>

 Ordin număr 859/2005 din 2010-08-13 14:01:00 OM 859/2005OM 859/2005

 

În baza prevederilor art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor m ă suri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solven ţ ilor organici în anumite activită ţi şi instala ţ ii, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1902/2004,

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, emite următorul:

 

ORDIN

Art.1 Se aprobă ghidul privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activită ţ i/instala ţ ii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prezentat în anexa nr. 1.

 

Art.2 Se aprobă ghidul pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr.4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 2.

 

Art.3 Se aprobă ghidul pentru elaborarea planului de gestionare a solven ţ ilor organici cu con ţ inut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 3 .

 

Art.4 Se aprobă ghidul pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, prezentat în anexa nr. 4.

Art.5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art.6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I cu excepţia anexelor , care se publică pe pagina de web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

 

 1. Anexa nr. 1- Ghid privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activităţi/instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili.
 2. Anexa nr. 2- Ghid pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Anexa nr. 3- Ghid pentru elaborarea planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Anexa nr. 4- Ghid pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.

                                                                                                                                    ANEXA nr. 1

 

 

 

 

Ghid privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activităţi/instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili

 

 

Prezentul ghid oferă informaţii privind:

 

 • activităţile/instalaţiile aflate sub incidenţa prevederilor Directivei 1999/13/CE, transpusă prin HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, modificată şi completată prin HG nr.1902/2004 (denumită în continuare HG nr .699/2003 cu modificările şi completările ulterioare);
 • procedura de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activităţi/instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili;
 • principalele etape pentru întocmirea solicitărilor titularului de activitate ce urmează să fie analizate de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului;
 • derularea procedurii de notificare şi autorizare pentru următoarele situaţii: autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie de mediu pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului şi notificare;
 • obligaţiile titularului de activitate/de instalaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu şi condiţiile ce se impun după obţinerea acesteia.

 

1. Noţiuni de bază şi definirea acestora

 

            Instalaţiareprezintă o unitate tehnică fixă, în care se desfăşoară una sau mai multe din activităţile menţionate în Anexa 1 a HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte activităţi aferente acestora în mod direct, care sunt într-o legătură tehnologică cu activităţile desfăşurate în cadrul acestui amplasament şi care au efecte asupra emisiilor şi asupra poluării mediului înconjurător.

            Instalaţie existentareprezintă o instalaţie în funcţiune sau o instalaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare înainte de 1 aprilie 2001 sau o instalaţie autorizată, cu condiţia că instalaţia să fi fost pusă în funcţiune cel mai târziu la data de 1 aprilie 2002.

            Instalaţie nouă reprezintă o instalaţie care se supune procedurii de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după data de 1 aprilie 2001.

            Instalaţie mică reprezintă o instalaţie al cărei consum de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili se situează la cele mai mici valori prag prevăzute pentru activităţile de la nr. crt. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 sau 17 din tabelul nr. 1 al Anexei nr. 2 la HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioaresau al cărei consum de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili este mai mic de 10 tone/an, pentru celelalte activităţi prevăzute în Anexa nr. 2 a hotărârii menţionate.

            Modificarea instalaţiei

            În cazul reglementării unei modificări substanţiale a instalaţiei, autoritatea teritorială pentru protecţia mediului analizează şi face distincţia între modificările substanţiale şi alte modificări după criteriile stipulate în legislaţie.

-Conform prevederilor OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare,schimbarea în operare şi schimbarea substanţială

 

reprezintă:

 • Schimbarea în operare în conformitate cu OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă o schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei, sau o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului.
 • Schimbarea substanţialăîn conformitate cu OUG nr. 34/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul integat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă o schimbare în operare, care, din punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii populaţiei sau a mediului. În sensul acestei definiţii, orice schimbare în operare sau extindere a operării este considerată schimbare substanţială dacă schimbarea sau extinderea duce la atingerea valorilor de prag prevăzute în Anexa nr. 1.

-Conform prevederilor HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, modificare substanţială reprezintă:

 • Pentru o instalaţie mică- o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 25% a emisiilor de COV sau orice altă modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului;
 • Pentru toate celelalte instalaţii- o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 10% a emisiilor de COV sau orice altă modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului.

            Înregistrarereprezintă procedura care include cel puţin notificarea autorităţii competente pentru protecţia mediului a intenţiei titularului activităţii de a pune în funcţiune o instalaţie sau o activitate care intra sub incidenţa HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

 

2. Prevederile legislaţiei în vigoare privind procedura de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activităţi/instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili

 

            Se supun procedurii de notificare  în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3)  din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, activităţile/ instalaţiile care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV, instalaţiile existente care aplica o schemă/plan de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în conformitate cu  Anexa nr. 4 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

 

             Se supun procedurii de autorizare integrată activităţile/ instalaţiile care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV şi cad sub incidenţa prevederilor Directivei IPPC 96/61/CE, transpusă  prin OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării aprobatăcu modificările şi completările ulterioare,respectiv: instalaţii de tratare a suprafeţelor materialelor, obiectelor şi produselor prin utilizarea solvenţilor organici, în special pentru operaţia de apretare, tipărire, acoperire, degresare, impregnare, lipire, lăcuire sau de îmbibare cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg solvenţi/h sau mai mare de 200 tone/an precum şi tratarea şi prelucrarea în scopul fabricării produselor alimentare din materii prime vegetale (Anexa 1; categoriile de activităţi 6.7 şi 6.4 b) şi instalaţii de fabricare a medicamentelor de baza prin utilizarea unui proces chimic său biologic (Anexa 1; categoria de activitate 4.5).

            Principiul de bază în derularea procedurii de autorizare pentru instalaţiile ce cad sub incidenţa HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioareeste cantitatea de solvent organic utilizat, exprimat în  t/an sau kg/h.

            În cazul când un titular de activitate efectuează mai multe activităţi incluse sub acelaşi subtitlu, în aceeaşi instalaţie sau pe acelaşi amplasament, capacităţile unor astfel de activităţi se cumulează.

            Autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va emite autorizaţia integrată de mediu în acest caz este agenţia regională pentru protecţia mediului (ARPM) din regiunea în care se efectuează activitatea.

 

            Se supun procedurii de autorizare activităţile/ instalaţiile care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV şi cad sub incidenţa prevederilor Directivei 1999/13/CE, transpusă prin HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

            Toate instalaţiile noi care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV şi care nu intra sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioaresunt supuse procedurilor de reglementare, după caz:

 a) procedurii de autorizare, pentru instalaţiile puse în funcţiune după data de 1 aprilie 2001. Conformarea acestor instalaţii la prevederile HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare se va realiza până la data de 31 decembrie 2006;

 b) procedurii de emitere a acordului de mediu, pentru instalaţiile aflate în etapa de proiectare. Conformarea acestor instalaţii la prevederile HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare se realizează la data punerii lor în funcţiune.

            Toate instalaţiile existente, inclusiv cele care intră şi sub incidenţa prevederilor IPPC şi care beneficiază de perioadă de tranziţie, se conformează dispoziţiilor art. 5, 8 şi 9 din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi sunt supuse procedurilor de autorizare până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2007.

            În cazul în care sunt depăşite valorile de prag pentru emisiile de COV, conform Anexei 2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia de a prezenta autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului un plan de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de COV conform Anexei nr.5 a HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi un plan (schemă) de reducere a emisiilor de COV conform Anexei nr.4 a aceleiaşi hotărâri, necesare derulării procedurii de autorizare.

            Autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va emite autorizaţia de mediu în acest caz este agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

 

 

Prezentarea diferenţelor dintre Directivele IPPC si COV, referitoare la unele definiţii

 

Directiva IPPC (96/61/CE)

Directiva COV (1999/13/CE)

 

Autorizaţia integrată-reprezintă actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor prezentei ordonanţe de urgenţă. Autorizaţia poate fi emisă pentru întreaga instalaţie ori pentru părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de către acelaşi titular.

 

 

 

 

Autorizaţia de mediu-reprezintăactul tehnico-juridic emis de autorităţile competente pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite conditiile şi/sau parametrii de funcţionare a unei activiăţi existente sau pentru punerea în funcţiune a unei activităţi noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrare: -

 

Înregistrare- reprezintăprocedura care include cel puţin notificarea autorităţii competente pentru protecţia mediului a intenţiei titularului activităţii de a pune în funcţiune o instalaţie sau o activitate care intră sub incidenţa Directivei.

 

Modificarea substanţială


Prezentarea punctelor comune a Directivelor IPPC si COV, referitoare la modificarea substanţial
ă

 

 

Directiva IPPC

Directiva COV

 

Schimbarea în operarereprezintă o schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei, sau o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului.

 

Schimbarea substanţialăreprezintă o schimbare în operare, care, din punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii populaţiei sau a mediului.

 

În sensul acestei definiţii, orice schimbare în operare sau extindere a operării este considerată schimbare substanţială dacă schimbarea sau extinderea duce la atingerea valorilor de prag prevăzute în Anexa nr. 1.

 

Modificare substanţială:

 • pentru o instalaţie care intră în domeniul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării cu modificările şi completările ulterioare,se aplică definiţia prevăzută în anexa nr. 2 la această ordonanţă;
 • pentru o instalaţie mică- o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 25% a emisiilor de compuşi organici volatili sau orice altă modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului;
 • pentru toate celelalte instalaţii- o modificare a capacităţii nominale având ca efect o creştere de peste 10% a emisiilor de compuşi organici volatili sau orice altă modificare care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii omului sau mediului.

 

 

 

3. Stabilirea procedurii de autorizare

Stabilirea tipului de instalaţie şi a  procedurii de autorizare. Matricea de evaluare şi modelul coloanelor pentru clasificarea instalaţiilor care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV

 

 

Baza legală pentru clasificarea tipului de instalaţie în vederea stabilirii procedurii de autorizare o constituie prevederile stipulate în OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare, şi în HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere cerinţele prevăzute în legislaţia mai sus-menţionată, activităţile/instalaţiile care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili vor fi autorizate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului după o procedură de emitere a autorizaţiei de mediu diferită, în funcţie de cantitatea de solvent organic consumată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru stabilirea modalităţii de derulare a procedurii de autorizare/autorizare integrată, în funcţie de cantitatea de solvent organic consumată, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate utiliza matricea de evaluare şi schema de mai jos:

 

Matricea de evaluare

 

Clasificarea instalaţiilor care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV

 

 

Coloana 1(Instalaţii IPPC care intră sub incidenţa OUG nr. 34/2002 cu modificările şi completările ulterioare )

Coloana 2(Instalaţii COV care intră sub incidenţa HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare )

Instalaţii de tratare a suprafeţelor materialelor, obiectelor sau a produselor, inclusiv a instalaţiilor de uscare aferente prin utilizarea solvenţilor organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impregnare, laminare, lipire, lăcuire, curăţare sau îmbibare cu un consum de solvenţi organici≥150 kg/h sau ≥ 200 t/an.

a). Instalaţii de tratare a suprafeţelor materialelor, obiectelor sau a produselor, inclusiv a instalaţiilor de uscare aferente prin utilizarea solvenţilor organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impregnare, laminare, lipire, lăcuire, curăţare sau îmbibare cu un consum de solvenţi organici de 25 kg/h până sub 150 kg/h sau 15 t/an până sub 200 t/an.

b.) Instalaţii de impregnare a materialelor plate cu maşini de impregnare pe rotativă, inclusiv a instalaţiilor de uscare aferente, în măsura în care vopselele sau lacurile conţin:

- solvenţi organici cu un procent de etanol > 50 procente din greutate, iar în instalaţie se consumă în total 50 până sub 150 kg/h sau 30 până sub 200 t/an de solvenţi organici;

- alţi solvenţi organici, iar în instalaţie se consumă 25 kg/h până sub 150 kg/h sau 15 t/an până sub 200 t/an de solvenţi organici, în măsura în care vopselele sau lacurile, cu excepţia uleiurilor cu temperatură înaltă de fierbere (presiune abur <0,01 kPa la o temperatură de 293,15 K) conţin solvenţi organici.

Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice organice de bază

¦Conversia cauciucului cu valorile de prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de COV >15 t/an

Instalaţii utilizand procedee chimice sau bio-logice pentru fabricarea produselor farma-ceutice de bază.

¦Instalaţii de fabricarea produselor farma-ceutice cu valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de COV>50 t/an şi valorile limită de emisie compuşi organici volatili în gaze reziduale 20 mgC/Nm3

Instalaţii chimice pentru producerea vopselurilor şi pigmenţilor, materiale plastice de baza, agenţi de suprafaţă.

 Instalaţii de fabricare a preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor

cu valorile prag pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de COV > 100 t/an.

 

4. Notificarea activităţilor/instalaţiilor care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV

 

            Titularul activităţii are obligaţia de anotifica autorităţii competente pentru protecţia mediului cel mai târziu la data de 31 octombrie 2005, în cazul în care aplică o schemă/plan de reducere a emisiilor de COV în conformitate cu Anexa nr. 4 a HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

            Autoritatea competentă pentru protecţia mediului care va analiza notificarea este agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

 

            Modelul şi conţinutul minim al notificării este prezentat în Anexa 1.1..

 

5.Autorizarea activităţilor/instalaţiilor care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV

 

            Reglementarea activităţilor/instalaţiilor care utilizează solvenţi organici cu conţinut de COV se realizează respectând condiţiile şi procedurile legislaţiei în vigoare.

            În cazul în care titularul activităţii intenţionează efectuarea unei modificări la instalaţiile existente sau la procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării autoritatea teritorială pentru protecţia mediului (cu excepţia cazurilor de înlocuire a pieselor de schimb identice din punct de vedere a construcţie sau a altor procese similare).

            În conformitate cu prevederile art.3 alin. (4) din HG nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, "în cazul în care o instalaţie aflată sub incidenţa hotărârii de guvern suferă o modificare substanţială sau în cazul unei instalaţii care în urma unei modificări substanţiale intra pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri de Guvern, acea parte a instalaţiei care suferă o modificare substanţială este tratată fie ca o instalaţie nouă, fie ca o instalaţie existentă, cu condiţia că totalul emisiilor întregii instalaţii să nu depăşească nivelul care ar fi fost atins dacă partea modificată substanţial ar fi fost tratată ca o instalaţie nouă".

 

          Modelul şi conţinutul minim al autorizaţiei de mediu este prezentat în Anexa 1.2..

 

Informaţii suplimentare privind  notificarea/autorizarea, pentru diferite activităţi ce cad sub incidenţa HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate pe site-ul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor: www.mmediu.ro/germania

 

 

 

ANEXA nr.1.1

 

 

NOTIFICARE

 

1. Elementele de identificare ale titularului activităţii:

a)denumirea titularului activităţii;

b)adresa completă;

c)numele sau denumirea comercială a titularului activităţii;

d)sediul social al titularului activităţii;

e)numele, prenumele şi funcţia persoanei care administrează activitatea (în cazul în care acesta este diferită de cea de la litera c);

f)numele, prenumele, codul numeric personal(CNP) al  persoanei care este responsabilă cu protecţia mediului(PM).

 

2. Profilul de activitate al agentului economic sau profilul instalatiei

 

3. Tipul şi capacitatea instalaţiei (activităţii)

 

Nr

crt

Denumi-rea şi scopul instalaţiei

Dome-niu de activi-tate

Codifica-rea activită-ţii conf.

Anexei nr. 2 a HG nr. 699/2003

Nr. acti-vităţi/Nr. insta-laţii

Sol-venţi utili-zaţi

Limita consum de solvenţi conf. HG nr.

699/2003 t/an

 

Cantitatea de solvent (t/an) utilizată

Tehnici disponi-bile pt. Reduce-rea emisiilor de COV

 

 

 

 

 

 

 

în insta-

laţie

în alte pro-cese auxi-liare

 

 

4. Lista solvenţilor organici cu conţinut de COV

Nr.

Crt.

Denumirea solventului organic

Cantitatea de solvent organic cu conţinut de COV

Definirea substanţelor sau solvenţilor cu specificarea frazei de risc

Observaţii

 

 

consumată

depozitată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Punerea în funcţiune a instalaţiei/ activităţii

 

6. Amplasamentul instalaţiei

 

7. Date despre instalaţie

 

 • modul în care sunt controlate procesele tehnologice ( închise, deschise, controlate de calculator, etc.) ;
 • tipul producţiei:-continuă (24h/zi timp de 7 zile pe săptămână);

                                -semicontinuă(24h/zi timp de 5-6 zile pe saptămână);

                                -discontinuă;

 • informaţii cu privire la zonă, platforma industrială, suprafaţa ocupată de instalaţie, vecinatăţi, alte precizări;
 • dotari specifice(clădiri, utilaje, maşini, aparate de măsură şi control, mijloace de transport etc.).

 

8. Menţinerea calităţii mediului

  a)condiţii pentru menţinerea calitaţii aerului :

    -evacuarea gazelor;

    -cerinţe referitoare la exploatare;

   -reducerea emisiilor gazoase provenite din prelucrarea, transportul şi transvazarea substanţelor organice;

   -limite de emisii;

   -măsurătorile de emisii;

   -locuri pentru măsurători;

b) condiţii pentru menţinerea calităţii apei;

c) condiţii pentru menţinerea calităţii solului;

d) date despre deşeuri ( tipuri, depozitare, etc).

 

9. Datele de identificare a persoanei care a întocmit notificarea:

 

 • nume, prenume, CNP, semnatura persoanei care a întocmit notificarea şi ştampila titularului de activitate.

 

10. Data întocmirii notificării, semnatura şi ştampila titularului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                           aNEXA nr.1.2

 

 

Conţinutul-cadru al autorizaţiei de mediu

 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU Nr. ………..din………

 

 

Ca urmare a cererii adresate de…………………………, cu sediul în judeţul ……………, municipiul, oraşul, comuna, satul…………………., sectorul…., str…………………….nr. …….etc. ……………………………., înregistrată la numărul …………….din…………….., în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, a Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite :

 

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

 

Pentru SC ………………………. din municipiul, oraşul, comuna, satul ……… sectorul ….., str. ……………………, nr. …., care prevede: ……………………... ………………………………………………………………………………………în scopul : desfăşurării următoarelor activităţi (conform Anexei 2 din HG nr. 699/2003, modificată şi completată cu HG nr. 1902/2004)………………

Documentaţia conţine: (fişa de prezentare şi declaraţie, alte informaţii conform prevederilor legislaţiei în vigoare, plan de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de COV, schema de reducere a emisiilor de COV, informaţii despre substantele şi preparatele chimice periculoase cărora le sunt atribuite frazele de risc R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 în cazul utilizării, etc.) …….… elaborată de: ……………….

 şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi: ……………………...

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse: plan de reducere a emisiilor de COV şi alte prevederi speciale………………………………………………………………

Prezenta autorizaţie este valabilă ………. de la ………….., data eliberării, până la ……………….., cu condiţia vizării anuale. 

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia după caz.

 

Activitatea autorizată

 

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) …………..

2. Descrierea amplasamentului………………………….

3. Descrierea activităţii/instalaţiei

4. Materiile prime, cantităţi de solvenţi organici cu conţinut de COV utilizaţi, materiale auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantităţi: ………………………………………

5. Utilităţi – apă, canalizare, energie, (surse, cantităţi, volume): …………………..

………………………………………………………………………………………

6. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii: ……..

………………………………………………………………………………………

7. Particularităţi ale monitorizării/supravegherii instalaţiei..............

8. Obligaţii ale titularului de activitate/instalaţie..................................

9. Indicaţii ale altor autorităţi competente.................................................

10. Produsele şi subprodusele obţinute – cantităţi, destinaţie: ………………………

………………………………………………………………………………………

11. Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizaţi, (compoziţie, cantităţi), producţie: ………………………………………………….

 

12. Alte date specifice activităţii/instalaţiei: ……………………………

13 Programul de funcţionare – ore/zi, zile/saptămâna, zile/an ……………………..

 

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

 

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu: aer, apă, sol): …………………………………………...

………………………………………………………………………………………

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: ……………

………………………………………………………………………………………

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii: …………………

………………………………………………………………………………………

4. Calitatea apelor uzate evacuate...........................................

5. Emisiile totale anuale de COV.......................................

 

III. Monitorizarea mediului

 

1. Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici si biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: ……………………….

………………………………………………………………………………………

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea lor:

a) indicatori de calitate a apei uzate evacuate...........................

b) indicatori de calitate a aerului............................

c) rapoarte privind rezultatele măsurătorilor pentru emisii şi imisii

d) alte date în funcţie de specificul activităţii: zgomot; sol; siguranţa instalaţiilor; rezultatele  verificărilor tehnice  periodice ;

 

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi ambalajelor

 

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi): ………………………………..

………………………………………………………………………………………

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţa): …………………...

………………………………………………………………………………………

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): ……..

………………………………………………………………………………………

4. Deşeurile valorificate ( tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):………………...

………………………………………………………………………………………

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:………...

………………………………………………………………………………………

6. Mod de eliminare ( depozitare definitivă, incinerare ): ………………….………

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: ……………………………………………...

8. Ambalaje folosite şi rezultate – tipuri şi cantităţi: ……………………….……...

9. Modul de gospodărire a ambalajelor ( valorificate ): …………………….……...

 

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

 

1. Substantele şi preparatele periculoase produse sau refolosite ori comercializate/transportate

   (informaţii despre substanţele şi preparatele chimice periculoase cărora le sunt atribuite frazele de risc R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, categorii, cantităţi ): …………………………...

2. Modul de gospodărire:

-ambalare :

-transport :

-depozitare :

-folosire/comercializare :

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase: ……………………………………….

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: ………………………………

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: ……...

 

VI. Plan de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de COV

 

VII. Schema/Plan de reducere a emisiilor de COV  - măsuri pentru reducerea emisiilor de COV

 

           

DIRECTOR,                                                             ŞEF SERVICIU REGLEMENTĂRI

 

 

         ÎNTOCMIT,

                                                              

În atenţia posesorului autorizaţiei de mediu :

 

În conformitate cu legislaţia în vigoare :

A.R.P.M./A.J.P.M. verifică şi vizează anual autorizaţia de mediu, după verificarea aplicării planului de reducere a emisiilor de COV şi a altor prevederi speciale impuse la autorizare.

Autorizaţiile de mediu nevizate anual îşi pierd valabilitatea.

                                                              

 

 

                    

VIZAT ANUL…….

VIZAT ANUL…….

VIZAT ANUL…….

 

 

ANEXA nr. 2

 

 

 

Ghid pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

1.Generalităţi

 

În vederea conformării condiţiilor de operare ale instalaţiilor/activităţilor ce cad sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 modificată şi completată de HG nr.1902/2004, denumită în continuare HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, la prevederile art.5 alin.(1) lit.b) s-a elaborat prezentul ghid care furnizează informaţii privind întocmirea schemei/planului de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili (COV).

 

Respectarea cerinţelor prevăzute la Art. 5 alin. (1)

 

Alternativa 1:                                                                        Alternativa 2:                        Respectarea valorilor                                              Aplicarea unei Scheme (Plan) de     limită de emisie stabilite                    reducere a emisiilor conform Art. 5 alin. (1) b)

în Anexa 2 Art. 5 alin. (1) a)

 

 

Plan de reducere a emisiilor pentru instalaţii(Anexa4 nr. 1 a HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare):

 • În principiu este posibil pentru toate tipurile de instalaţii;
 • Operatorul trebuie să facă dovada echivalenţei reducerii emisiilor.

 

Plan de reducere a emisiilor specific pentru instalaţiile de acoperire (Anexa 4 nr. 2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare):

 • Pentru instalaţiile de acoperire cu conţinut constant de substanţe solide;
 • Nu este necesară prezentarea unei dovezi privind echivalenţa reducerii emisiilor.

 

 

Schema de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, denumită în continuare schema/plan de reducere, oferă titularului activităţii posibilitatea de a obţine, prin diferite metode, o reducere a emisiilor de COV care să fie echivalentă cu cea pe care ar realiza-o aplicând valorile limită de emisie.

 

Baza pentru elaborarea planurilor de reducere o reprezintă planurile de gestionare a solvenţilor organici.

 

2. Noţiuni de bază, definirea acestora

 

Gaze reziduale- descărcare gazoasă finală care conţine compuşi organici volatili sau alţi poluanţi şi care se evacuează în aer printr-un coş de dispersie sau alte echipamente de reducere a emisiilor; debitele volumetrice sunt exprimate în m3/h în condiţii standard.

 

Condiţii controlate- condiţii de funcţionare a unei instalaţii, astfel încât compuşii organici volatili eliberaţi în urma activităţii să fie colectaţi şi evacuaţi în mod controlat, fie prin intermediul unui coş, fie prin intermediul unui echipament de reducere a emisiilor, regăsindu-se numai parţial sub formă de emisii fugitive.

Emisie- orice evacuare de compuşi organici volatili provenită de la o instalaţie, în mediu.

 

Emisie fugitivă - orice emisie, care nu provine din gaze reziduale, de compuşi organici volatili în aer, sol şi apă, precum şi de solvenţi din compoziţia produselor, cu excepţia cazului în care există indicaţii contrare prevăzute în Anexa nr. 2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare; acest termen acoperă şi emisiile necaptate care sunt eliberate în mediul exterior prin ferestre, uşi, guri de aerisire sau alte orificii similare.

 

Emisii totale - suma emisiilor de compuşi organici volatili, fugitive şi din gazele reziduale.

 

Valoarea limită de emisie- masa compuşilor organici volatili, exprimată pe baza unor parametri specifici: concentraţie, procent şi/sau nivel al unei emisii, calculaţi în condiţii normale, N, care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

 

Valoarea de referinţă a emisiilor anuale pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili reprezintă valoarea care corespunde emisiilor ce ar rezulta dacă nu ar fi luată nici o măsură de reducere.

 

Valoarea de referinţă a emisiilor anuale se calculeazăastfel:

a)se determină masa totală a substanţelor solide din cantitatea de preparat de acoperire şi/sau cerneală, lac sau adeziv, consumată în cursul unui an.

Substanţele solide sunt toate substanţele prezente în preparatele de acoperire, cerneală, lacuri sau adezivi, care devin solide în urma evaporării apei sau compuşilor organici volatili.

b)masa determinată conform menţiunilor de la lit. a) se înmulţeşte cu factorul corespunzător din tabelul de mai jos.

            Autorităţile competente pentru protecţia mediului pot ajusta aceşti factori în scopul reflectării corecte a creşterii eficienţei utilizării substanţelor solide.

Activitate

Factor de înmulţire

Tipărirea prin rotogravură; tipărirea prin flexografie; laminarea ca parte a activităţii de tipărire; glazurarea ca parte a activităţii de tipărire; acoperirea lemnului; acoperirea materialelor textile, ţesăturilor, filmelor sau hârtiei; acoperirea cu adeziv

4

Învelirea bobinelor, retuşarea vehiculelor

3

Înveliş în contact cu alimentele, vopsirea aeronavelor

2,33

Alte operaţii de acoperire şi tipărirea serigrafică în rotativă

1,5

Se va acorda prioritate elaborării planului specific de reducere pentru activităţile din tabelul de mai sus (activităţi ce fac parte integrantă din activităţile menţionate în tabelul nr.1 din Anexa nr. 2 a HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare).

 

Valoarea ţintă de emisie este egală cu valoarea de referinţă a emisiilor anuale înmulţită cu un procent egal cu:

- valoarea emisiei fugitive + 15%, pentru instalaţiile specifice activităţilor prevăzute la nr.crt. 6, (acoperirea de protecţie şi retuşarea suprafeţelor vehiculelor) precum şi celor care se încadrează în valorile prag minime pentru consumul de solvenţi organici, prevăzute la nr. crt. 8 şi 10 (alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor , ţesăturilor, filmului şi hârtiei; acoperirea suprafeţelor din lemn, din tabelul nr. 1 al Anexei nr. 2 la HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare);

- valoarea emisiei fugitive +5%, pentru toate celelalte instalaţii.

 

Conformitateaeste îndeplinită dacă emisia efectivă de compuşi organici volatili, determinată cu ajutorul planului de gestionare a solvenţilor (prezentat în Anexa nr. 3), este mai mică sau egală cu valoarea ţintă de emisie.

 

3. Întocmirea schemei/planului de reducere

 

            Titularul activităţii prezintă autorităţii competente pentru protecţia mediului un plan de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, care prevede o diminuare a conţinutului mediu de solvenţi organici din cantitatea totală utilizată şi/sau o creştere a eficienţei utilizării substanţelor solide, în vederea realizării unei reduceri a emisiilor totale de compuşi organici volatili până la valoarea ţintă de emisie.

            La proiectarea şi evaluarea schemei/planului de reducere se iau în considerare următoarele aspecte:

 • dacă potenţialii substituenţi ai solvenţilor organici, care nu conţin sau au un conţinut redus de compuşi organici volatili, sunt încă în curs de sintetizare; în acest caz autoritatea competentă pentru protecţia mediului acordă titularului activităţii o prelungire a termenului de punere în aplicare a schemei sale de reducere a emisiilor;
 • valoarea de referinţă pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili trebuie să corespundă emisiilor care ar rezulta dacă nu ar fi luată nici o măsură de reducere.

            Schema/planul de reducere se aplică instalaţiilor pentru care se poate presupune un conţinut constant în stare solidă al produsului şi se poate utiliza acest conţinut în vederea definirii valorii de referinţă pentru reducerea emisiilor.

Pentru respectarea valorilor limită conform Anexei 2, prin utilizarea unei scheme/plan de reducere (Anexa 4), operatorul se obligă să atingă o reducere similară a emisiilor se încurajează adoptarea diverselor metode, cum ar fi:

 • diminuarea conţinutului mediu de solvenţi organici din cantitatea totală utilizată;
 • creşterea eficienţei utilizării substanţelor solide;
 • înlocuirea substanţelor care au conţinut ridicat de solvenţi cu substanţe cu conţinut mai scăzut (solvenţi pe bază de apă), etc..

Schema/planul de reducere a emisiilor trebuie să asigure respectarea prevederilor din tabelul următor, la următoarele termene:

 

 

Instalaţii existente

 

Instalaţii noi

Valoarea maximă permisă a emisiilor anuale totale de compuşi organici volatili

Puse în funcţiune după 1 aprilie 2001

Puse în funcţiune după 8 ianuarie 2004

31 octombrie 2005

 

--------------------------

31 octombrie 2007

31 octombrie 2005

 

--------------------------

31 octombrie 2007

-

 

----------------------------

la punerea în funcţiune

Valoarea ţintă de emisie x 1,5

---------------------------

Valoarea ţintă de emisie

 

 

 

Aplicarea schemei/planului de reducere

 

 • Schemă/plan de reducere a emisiilor (pentru toate instalaţiile)

Este necesară prezentarea de către titularul de activitate a unei dovezi cu privire la faptul că reducerea emisiilor se face cel puţin în acelaşi grad (la acelaşi nivel) ca atunci când se  respectă valoarea limită de emisie prevăzută în Anexa nr. 2 la HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

 • Schema/Plan de reducere a emisiilor specific pentru instalaţiile cu conţinut constant de substanţe solide (activităţi de aplicare a preparatelor de acoperire, a lacurilor, adezivilor sau cernelurilor):

Obiectiv:
Reducerea emisiilor totale dintr-o instalaţie, prin reducerea conţinutului mediu de solvenţi şi/sau mărirea gradului de utilizare eficientă a substanţelor solide.

Nu este necesară prezentarea unei dovezi cu privire la echivalenţă; trebuie respectată emisia ţintă calculată.

 

Etapele de calcul în elaborarea schemei/planului  de reducere pentru instalaţiile de acoperire:

 

 • determinarea masei totale a substanţelor solide din cantitatea de preparate de acoperire/lac consumată anual;
 • calcularea emisiei de referinţă anuală = Masa totală de substanţe solide x Factor de multiplicare  ( Tabel nr. 2, coloana 2, din Anexa nr. 4 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare);
 • calcularea emisiei ţintă = Emisia de referinţă x Rata procentuală (în funcţie de tipul instalaţiei, din Anexa 4 nr. 2.2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare);
 • planul de reducere a emisiilor este respectat, dacă emisia totală efectivă (prevăzută în Bilanţul solvenţilor din Anexa nr. 5 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare) £emisia ţintă.

 

Măsuri generale pentru prevenirea/reducerea emisiilor fugitive (difuze) :

 

 • transportul prin conducte al agenţilor de acoperire/ curăţare către aparatul de acoperire/ curăţare;
 • evacuarea solvenţilor sau a gazelor reziduale prin conducte etanşe; Realizarea unei subpresiuni în părţile instalaţiei capsulate/închise, în special la orificiile de intrare şi ieşire de la diverse faze ale procesului tehnologic;
 • dirijarea gazelor cu emisii de COV la o instalaţie de epurare în vederea respectării valorilor limită de emisie.
 • utilizarea de recipiente, rezervoare în care se vor depozita solvenţii organici sau materiale tip deşeuri cum ar fi: agenti de curăţare, cârpe uzate care conţin solvenţi organici. Aceste echipamente trebuie amplasate în locuri închise. Se recomandă ca în locul de depozitare să existe materiale absorbante (într-o cantitate suficientă), care să fie utilizate la eventualele scurgeri de solvenţi;
 • închiderea, capsularea componentelor de instalaţie, pe cât este posibil; la părţile necapsulate se recomandă montarea unei instalaţii de aspiraţie;
 • evitarea locurilor deschise în realizarea unor faze ale proceselor tehnologice, cum ar fi de exemplu amestecarea unor substanţe de acoperire (se recomandă montarea unei instalaţii de absorbţie).

 

 

 

3.1 Elaborarea unui plan de reducere

(exemplu):

 

Activitatea: Acoperirea componentelor de metal

 

Informaţii despre activitate:

 • procedeu în două etape: grunduire şi acoperirea cu lac de protecţie;
 • fără epurarea gazului rezidual;
 • se consideră: solvenţii din lac sunt emişi în totalitate;
 • conformconsumului de solvenţi instalaţia se încadrează în HGnr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bilanţul de materiale:

 

Material

Consum în anul 2002 (kg)

Procent de COV în anul 2002

(%) [ kg ]

Conţinut de substanţe solide (%) [ kg ]

Grunduire laminată manuală

5.053

100

5.053

0

0

1K grunduire

6.027

63

3.797

25

1.952

Lac de protecţie

16.827

53,3

8.969

46,7

7.858

Diverşi solvenţi

2.247

100

2.247

0

0

Suma

 

 

20.066

 

9.811

 

Alternative:    montarea unei instalaţii de epurare a gazului rezidual sau punerea în practică a Planului de reducere a emisiilor.

 

Planul de reducere a emisiilor pentru această activitate

 

 • Emisia de referinţă:  9.811 kg substanţe solide/an x 1,5 (factor de multiplicare) = 14.717kg/an

Emisia ţintă= Emisia de referinţăx Rata procentuală= 14.717 kg/an x (20 + 5)% = 3.679              kg/an

Trebuie respectate următoarele emisii:

- începând cu data de01.11.2005: Emisia ţintăx 1,5 = 5.519 kg/an

- începând cu data de01.11.2007: Emisia ţintă= 3.679 kg/an

Rezultat:

În vederea respectării emisiilor ţintă operatorul va lua măsuri de reducere a emisiilor!

A se compara: emisiile înregistrate în prezent: 20.066 kg/an.

 

Măsuri posibile de reducere a emisiilor din  această activitate

 

Se aplică următoarele metode/măsuri de reducere a emisiilor:

 • curăţarea utilajului în spaţiu închis;
 • majorarea procentului de substanţe solide din lacul de protecţie.

 

 

 

 

 

 

 

Bilanţul de materiale se prezintă în acest caz astfel:

 

Material

Consum în anul 2003 (kg)

Procent de COV în anul 2003

(%) [ kg ]

Conţinut de substanţe solide (%) [ kg ]

Grunduire laminată manuală

1.019

(100)

(1.019)

0

0

1K grunduire

3.896

42

1.636

58

2.260

Lac de protecţie

13.660

45,2

6.174

54,8

7.486

Diverşi solvenţi

1.825

100

1.825

0

0

Suma

 

 

9.635

 

9.746

 

Calculul emisiilor de COV:

 

Emisia de referinţă:  9.746 kg substanţe solide/an x 1,5 (factor de multiplicare) = 14.619kg/an

Emisia ţintă= Emisia de referinţăx Rata procentuală= 14.619 kg/an x (15 + 25)% = 5.848kg/an

Trebuie respectate următoarele emisii(instalaţie existentă):

- începând cu data de01.11.2005: Emisia ţintăx 1,5 =  8.771,4 kg/an;

- începând cu data de01.11.2007: Emisia ţintă=  5.848 kg/an.

 Rezultat:

În vederea respectării emisiilor ţintă, operatorul poate aplica şi alte măsuri de reducere a emisiilor, cum ar fi: utilizarea numai a lacurilor solide sau a celor  pe bază de apă.

 

Notă : a se observa reducerea emisiilor actuale de COV .

 

4. Reducerea emisiilor de COV pentruactivităţile privind fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor

 

Pentru activităţile privind fabricarea preparatelor de acoperire, a lacurilor, cernelurilor şi adezivilor a căror valoare pentru consumul de solvenţi este >100 t/an (prevăzute lanr. 17 în Anexa2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare) există în principiu două alternative:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•         Conform definiţiilor din Anexa nr. 3 poziţia 12 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, emisiile totale dintr-o instalaţie reprezintă suma emisiilor de COV fugitive/difuze şi a emisiile de COV din gazul rezidual controlat. •         În cazul purificărilor gazelor reziduale se va adăuga la această sumă şi procentul de substanţe organice evacuate nepurificate. •         Valoarea limită a emisiei prevăzută pentru emisiile totale, corespunde prin urmare unui Plan de reducere a emisiilor specific pentru instalaţiile menţionate la nr. 1 din Anexa 4 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste tipuri de instalaţii. Astfel nu este necesară elaborarea unui Plan de reducere a emisiilor prevăzut în Anexa 4 nr. 1, ci trebuie respectată valoarea limită a emisiei.

 

            Valoarea limită a emisiei prevăzută pentru emisiile totale se stabileşte în funcţie de rata procentuală a solvenţilor utilizaţi:

            a) la un consum de solvenţi 100 – 1000 t/a: 5% din solvenţii utilizaţi;

            b) la un consum de solvenţi >1000 t/a : 3% din solvenţii utilizaţi.

 

 

 

 

 

 Având în vedere că valoarea limită prevăzută pentru emisiile totale depinde de natura chimică şi cantitatea solventului utilizat, acestă valoare se va stabili anual (va fi o nouă valoare).

 

Etapa 1: Calcularea valorii limită a emisiei prevăzută pentru emisiile totale permise:

            Valoarea limită a emisiei prevăzută pentru emisiile totale [t/a] = Solvent utilizat/an (I1 + I2) x Rata procentuală (5%, respectiv 3%).

 

Etapa a 2-a: Determinarea emisiilor totale prin intermediul consultării Bilanţului solvenţilor prevăzut în Anexa nr.5 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Exista instalaţii care nu sunt dotate cu sisteme de epurare a gazelor reziduale; acestea sunt evacuate pe coş în atmosferă, fără a fi epurate.

            Exista instalaţii care realizează anumite condiţii (“condiţii controlate“) astfel încât compuşii organici volatili eliberaţi în urma activităţilor sunt colectaţi şi evacuaţi în mod controlat, fie prin intermediul unui coş, fie prin intermediul unui echipament de reducere a emisiilor, regăsindu-se numai parţial sub formă de emisii fugitive. În conformitate cu prevederile Anexei nr.3 (definiţii),  la punctul 30 al HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, astfel de emisii se numesc „gaze reziduale captate“. Ca urmare, gazele reziduale captate sunt:

a) gaze reziduale captate şi epurate = O1.1: Gaze reziduale care sunt eliberate în atmosferă după tratarea într-o instalatie de epurare şi

b) gaze reziduale captate, dar netratate(emisii difuze /fugitive) = O1.2 : Gaze reziduale care nu sunt supuse unui proces de epurare şi care sunt eliberate în atmosferă prin intermediul unui coş sau al altor dispozitive.
            Valorile limită pentru concentraţiile masice prezentate în Anexa 2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare se aplică în cazul gazelor reziduale captate şi epurate.

 

            Emisia totalăE = Emisiile difuzeF + Emisiile din gazele reziduale controlate.

            O1 = I1 – O5 – O6 - O7 – O8

            Emisiile difuzeF = I1 – O1 (Emisiile din gazele reziduale controlate) – O5 (solvent eliberat prin purificarea gazului rezidual) – O6 (solvent din deşeurile reziduale) – O7 (solvenţi organici din produsele destinate vânzării) – O8 (solvenţi destinaţi reutilizării, care însă nu sunt consideraţi a fi utilizaţi pentru prima dată)

 

Etapa a 3-a: Comparaţie între emisiile totale determinate şi valoarea limită a emisiei permise:

Respectarea cerinţelor stipulate în Anexanr.2 pentru activitatea de la punctul 17.

 

Emisia totală determinată£valoarea limită a emisiei permisăprevăzută pentru emisiile totale

 

            La aplicarea valorii limită a emisiei prevăzute pentru emisiile totale trebuie avut în vedere principiul de prevenire preliminară pentru sursele de emisie controlate. Pe lângă respectarea valorii limită a emisiei prevăzute pentru emisiile totale cu privire la sursele de emisie controlate ale instalaţiei ar trebui respectată concentraţia masică a emisiei de maxim 100 mg C/m3.

 

5. Caracterul obligatoriu al schemei/plan de reducere a emisiilor de COV şi aprobarea acestuia de către autorităţile competentepentru protecţia mediului 

            În cazul în unde schema de reducere nu este corespunzătoare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate permite titularului activităţii să aplice orice altă schemă care respectă principiile menţionate mai sus.

            Autorităţile competente pentru protecţia mediului confirmă aprobarea unui plan de reducere, dacă din acesta rezultă în mod clar că prin măsurile descrise se realizează reducerea emisiilor anuale de referinţă până la nivelul emisiilor-obiectiv sau se obţine o reducere a emisiilor echivalente cu cele rezultate din respectarea valorilor limită (plauzibilitate). Baza pentru elaborarea planurilor de reducere sunt planurile de gestionare a solvenţilor organici.

            Planul de reducere va fi bazat pe o serie de condiţii tehnice existente, în mod special se va asigura prezenţa unui stoc de substanţe înlocuitoare.

            Dacă într-un plan de reducere nu se aduce dovada respectării termenelor limită în ceea ce priveşte implementarea cerinţelor HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, operatorul va fi înştiinţat în scris de aceasta. Operatorul nu are în acest caz drept de apel.

            Modificări ale planului de reducere sunt permise numai după înştiinţarea şi aprobarea acestora de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.

            Operatorul va păstra pe amplasament o copie a planului de reducere.

 

     6. Avantajele pe care le prezintă punerea în aplicare a unui Plan de reducere a emisiilor de COV

 

În cazul aplicării  unui Plan de reducere a emisiilor (în conformitate cu prevederile din Anexanr. 4 punctul. 2):

 • nu  este necesară efectuarea operaţiei de epurare a gazelor reziduale şi astfel are loc reducerea costurilor de operare şi întreţinere;
 • nu este necesară efectuarea de măsurători ale emisiilor de COV în conformitate cuprevederilor Art. 8 alin.(2) din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare,

 

7. Termenele de realizare a planurilor de reducere a emisiilor de COV

 

Plan de reducere a emisiilor specific pentru toate tipurile de instalaţii

 

 

Instalaţie nouă/modificări substanţiale

Instalaţii existente

 Notificarea autorităţilor

 În cadrul cererii de autorizare, respectiv al procedurii de înregistrare

 Cel târziu la data de31.10.2005

 Respectarea Planului de reducere a emisiilor

 De la momentul punerii în funcţiune

 Cel târziu la data de31.10.2007

 Dovadă cu privire la respectarea Planului de reducere a emisiilor

 Anual în baza Bilanţului solvenţilor prevăzut în Anexa nr.5

 Anual începând cu data de 31.10.2007 în baza Bilanţului solvenţilor prevăzut în Anexa nr.5

 

 

Plan de reducere a emisiilor pentru instalaţiile de acoperire:

 

 

Instalaţie nouă/modificări substanţiale

Instalaţii existente

 Notificarea autorităţii

 În cadrul cererii de autorizare, respectiv al procedurii de înregistrare

 Cel târziu la data de31.10.2005

 Dovadă cu privire la respectarea Planului de reducere a emisiilor

 Anual, în baza Bilanţului solvenţilor prevăzut în Anexa nr. 5

 Anual, începând cu data de 31.10.2005  în baza Bilanţului solvenţilor prevăzut în Anexa nr.5

 

Exemple de elaborare a Schemei/Planului de reducere a emisiilor de COV, pentru diferite activităţi ce cad sub incidenţa HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate pe site-ul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor:  www.mmediu.ro/germania.

                                                                                                          ANEXA nr. 3

 

 

 

Ghid pentru elaborarea planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr.5 a Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 cu modificările şi  completările ulterioare

 

 

Prezentul ghid furnizează informaţii privind elaborarea bilanţului masic de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili (COV).

 

 

Prin bilanţul de solvenţi se determină consumul de solvenţi pentru un interval de 12 luni şi se face dovada îndeplinirii anumitor cerinţe prevăzute în HG nr. 699/2003 modificată şi completată cu HG nr. 1902/2004 (denumită în continuare HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare).

 

 

            Bilanţul (conform Anexei nr.5 a HG nr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare) este utilizat pentru:

 

- a stabili consumul de COV din fiecare activitate şi pentru a se verifica, dacă valoarea de prag    este depăşită;

- a dovedi la fiecare activitate, dacă este respectată:

 • valoarea limită pentru emisii fugitive;
 • valoarea limită pentru emisii totale

sau:

 • valoarea ţintă a planului de reducere.

 

1. Noţiuni de bază, definirea acestora

 

Solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte substanţe ori preparate, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva materii prime, produse sau deşeuri, ori utilizat ca agent de curăţare pentru a dizolva impurităţi, dizolvant, mediu de dispersie, regulator de vâscozitate, regulator de tensiune superficială, plastifiant sau conservant.

Solvent organic halogenat- solvent organic care conţine cel puţin un atom de brom, clor, fluor sau iod în moleculă.

Consum- cantitatea totală de solvenţi organici utilizată într-o instalaţie pe parcursul unui an calendaristic sau al oricărei alte perioade de 12 luni, mai puţin compuşii organici volatili recuperaţi în vederea reutilizării.

Flux de intrare- cantitatea de solvenţi organici, în stare pură sau în preparate, care este utilizată la efectuarea unei activităţi, inclusiv solvenţii reciclaţi în interiorul sau în exteriorul instalaţiei, care sunt evidenţiaţi de fiecare dată când sunt utilizaţi în cadrul acelei activităţi.

Reutilizarea solvenţilor organici- utilizarea solvenţilor organici recuperaţi dintr-o instalaţie, în scopuri tehnice sau comerciale, inclusiv sub formă de combustibili, excepţie făcând solvenţii organici recuperaţi care sunt gestionaţi ca deşeuri, prin eliminare finală.

Debit masic- cantitatea de compuşi organici volatili eliberaţi, exprimată în unitate de masă/oră.

Capacitate nominală - masa maximă a fluxului de intrare într-o instalaţie, a solvenţilor organici, atunci când această instalaţie funcţionează în condiţii normale şi la randamentul proiectat; se calculează ca valoare medie/zi.

Valorile de prag pentru consumul de solvenţisunt prevăzute în HG nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare laAnexa 2, coloana 2, pentru diferitele tipuri de activităţi. În cazul în care valoarea de prag specificată este atinsă sau depaşită, instalaţiile se încadrează în domeniul de aplicabilitate a HG nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare. În funcţie de valoarea consumului de solvenţi prevăzută în coloana 3 din Anexa 2 se vor stabili anumite cerinţe stricte.

            În cazul în care instalaţia se încadrează în domeniul de aplicabilitate al HG nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, titularul activităţii va face dovada prin prezentarea unui plan de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili(COV), a respectării următoarelor valori limită de emisie pentru:    

 • emisiile totale de compuşi organici volatili sau
 • emisiile fugitive de compuşi organici volatili sau
 • emisia ţintă în cazul aplicării Planului (schemei) de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili.

            Instalaţie - o unitate tehnică fixă în care se efectuează una sau mai multe activităţi care intră în domeniul de aplicare prevăzut la art. 1 alin. (2) din prezenta hotărâre, precum şi orice altă activitate asociată direct, care este legată tehnic de activităţile exercitate pe acel amplasament şi care poate afecta emisiile de compuşi organici volatili.

 

            Titularul activităţii are obligaţia de a furniza autorităţii competente pentru protecţia mediului, o dată pe an sau la cerere, informaţiile care să permită acesteia din urmă să verifice conformitatea cu prevederile HG nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Informaţii furnizate de Planul de gestionare a solvenţilor(bilanţul solvenţilor)

 

            Informaţiile obţinute prin întocmirea planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de COV stau la baza elaborării raportului către UE cu privire la respectarea cerinţelor impuse de HG nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


În vederea stabilirii măsurilor de aplicare a soluţiilor optime de reducere a emisiilor de COV planul de gestionare a solvenţilor furnizează informaţii privind;

 • tipul şi cantitatea solventului utilizat (intrat/input);
 • modul în care solventul părăseşte instalaţia (iesire/output);
 • identificarea punctelor slabe în exploatare.

 

 

 

 

3. Definirea cantităţilor de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili utilizaţi la intrare (I) şi  cei rezultaţi la ieşire (O) din procesul tehnologic:

 

            Următoarele definiţii furnizează cadrul pentru elaborarea bilanţului de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili:

- Cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili utilizaţi la intrare în procesul tehnologic (I):

I1- cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi volatili, în stare pură sau în preparate cumpărate, care este utilizată în instalaţie, în cursul perioadei pentru care se calculează bilanţul masic;

I2- cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, în stare pură sau în preparate cumpărate, recuperaţi şi apoi reutilizaţi ca solvenţi la intrare în cadrul procesului. Solventul reciclat este luat în calcul la fiecare utilizare în cadrul activităţii.

- Cantitatea de solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili la ieşire din procesul tehnologic (O):

O1- cantitatea de compuşi organici volatili în emisiile de gaze reziduale;

O2- cantitatea de solvenţi organici pierduţi în apă, luându-se în considerare, dacă este cazul, procesul de tratare a apelor reziduale atunci când se efectuează calculul pentru O5;

O3- cantitatea de solvenţi organici care rămân sub formă de impurităţi sau reziduuri în produsele rezultate din proces;

O4- cantitatea de compuşi organici volatili în aer datoraţi emisiilor necaptate. Aceste emisii provin din ventilaţia generală a încăperilor, cu eliberarea aerului în mediul exterior, prin ferestre, uşi, guri de aerisire sau alte orificii similare;

O5- cantitatea de solvenţi organici şi/sau de compuşi organici pierduţi în urma unor reacţii chimice sau fizice (inclusiv cei distruşi, de exemplu prin incinerare sau prin alte metode de tratare a gazelor reziduale şi/sau a apelor reziduale, cei captaţi, de exemplu prin adsorbţie, cu condiţia să nu fie luaţi în considerare când se efectuează calculul pentru O6, O7 sau O8);

O6- cantitatea de solvenţi organici conţinuţi în deşeurile colectate;

O7- cantitatea de solvenţi organici, ca atare sau conţinuţi în preparate, care sunt vânduţi sau destinaţi vânzării ca produse cu valoare comercială;

O8- cantitatea de solvenţi organici conţinuţi în preparate recuperate şi care urmează să fie reutilizate, dar nu ca element de intrare în procesul tehnologic respectiv, cu condiţia să nu fie luaţi în considerare când se efectuează calculul pentru O7;

O9- cantitatea de solvenţi organici eliberaţi în alte moduri.

 

            Pentru toate activităţile la care se aplică Anexa nr. 4 prevăzută în HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare (scheme de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili), planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a se determina consumul de solvenţi (CS).

4.     Determinarea consumului de solvenţi (CS)

            Consumul de solvenţi se stabileşte în urma utilizării solvenţilor aprovizionaţi într-un interval de 12 luni (I1). Din această cantitate se scad solvenţii recuperaţi pentru reutilizare (O8), în cazul în care nu au fost vânduţi sub formă de produse (O7) sau utilizaţi în cadrul aceluiaşi proces (I2).

 

CS = I1 – O8

 

 

 

 


CS=(I1 + I2) – (I2 + O8) =I1-O8 )

 

Notă:O instalaţie trebuie însă să fie în aşa fel construită, încât să poată îndeplini cerinţele impuse în cazul depăşirii valorii de prag.

            Consumul de solvenţi prevăzut pentru o anumită activitate este întotdeauna suma consumurilor parţiale de solvenţi. Astfel, în cazul în care un operator desfăşoară o activitate în mai multe substaţii, în mai multe etape de operare sau în mai multe dispozitive secundare în cadrul unui obiectiv, se vor aduna toate consumurile parţiale de solvenţi.

5.     Dovada privind respectarea valorilor limită

            Planul de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili se elaborează anual pentru a se determina valoarea emisiilor de compuşi organici volatili (E) şi a se evalua conformitatea cu valorile limită pentru emisia totală de compuşi organici volatili, exprimate în cantitate de compuşi organici volatili pe unitate de produs sau într-un alt mod indicat în Anexa nr. 2 a HG nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Valoarea emisiilor de compuşi organici volatili se poate calcula cu ajutorul ecuaţiei următoare:

            E = F + O1,

 unde:  F reprezintă valoarea emisiei fugitive de compuşi organici volatili determinată conform celor prezentate la pct.5.a. Valoarea astfel obţinută este împărţită la parametrul aplicabil produsului în cauză.

 

5.1 Determinarea emisiilor fugitive(F)

Emisiile fugitive/difuze (F) se determină prin două modalităţi:.

 

            a) Metoda directă:

Se adună solvenţii emişi din apa reziduală (O2), din produs (O3), precum şi emisiile necontrolate din aer (O4) şi solvenţii eliberaţi în alte moduri (O9).

 

 

F = O2 + O3 + O4 + O9

 

 

 

 


             F poate fi determinată prin măsurarea directă a cantităţilor. Alternativ se poate desfăşura un calcul echivalent, de ex. cu ajutorul randamentului captării gazelor reziduale din proces. Aceasta metodă directă este dificil de realizat.

 

Emisii de solvenţi (difuz) Fracţiuni de ieşire (output) O/2, O/3, O/4, O/9

 

 • Pierderi de solvenţiîn apă
  = Output 2 (O/2) relevanţă redusă a cantităţii
 • Impurităţi de solvenţi în produs
  = Output 3 (O/3) relevanţă redusă a cantităţii
 • Emisii fugitive de solventi în aer
  = Output 4 (O/4) relevanţă mare a cantităţii,ex
 • prin uşi, ferestre
 • prin orificii de aerisire, instalaţii de aclimatizare
 • Eliberare (emanaţii) de solventiprin diferite căi
  = Output 9 (O/9) relevanţă redusă a cantităţii, ex.
 • prin accidente
 • prin descărcare

 

           

             b) Metoda indirectă (metoda diferenţei):

            Apare justificabil ca emisiile fugitive/difuze să se determine indirect prin scăderea din solvenţii utilizaţi (exceptând I2) a solvenţilor care nu sunt încadraţi la categoria emisiilor difuze. Aceştia sunt solvenţii din gazul rezidual controlat (O1), din deşeurile reziduale (O6), din produsele destinate vâzării (O7) şi din solvenţii recuperaţi (O8), precum şi din solvenţii eliminaţi (O5).

 

 

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

 

 


Distrugerea solvenţilor -Fracţiunea de ieşire (output) O/5

 

= Output 5 (O/5) (cantitatea distrusă într-o instalaţie de epurare a gazului evacuat) de ex.:

 • oxidarea în post-ardere termică;
 • oxidarea în post-ardere catalitică;
 • oxidarea într-un biofiltru;
 • adsorbţia în filtru cu cărbune activ fără recuperare + ardere.

 

= Output 6 (O/6) (îndepărtarea controlată) de ex.:

 • vopsele vechi, agenţi de curăţare murdari etc. în recipiente închise pentru ardere;
 • cârpe de şters în recipiente închise  pentru ardere sau spălare, cu epurarea apei uzate;
 • tratarea solvenţilor.

 

= Output 7 (O/7) (produse comerciale) de ex:

 •  fabricarea substanţelor de acoperire, lacurilor incolore, cernelurilor şi adezivilor.

= Output 8 (O/8), (depozitarea solvenţilor recuperaţi) de ex.:

 • din distilare (în propria întreprindere), pentru curăţare;
 • din filtrare (în propria întreprindere), pentru curăţare;
 • din condensarea solvenţilor (în propria întreprindere).

 

            Emisiile fugitive determinate nu trebuie să depăşească valoarea limită stabilită în Anexa nr. 2 a  HG nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru diferite tipuri de instalaţii. Această valoare limită a fost stabilită ca rata procentuală pentru utilizarea tuturor solvenţilor (I1 + I2):

                                                                    F

                                         x [%] =                               x 100

                                                             ( I1 + I2)

 

 5.2 Determinarea emisiilor totale

 

E = F + O1

            Emisia totală (E) reprezintă suma dintre toate emisiile fugitive/difuze (F) şi emisiile din gazele reziduale controlate.

 

 

 

            În funcţie de cerinţele stipulate în Anexa nr. 2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, emisiile totale se exprimă prin parametrii produselor sau în procente de utilizare a solvenţilor (I1+I2). Valoarea calculată se va compara cu valoarea limită prevăzută pentru emisiile totale. În cele ce urmează sunt prezentate tipurile de instalaţii menţionate în HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare tip de activitate fiind prevăzută o valoare limită a emisiilor totale.

 


Anexa nr. 2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare

 

Instalaţii/activităţi

Dimensiunea valorii limită pentru emisiile totale

Secţ. (1)

 

 

9.

Acoperire sârmă de bobinaj

g / kg sârmă

11.

Curăţare chimică „uscată”

g / kg substanţe curăţate

12.

Impregnarea lemnului

kg / m³ lemn impregnat

13.

Acoperirea pielii

g / m²

14.

Fabricarea încălţămintei

g / pereche întreagă de încalţăminte finită produsă

15.

Laminarea lemnului şi a materialelor artificiale

g / m²

17.

Instalaţii de fabricare a vopselelor sau a substanţelor de acoperire, precum şi de fabricare a materialelor de protecţie a clădirilor şi a lemnului, a adezivilor sau a cernelii de tipar

%, în funcţie de cantitatea de solvenţi utilizată (I1+I2)

18.

Instalaţii de conversie (transformare) a cauciucului

%

19.

Extracţia de ulei din plante şi de grasimi animale, precum şi rafinarea uleiului din plante

kg /t material

 

20.

Instalaţii de fabricare a produselor farmaceutice

%, în funcţie de canti-tatea de solvenţi utili-zată în procesul tehnologic

Secţiunea (2)

 

 

Nr. 2

Acoperirea vehiculelor CS > 15 t/a

g/m2

 

 

            Emisiile totale pot fi determinate prin scăderea din solvenţii cumpăraţi şi utilizaţi (I1) a tuturor solvenţilor neemişi, respectiv a tuturor cantităţilor de solvenţi din deşeurile reziduale (O6), din produse (O7), precum şi a solvenţilor eliminaţi (O5) şi recuperaţi, sau a solvenţilor stocaţi (O8). Această metodă este denumită determinare indirectă sau metoda difuză:

 

 

E = I1 – O5 – O6 – O7 – O8

 

 

 

 

 


            În cazul multor tipuri de instalaţii, în special al instalaţiilor de acoperire, este necesar pentru determinarea emisiilor totale numai inputul de solvenţi I1 şi procentul solvenţilor din deşeurile reziduale debitate, având în vedere faptul că celelalte substanţe eliberate (O7, O8, O5) nu sunt în general prezente, respectiv pot fi neglijate la prima aproximare. Acest lucru determină simplificarea calcului emisiilor totale astfel:

 

E = I1 – O6

6. Respectarea planului de reducere a emisiilor

Planurile de gestionare a solvenţilor organici reprezintă baza pentru elaborarea planurilor de reducere. În cazul utilizării unui plan de reducere în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4 din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să se verifice dacă emisiile de COV respectă valorile prevăzute în anexa nr. 2a aceleiaşi hotărâri de guvern.

Prin planul de reducere a emisiilor de compusi organici volatili titularul activităţii trebuie să realizeze reducerea emisiilor totale de compuşi organici volatili până la o valoare numită valoare ţintă de emisie, care reprezintă un anumit procent din valoarea emisiilor de compuşi organici volatili aferentă valorii de referinţă.

Conformitateaeste îndeplinită dacă emisia efectivă de compuşi organici volatili, determinată cu ajutorul planului de gestionare a solvenţilor, este mai mică sau egală cu valoarea ţintă de emisie.

 

7. Menţiuni privind fluxul de intrare/utilizare a solvenţilor (Input)

 

a.Input I1

 

            Se va determina cantitatea de solvenţi achiziţionată şi utilizată pentru o perioadă de 12 luni. Nu trebuie avut în vedere numai solvenţii ci şi substanţele de curăţare, diluanţii, şi toate substanţele cu conţinut de COV utilizate, deci substanţele de acoperire, cum ar fi de ex. vopselele, lacurile, materialele de şpăcluit, ceara etc. Pentru bilanţul solvenţilor vor fi luate în calcul numai procentele de solvenţi din preparate şi nu întregul preparat.

Unităţile de măsură pentru cantităţile de solvenţi vor fi exprimate în kilograme, iar în cazul în care sunt exprimate în litri, acestea vor fi transformate.

 

            La determinarea input-ului de solvenţi I1, se va avea în vedere că definiţia termenului de solvenţi în conformitate cu prevederile HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare nu cuprinde numai solvenţi clasici, adică substanţele organice de dizolvare a altor substanţe, ci şi agenti de curăţare, de dispersie, agenţi de reglare a vâscozităţii (deci agenţi de protecţie împotriva îngheţului), ai tensiunii superficiale, emolienţi sau agenţi de conservare.

 

b.Input I2 (solvenţi recuperaţi, utilizaţi în cadrul aceluiaşi proces)

 

            În cazul în care solventul recuperat va fi utilizat pentru desfăşurarea aceleiaşi activităţi va fi încadrat la I2.

Solvenţii recuperaţi care provin din tratarea externă a deşeurilor reziduale de solvenţi vor fi consideraţi ca solvenţi (I1).

Cantitatea totală de solvenţi recuperaţi este utilă în calculul emisiilor fugitive(F).

 

Consumul de solvenţi - Calcul pentru trei instalaţii

            În cazul a trei instalaţii, din care două desfăşoară activităţi similare (X) pe un  amplasament cu 1 operator iar a treia instalaţie desfăşoară o altă activitate consumul de solvenţi se va calcula astfel:

a) activităţile (X) se consideră 1 activitate conform HG nr. 699/2003

 cu modificările şi completările ulterioare;

b) consumurile de solvenţi ale ambelor activităţi similare se vor însuma;

c) activitatea (Y) se va bilanţa separat.

 

 

Clasificarea solvenţilor recuperaţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            În funcţie de tipul de utilizare, solvenţii vor fi inventariaţi în bilanţul întocmit după cum urmează:

-solventul care după utilizare va fi recuperat şi reutilizat în cadrul aceluiaşi proces (activitate) va fi încadrat la bilanţul solvenţilor ca I2. (de ex. reutilizarea acestuia sub formă de diluant sau de substanţă de curăţare).

-vânzarea solvenţilor recuperaţi, (de ex. a toluenului recuperat prin adsorbţie utilizat în poligrafie) se încadrează la Output O8.

-solventul recuperat, care nu a fost utilizat în termenul prevăzut pentru întocmirea bilanţului şi care a fost stocat pentru o perioadă care depăşeşte acest termen se încadrează la Output O8.

-solventul recuperat şi utilizat intern pentru aprindere şi susţinere se încadrează la O8 şi nu la I2.

-în cazul solvenţilor recuperati de calitate inferioară aceştia vor fi evacuaţi sub formă de deşeuri reziduale şi vor fi încadraţi în bilanţul solvenţilor la O6.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                            8.  Menţiuni privind fluxul de evacuare a solvenţilor (Output)

 

 

 

Folded Corner: Produs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
a)Output 1 (din gazul rezidual captat)

            La O1 sunt încadrate emisiile din gazele reziduale captate şi evacuate printr-o instalatie.

O1 poate fi gaz rezidual tratat controlat O1.1 sau gaz rezidual netratat controlat O1.2

            La O1.1 sunt încadrate emisiile COV din gazul rezidual evacuat din instalaţie, din instalaţia capsulată, din hală, care este epurat într-o instalaţie de epurare şi este evacuat controlat (vezi imaginea de la punct 8 a. nr. 6,7).

            La O1.2 sunt încadrate emisiile de COV din gazele reziduale dintr-o instalaţie, dintr-o instalaţie capsulată, din hală evacuate controlat fără a fi epurate (vezi imaginea de la punct 8 a. nr. 4,5).

 

 

 

 

 

R= Instalaţie de epurare a gazului rezidual

M= maşină

 

 


                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Output 2 (din ape uzate)

            În cazul în care solvenţii organici sunt evacuaţi în apele reziduale din obiectiv, aceştia vor fi de asemenea încadraţi la emisii fugitive/difuze.

            În cazul în care apa reziduală contaminată cu solvenţi este tratată în cadrul obiectivului, cantitatea solvenţilor eliminaţi va fi bilanţată la Output O5.

            În unele obiective apa reziduală care conţine solvenţi este evacuată sub formă de deşeuri reziduale. În acest caz solvenţii sunt bilanţaţi la O6.

 

c)Output 3 (reziduuri din produs)

            O3 reprezintă solvenţii organici care rămân în produsul finit sub formă de impurităţi sau reziduuri, cum ar fi de exemplu în substanţele tipografice, în materialele la care s-au utilizat adezivi, în materialele textile şi lemnoase acoperite. Aceşti solvenţi organici sunt încadraţi la emisii difuze, deoarece sunt emişi, treptat, pe o perioadă lungă de timp.

            Fac excepţie uleiurile minerale care se găsesc în reviste şi care provin din cerneala de tipar de pe rotativă(heatset). În acest caz reziduurile de solvenţi existente în produsul finit nu sunt considerate ca făcând parte integrantă din emisia difuză. Este vorba despre partea din uleiurile minerale din cerneala de tipar cu temperatură înaltă de fierbere care s-a uscat în hârtie (prin absorbţie) şi care nu s-a mai eliminat în uscător.

d)Output 4 (emisii difuze din aer)

 

            O4 reprezintă partea de solvenţi organici care este eliberată în hală şi care iese în exterior prin ferestre, uşi guri de aerisire sau alte orificii similare (vezi imaginile de la punct 8 şi 8 a.  nr. 1, 2, 3).

e)Output 5 (solvenţi legaţi/distruşi)

            O5 reprezintă partea solvenţilor organici care este eliminată în urma reacţiilor chimice şi fizice, de exemplu prin arderea în instalaţii de ardere suplimentară termică sau în urma epurării apei reziduale.

            În general distrugerea ireversibilă a solvenţilor este încadrată la O5.

            În cazul solvenţilor care nu sunt distruşi în urma evacuării gazului rezidual sau a apei reziduale, ci sunt legaţi fizic, O5 reprezintă de regulă doar o etapă intermediară, având în vedere faptul că solvenţii legaţi părăsesc cel mai adesea obiectivul sub forma deşeurilor reziduale încadrate la O6. În astfel de cazuri se va face referire la aceşti solvenţi o singura dată, ei fiind încadraţi fie la O5 fie la O6.

            Exemple: Solventul din gazul rezidual va fi absorbit în cărbunele activ. Cantitatea de solvent legată va fi determinată ca încadrându-se la O5. În cazul înlocuirii cărbunelui activ epuizat/încărcat valoarea de la O5 va fi preluată în deşeuri reziduale, respectiv la (O6) ca reprezentând deşeuri cu  conţinut de solvenţi. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care solventul legat încadrat la O5 este recuperat în cadrul obiectivului prin desorbţie şi vândut de exemplu sub formă de substanţe de curăţare (O8) sau stocat pentru un termen care depăşeşte perioada de întocmire a bilanţului solvenţilor (O8).

 

f)Output 6 (din deşeuri)

O6 reprezintă solvenţii organici care sunt conţinuţi în deşeuri, sau sunt solvenţii care conţin impurităţi (de ex. agenţi de curăţare consumaţi), în şlamurile de lăcuire şi de distilare, în vopselele şi lacurile vechi, în cârpele de şters sau în cărbunii activi epuizaţi/ încărcaţi etc.

 

g)Output 7 (din produs)

            O7 reprezintă solvenţii organici care vor fi sau trebuie vânduţi ca făcând parte integrantă din produse sau preparate. Se pot nominaliza solvenţii din produsele obţinute în instalaţiile care fabrică lacuri, vopsele, cerneală de tipar sau adezivi. Diferit de O3 (reziduuri de solvenţi în produs), aceşti solvenţi sunt eliminaţi în următoarea fază de utilizare, respectiv în instalaţii de epurare, în care se aplică măsuri de reducere a emisiilor de COV.

h)Output 8 (solvenţi recuperati, stocaţi)

            O8 reprezintă solvenţii organici care au fost recuperaţi în vederea reutilizării şi care au fost utilizaţi sau stocaţi în termenul prevăzut pentru întocmirea unui bilanţ al solvenţilor în cadrul aceluiaşiobiectiv, însă pentru desfaşurarea unei alte activităţi.

 

            Exemplu 1:Solvenţii organici sunt recuperati în termenul prevăzut pentru întocmirea unui bilanţ al solvenţilor. Numai o parte dintre aceştia vor fi utilizaţi în cadrul aceluiaşi proces ca încadrându-se la I2. La depăşirea acestui termen surplusul va fi stocat. Acest surplus va fi încadrat la O8. Pentru determinarea consumului de solvenţi în intervalul următor prevăzut pentru întocmirea unui bilanţ al solvenţilor, acest surplus va fi înregistrat la I1.

Output O8 va fi determinat în urma consultării listelor de inventar şi a listelor cu înregistrările efectuate de către obiectiv.

            Exemplu 2:O instalaţie în care se va efectua o curăţare a suprafeţelor produselor, precum şi o acoperire a metalelor:

            În cadrul acoperirii, solvenţii organici sunt recuperaţi din gazul de evacuare şi utilizaţi la activitatea de curăţare a suprafeţelor produselor. Conform HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, sunt implicate activităţi diferite şi din această cauză cantitatea de solvenţi recuperaţi se încadrează ca O8 în activitatea de acoperire şi ca I1 în activitatea de curăţare a suprafeţelor.

i)Output 9 (alte tipuri de solvenţi)

            Aici sunt încadraţi solvenţii organici evacuaţi în alte moduri.

            O9 reprezintă poziţia de captare. Toate căile de emisie care nu au fost menţionate sunt încadrate aici, de exemplu ajungerea solvenţilor pe podea datorită pierderilor prin picurare sau în cazul avariilor. Cantitatea acestor solvenţi nu are însă relevanţă.

Exemple de întocmire a Planurilor de gestionare a solvenţilor cu conţinut de COV, pentru diferite activităţi ce cad sub incidenţa HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, sunt prezentate pe site-ul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor: www.mmediu.ro/germania

 

 


9.  Bilanţul solvenţilor: vedere de ansamblu asupra fluxurilor de input/output care trebuie cuprinse


 

10. Solvenţi cu conţinut de compuşi organici volatili ce aparţin claselor de substanţe cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere.

(solvenţii CMR)

 

Ce sunt substanţele CMR ?

 

 • Sunt substanţe care produc efect:

- cancerigen (cancerigen);

- modificator genetic (mutagen);

- dăunator fertilităţii (toxic pentru reproducere).

 

În conformitate cu prevederile  Art. 5 alin. (7) din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, compuşii organici volatili dăunători sănătăţii sunt aceia cărora le sunt atribuite următoarele fraze de risc:

 • R40: posibil pagube ireversibile (R 39)
 • R45: poate produce cancerul
 • R46: poate provoca daune ereditare
 • R49: poate produce cancerul la inhalare
 • R60: poate afecta reproducerea
 • R61: poate dăuna fătului

 

            În conformitate cu prevederile  Art. 5 alin. (7) din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completarile ulterioare, substituirea substanţelor CMR cu substanţe sau preparate mai puţin periculoase este prioritară.

 

Respectarea  valorilor limită pentru substanţele CMR

 

În conformitate cu prevederile  Art. 5 alin. (8) din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulteri-oare se prevede pentru substanţele CMR, dacă s-a demonstrat că substituirea nu se poate realiza, următoarele valori limită de emisie (Valoarea limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii):

 

Pentru COV cu frazele de risc:R45, R46, R49, R60, R61

 

Concentraţia în gazul de ardere

(valoare limita de emisie):                               > 2 mg COV CMR/m³

sau

Debitul masic:                                                    > 10 g COV CMR/h

 

Pentru COV suspecţi de daune ireversibile (R-40):

 

Concentraţia în gazul de ardere

(valoare limita de emisie):                               > 20 mg COV R40 /m³

sau

Debitul masic:                                                    > 100 g COV R40/h

 

 

 

 

Protejarea sănătăţii umane:

 • În cazul folosirii substanţelor CMR, se vor utiliza doar instalaţii închise.

 

Protecţia muncii

 • Dacă sunt utilizate substanţe periculoase, atunci activitatea trebuie să se desfăşoare în condiţii controlate (capsulare) şi cu captarea substanţelor.
 • Pentru manipularea chimicalelor, în ceea ce priveşte protecţia muncii sunt specificate prevederi suplimentare în cadrul legislaţiei privind protecţia muncii, şi în special în cadrul Directivei chimicalelor a Uniunii Europene.
 • Măsuri prioritare trebuie luate în vederea substituirii şi a capsulării, iar echipamentele personale de protecţie reprezintă numai o măsură ultimativă.

 

 

Exemple de solvenţi-CMR

 

 • Solvent nafta (agent de curăţare, diluanţi, etc.):
 • cancerigeni conform categoriei 2, şi de aceea clasificare R45           
 • depinde de tipul legăturilor aromatice de tip carbon-hidrogen (nu este clasificat în mod general cu R45, este  necesară verificarea fiecăruia în parte!)
 • Tricloretilena (agent de curăţare):
 • cancerigen conform categoriei 2, de aceea clasificare R45;
 • modificator genetic cf. categ. 3 => R68 (“sunt posibile pagube ireversibile“),
 • R67 („aburii pot cauza somnolenţă şi toropeală“),
 • R36/38  (“irită ochii şi pielea“), Xi (iritant),
 • R52-53 (“nociv pentru organisme acvatice, poate avea efecte nocive de lungă durată în ape “)
 • Tetracloretena (agent de curăţire), clasificat ca R 40
 • Diclormetan (agent de curăţare)
 • cancerigen - categoria 3, din acest motiv clasificare ca R40

 

Substituirea substanţelor CMR

Se va realiza prin:

 • schimbul de informaţii la nivel european;
 • utilizarea modelului matricial pentru determinarea pericolelor şi căutarea substanţelor de substituire.

Exemplu de model matricial:

 

Periclitare

Pericol acut asupra să-nătăţii I a

Pericole cronice asu-pra sănătăţii

I b

Pericole asupra me-diului II

Pericole de incendii şi explozii III

Pericole în caz de eva-cuări IV

Pericole prin proces V

foarte mare

 

 

 

 

 

 

mare

 

 

 

 

 

 

medie

 

 

 

 

 

 

mică

 

 

 

 

 

 

neglijabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple pentru coloanele I a şi  I b:

 

 

 

Pericole acute asupra sănătăţii I a

(o singură acţionare)

Pericole cronice asupra sănătăţii I b

(acţiune repetată)

foarte mare

Subst. foarte toxice (R 26, R 27, R28

Subst. cancerigene şi mutagene

(categoria 1 si 2)

mare

Subst. toxice (R 23, R24, R 25

Subst. cu efect sensibilizant (R43, 42)

Substanţe cu R 60, R61, R 40,

R 30

mediu

Subst. dăunătoare sănătaţii R 20

caustice, dăunătoare ochilor

Subst. toxice pt. reproducere categoria: 3 (R 62, 63)

redus

Subst. iritante (R 36, 37, 38)

Subst. dăunătoare pielii (R 66)

Dăunează cronic prin diferite moduri

neglijabil

Inofensiv conf. practicii

(de ex. parafina)

 

 

Recunoaşterea CMR în preparate

 

 • Solvenţii-CMR trebuie să fie specificaţi în Fişele tehnice, atunci când sunt depăşite procentele:
 • Substanţe cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere din categoria 1 şi 2 (R45, R46, R49, R60, R61):
 • >0,1 procent de masă sau
 • >0,02 procent de volume
 • Substanţe cancerigene din categoria 3 (R40):
 • >1 procent de masă sau
 • >0,2 procent de volume
 • Specificarea solvenţilor-CMR trebuie făcută la punctul 2 al Fişei tehnice;
 • Trebuie specificată concentraţia şi indicativul de risc.

 

 

Fişa tehnică

 

 • Fişa tehnică poate fi solicitată de furnizor pentru toate preparatele care conţin mai mult de 1 % substanţe periculoase pentru sănătate sau mediu (în sensul Hotărârii Guvernului nr. 490/2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase) sau pentru care există condiţii specifice legate de protecţia muncii;
 • Prevederile HG nr. 490/2002- se aplică numai substanţelor periculoase cu indicativele de risc specificate.

 

 

 

O1 nu trebuie luat  în considerare aici deoarece :

 E = (I1 – O1– O5 – O6 – O7 – O8) + O1  

 

La instalatiile de acoperire si cele de tiparire, în cazul în care solvenţii utilizaţi sunt  evacuaţi  dupa procesul de aplicare fără  a  li se aplica  măsuri de reducere a emisiilor de COV, vor fi consideraţi emisii difuze.

 

 

Vezi Anexa  2  nr. 1 din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare: instalatiile de tipărire heatset cu tipărire rotativă offset .

ANEXA nr. 4

 

 

 

 

Ghid pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

 

 

          1. Introducere

            Ghidul cuprinde informaţii privind supravegherea (monitorizarea) emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din activităţile care intră sub incidenţa HG nr. 699/2003 modificată şi completată cu HG nr. 1902/2004, denumită în continuare HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare (transpunerea Directivei 1999/13/CE).

 

            2. Prevederi legislative referitoare la monitorizarea emisiilor

            Monitorizarea emisiilor reprezintă supravegherea respectării valorilor limită de emisie a compuşilor organici volatili (COV) în gazele reziduale, valorilor emisiilor fugitive de COV şi pentru emisia totală de COV.

            În HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare se prevăd pentru realizarea monitorizării emisiilor de COV următoarele:

- în Art 8 alin. (1) -titularul activităţii are obligaţia de a furniza autorităţii competente pentru protecţia mediului, o dată pe an sau la cerere, informaţiile care să permită acesteia din urmă să verifice conformitatea cu prevederile hotărârii de guvern;

- Art. 8 alin. (5) menţioneazăcă verificarea conformităţii cu valorile limită de emisie prevăzute în anexa nr. 2 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare se efectuează pe baza valorii masei totale de carbon organic emis din instalaţia sau activitatea respectivă.

- în cazul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (tip CMR) în conformitate cu prevederile art.5 alin.(8), valoarea limită de emisie se raportează la suma concentraţiei masice a tuturor compuşilor organici volatili din emisii.

- concentraţia masică a emisiilor se calculează pentru condiţiile normale (273,15 K; 101,3 kPa) aşa cum este precizată în definiţia nr. 31 din Anexa nr.3 a HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

- în Art. 8 alin.(6) se menţionează că la determinarea concentraţiei compuşilor organici volatili în gazele reziduale nu se iau în considerare volumele de gaze adăugate în scopul răcirii sau diluţiei, acolo unde este tehnic posibil.

- conform Art.17 pct. c) al OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva  IPPC 96/61/CE, este obligatoriu ca toate autorizaţiile integrate de mediu (pentru instalaţiile IPPC) să conţină valorile limită de emisie ale poluanţilor proveniţi de la instalaţia respectivă, luând în considerare tipul de poluanţi şi pericolul transferului unui poluant dintr-un mediu în altul (din aer în apă şi din apă în sol). 

- în anexa nr. 3 a OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării cu modificările şi completările ulterioare”substanţe poluante relevante pentru a fi luate în considerare la stabilirea valorilor limită de emisie”, la capitolul “Aer” sunt menţionaţi la punctul 4 compuşii organici volatili iar la punctul 12 substanţele şi preparatele care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene, mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului (CMR).

- conform Art. 17 pct.f) a OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării cu modificările şi completările ulterioare, în autorizaţia integrată de mediu trebuie menţionate cerinţele referitoare la monitorizarea emisiilor, cu specificarea metodologiei de măsurare, a frecvenţei acestora şi a procedurii de evaluare a rezultatelor masurătorilor, precum şi obligaţia de a comunica autorităţii competente datele necesare controlului şi respectării condiţiilor de autorizare.

Cerinţele menţionate mai sus sunt valabile pentru instalaţile COV care intră sub incidenta OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării cu modificările şi completările ulterioare şi sunt aplicabile şi celorlalte  activităţi/instalaţii ce cad sub incidenţa HGnr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare

 

            3. Măsurarea emisiilor de COV

3.1 Scopul măsurării emisiilor de COV:

Monitorizarea emisiilor de COV evacuate din instalaţiile ce cad sub incidenţa HGnr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare reprezintă:

 • dovada respectării valorilor limită de emisie stabilite în HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare;
 • cuantificarea COV în cadrul elaborării bilanţului de solvenţi;

 Atenţie la calcularea randamentului: Determinarea concomitentă  a  gazului brut şi epurat!

 • autocontrol prin cunoaşterea capacităţii de funcţionare a instalaţiilor de epurare/reducere a emisiilor.

3.2 Locurile pentru măsurare

            Dacă sunt necesare măsurători continue sau discontinue ale emisiilor, autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte amplasamentul punctelor de prelevare a probelor. Titularul activităţii este obligat să asiste şi să pună la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului datele necesare pentru prelevarea probelor. Amplasarea punctelor de recoltare şi prelevarea probelor se va realiza cu respectarea normelor metodologice în vigoare pentru acest domeniu de activitate. În alegerea punctelor de măsurare a emisiilor de COV trebuie să se ţină cont de următoarele condiţii:

 • locul de amplasare a acestora să fie marcat vizibil, să fie suficient de mare şi uşor accesibil;
 • să nu se perturbe fluxul tehnologic pe intervalul de măsurare;
 • orificiile de măsurare să fie adecvate şi sigilate;
 • să se realizeze măsurători reprezentative ale emisiilor instalaţiei fară a perturba tehnica de măsurare .
3.3 Raportarea valorilor limită de emisie

          În conformitate cu prevederile Anexei 3 punctul 13 a HGnr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, prin valoare limită de emisie  se înţelege masa compuşilor organici volatili, exprimată pe baza unor parametri specifici: concentraţie, procent şi/sau nivel al unei emisii, calculaţi în condiţii normale, N (la temperatura de 273,15 K si 101,3 kPa), care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade (intervale) de timp.

          Raportarea concentraţilor masice ale emisiilor se va face la gazul rezidual uscat.

3.4 Calibrarea şi verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare

 

            Calibrarea mijloacelor de măsurare se va efectua în condiţiile:

 • unei modificări substanţiale în instalaţia care utilizează solvenţi (COV);
 • unei modificări substanţiale a mijloacelor de măsurare;
 • o dată la 3 ani.

 

            În cadrul calibrării instalaţiilor de măsurare a emisiei, calculatorul de decodificare va fi supus unei prime examinări prin punctul de măsurare calibrat şi se va verifica anual capacitatea de funcţionare a acestuia. În acest context se va verifica dacă afişajul de pe ecranul instalaţiilor de măsurare corespunde cu afişajul de pe aparatul  de decodificat.

            Mijloacele de măsurare vor fi supuse controlului metrologic legal, la punerea în funcţiune, iar apoi se vor supune legislaţiei în vigoare respectând intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive.

            Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare continuă a emisiilor se va efectua anual de către

      - unităţile din structura şi în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, sau de

       - alte structuri abilitate în acest sens.

 

            Rezultatele calibrării şi verificării funcţionării mijloacelor de măsurare vor fi prezentate autorităţii pentru protecţia mediului, în termen de maxim 3 luni.

            Operatorul instrumentelor de măsurare trebuie să respecte instrucţiunile de montare, de operare şi de service, care sunt impuse de furnizorul instrumentelor şi de către service-ul de calibrare. Aceste instrucţiuni sunt puse la dispoziţia operatorului, în scris, de furnizori sau de service.

            Service–ul va fi efectuat cu regularitate, pe bază de contract, numai de personal de specialitate calificat. În acest scop se poate încheia un contract de service cu furnizorul mijloacelor de măsurare, sau cu un service ales de operator. Contractul va fi prezentat autorităţii pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia.

            Se va ţine evidenţa controlului şi lucrărilor efectuate la mijloacele de măsurare şi la calculatorul de decodificare, care va fi prezentat autorităţii pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia. Caietele de evidenţă a controlului se vor păstra la sediul operatorului pe o durată de 5 ani.

 

3.5 Evaluarea rezultatelor măsurătorilor–regula rotunjirii

            Dacă valorile numerice pentru evaluarea emisiilor (valorile limită de emisie) trebuie verificate, mărimile corespunzătoare de măsurare şi calcul se vor determina cu o zecimală mai mult decât valoarea numerică de evaluat. Rezultatul final se rotunjeşte la ultima zecimală şi se menţionează în aceeaşi unitate şi cu acelaşi număr de zecimale ca al valorii numerice.

 

Exemplu:  Instalaţia de acoperire a diferitelor metale, activitatea nr. 8

din Anexa 2 la HG nr. 699/2003cu modificările şi completările ulterioare:

 

a) Verificarea respectării valorii limită a emisiilor pentru gazele reziduale captate:

 • valoarea limită pentru gazele reziduale captate: 100 mg C/Nm3;
 • valoarea medie maximă a măsurătorilor discontinue: 100,49 mg C/Nm3;
 • rotunjit după regula de rotunjire denumită mai sus: 100 mg C/Nm3.

Rezultatul: Valoarea limită de emisie pentru gazul rezidual captat este respectată.
b) Verificarea respectării valorii limiă de emisie:

 • solvenţii utilizaţi: 14 t/an.;
 • valoarea limită de emisie pentru emisiile fugitive: 25% din solventii utilizati = 3,5 t/an;
 • emisii fugitive conform bilanţului de solvenţi: 3,549 t/an;
 • aplicarea regulii de rotunjire: emisiile fugitive: 3,5 t/an.

Rezultatul: Valorile limită de emisie sunt respectate

 

            4 Măsurători continue ale emisiilor din instalaţiile cu un debit masic al emisiilor egal sau mai mare cu 10 kg C/h prin conducte de circulaţie a gazului rezidual, conectate la instalaţiile de epurare a gazelor reziduale

            Conform articolului 8 alin. (2) din HGnr.699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, titularul activităţii care deţine instalaţii racordate prin canale de evacuare a gazelor reziduale la echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, are obligaţia de a efectua ,,măsurători permanente (continue), în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate egală sau mai mare de 10 kg carbon organic total/h’’;

            În cazul măsurătorilor continue se consideră  în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) că valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili sunt respectate dacă:

 1. nici una dintre valorile medii zilnice calculate nu depăşeşte valoarea limită de emisie pentru compuşii organici volatili;
 2. nici una dintre valorile medii orare nu depăşeşte valoarea limită de emisie multiplicată cu un factor egal cu 1,5.

 

4.1 Termenele pentru realizarea măsurătorilor continue

 

 Instalaţii noi/ instalaţii modificate esenţial

 Instalaţii existente

Instalarea şi desfăşurarea măsurătorii continue:

De la punerea în funcţiune

Instalarea şi desfăşurarea măsurătorii continue:

Pănă la sfârşitul anului de respectare 31.10.2007; adică începând cu 01.11.2007 se vor desfăşura măsurători continue

Calibrarea:

Înainte de punerea în funcţiune şi ori de câte ori se impune

Calibrarea:

Înainte de punerea în funcţiune a măsurătorii continue şi până cel tarziu la sfarşitul anului de respectare 31.10.2007 şi ori de câte ori se impune

Verificarea funcţionării:

Anual de la punerea în funcţiune

Verificarea funcţionării:
Anual de la punerea în funcţiune

 

4.2  Alegerea mijloacelor de măsurare

            Detectorul instrumentului de măsură trebuie să fie specific pentru compusul organic volatil: detector cu ionizare în flacără (FID) pentru determinarea carbonului total (al cărui principiu de funcţionare constă în ionizarea chimică a substanţelor organice într-o flacără de hidrogen. Semnalul măsurătorii este aproape proporţional cu numărul atomilor de carbon cuprinşi în gazul-de probă) .

            Instrumentele de măsurare vor fi montate cu implicarea unui serviciu autorizat oficial. Acest serviciu va emite un certificat de montare corespunzătoare a instalaţiilor de măsurare şi de examinare a punctului de prelevare a probei.

4.3 Evaluarea şi estimarea rezultatelor obţinute în urma măsurării

            Se vor efectua măsurători continue pe durata unui an calendaristic şi vor fi prezentate autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 3 luni după încheierea anului.

 

-În baza valorilor măsurate, înregistrate conform cerinţelor pentru  fiecare oră consecutivă, se va stabili valoarea medie orară.

 

-În baza valorilor medii pe oră se va stabili şi înregistra pentru fiecare zi calendaristică valoarea medie zilnică în funcţie de durata operaţională anuală.

 

-Pentru evaluarea valorilor limită de emisie, mărimile corespunzătoare de măsurare şi calcul se vor determina cu 2 zecimale mai mult decât valoarea numerică de evaluat. Rezultatul final se rotunjeşte (după regula rotunjirii), se menţionează în aceeaşi unitate şi cu acelaşi număr de zecimale ca al valorii numerice cu care se compară (VLE). Rotunjirea se va realiza prin adaos pentru zecimale mai mari decât 5 şi prin rotunjire în minus pentru zecimale mai mici decât 5.

 

-În cazul măsurătorilor continue, valorile limită de măsurare a emisiilor se consideră respectate dacă:

 • nici o valoare medie zilnică, calculată, nu depăşeşte valoarea limită de emisie;
 • nici o valoare medie orară nu depăşeşte valoarea limită de emisie multiplicată cu factorul 1,5.

 

-Pentru evaluarea substanţei care urmează a fi măsurată continuu se va monta şi opera un calculator de decodificare aprobat oficial şi omologat.

 

Operatorul are obligaţia să păstreze rezultatele măsurătorii pe o perioadă de 5 ani.

 

          5. Măsurători discontinue ale emisiilor din instalatiile cu un debit masic al emisiilor mai mic de 10 kg C/h prin conducte de circulaţie a gazului rezidual, conectate la o instalaţie de epurare a gazelor reziduale

            Conform articolului 8 alin.(2)a HG  nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, titularul activităţii care deţine instalaţii racordate prin canale de evacuare a gazelor reziduale la echipamente de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili, are obligaţia de a efectua “măsuratori continue sau periodice, în cazul în care la punctul final de evacuare se eliberează în medie o cantitate mai mică de 10 kg carbon organic total/h”.

            În cazul efectuării măsurătorilor periodice sunt necesare cel puţin trei citiri în timpul fiecărui exerciţiu de măsurare.

            Măsurătorile nu se efectuează atunci când nu se impune utilizarea unui echipament de reducere a emisiilor de compuşi organici volatili în scopul conformării cu prevederile prezentei hotărâri. (art. 8 alin. (7)).

            În cazul măsurătorilor periodice, conform art.8 alin (4) din HG nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se consideră că valorile limită de emisie pentru compuşii organici volatili sunt respectate dacă:

 1. în cursul unui exerciţiu de măsurare valoarea medie calculată a tuturor valorilor măsurate nu depăşeşte valorea limită de emisie pentru compuşii organici volatili;
 2. nici una dintre valorile medii orare calculate nu depăşeşte valoarea limită de emisie pentru compuşii organici volatili, multiplicată cu un factor egal cu 1,5.
5.1 Termene pentru desfăşurarea măsurătorilor discontinue

 

       Emisiile substanţelor organice volatile trebuie să fie determinate, conform termenelor menţionate în tabelul de mai jos, prin măsurători efectuate de către un  institut acreditat.

 

Instalaţii noi/ instalaţii modificate esenţial

Instalaţii existente

- cel mai devreme la 3 luni după punerea în funcţiune şi cel mai târziu la 6 luni după punerea în funcţiune   

- până la sfârşitul anului 2007

 

5.2 Planificarea măsurătorilor

În întocmirea planificării măsurătorilor:

-se va elabora un plan de măsurători specific tematicilor măsurătorilor, care va cuprinde informaţii referitoare la termenul, tema măsurătorilor şi desfăşurarea procesului de măsurare;

-planul de măsurători se stabileşte de comun acord cu autoritatea de protecţie a mediului.

 

Numărul măsurătorilor discontinue:

-desfăşurarea a cel puţin trei măsurători discontinue (pentru fiecare activitate) pe o durată de câte o oră într-o unitate economică, în condiţii de operare care ar putea duce la emisii maxime;

-rezultatul măsurătorii discontinue se va determina şi menţiona ca valoare medie orară şi se compară cu valoarea limită de emisie (VLE).

 

 

 

5.3 Alegerea locului de măsurare

 

            Operatorul va stabili de comun acord cu instituţia autorizată pentru efectuarea măsurătorilor, un tronson de măsurare cu puncte adecvate de prelevare a probelor, astfel încât să fie garantată corectitudinea datelor rezultate în urma măsurătorilor.

 

            Locul de măsurare a emisiilor instalaţiei trebuie ales astfel încât:

 • să se poata realiza determinări care să fie reprezentative din punct de vedere al tehnicii de măsurare;
 • să nu contribuie la perturbarea fluxului continuu de gaz rezidual sau al altor fluxuri tehnologice pe intervalul în care se efectuează măsurătoarea.

            Locurile de efectuare a măsurătorilor vor fi uşor accesibile şi vor fi marcate clar şi suficient de mare.

Orificiul de măsurare trebuie să se închidă etanş, pe perioada în care nu se fac măsurători.

 

5.4 Alegerea mijloacelor de măsurare

 

Detectorul instrumentului de măsură trebuie să fie specific pentru compusul organic volatil: detector cu ionizare în flacără (FID) pentru determinarea carbonului total sau GC/MS pentru determinarea fiecărei substanţe cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere (CMR) şi a substanţe lor cu factor de risc R-40. În tehnica de măsurare utilizată se va stabili domeniul de variaţie al valorilor de emisie.

 

Pentru măsurarea  discontinuă a emisiilor se va utiliza aparate de măsurare şi evaluare adecvate, omologate, cu aprobare de model. Instrumentele de măsurare vor fi utilizate de personal specializat, autorizat.

5.5 Evaluarea şi estimarea rezultatelor obţinute în urma măsurării

 

În urma exploatării în condiţii normale, cel mai devreme la 3 luni şi cel mai târziu la 6 luni de la punerea în funcţiune a instalaţiei noi sau a instalaţiei la care s-au efectuat modificări, în baza măsurătorilor efectuate la un punct de măsurare aprobat de către autorităţile competente se va face dovada faptului că nu vor fi depăşite limitele de emisii stabilite prin HG  nr. 699/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

 

La măsurătorile periodice, valoarea limită de emisie se consideră respectată dacă valoarea medie calculată a tuturor măsurătorilor nu depăşeşte valoarea limită de emisie şi nici o valoare medie orară nu este mai mare decât valoarea limită de emisie multiplicată cu  factorul 1,5. Pentru măsurătorile periodice sunt prevăzute cel puţin trei măsurători discontinue pentru fiecare activitate.

 

Datele privind instalaţia şi exploatarea acesteia vor fi prezentate autorităţii desemnate pentru efectuarea măsurătorilor în vederea întocmirii raportului final al măsurătorilor.

 

       6. Rapoarte pentru măsurătorile de emisii

 

Se va întocmi un raport cu măsurătorile, în care se vor înregistra rezultatele obţinute în urma  efectuării acestora.

 

 

În raport vor fi menţionate:

 • informaţiile din planificarea măsurătorilor;
 • rezultatul obţinut pentru fiecare măsurare separată;
 • tehnica de  măsurare utilizată;
 • condiţiile de lucru, care se dovedesc a fi importante pentru efectuarea unei estimări cu privire la valorile separate înregistrate şi la rezultatele măsurătorilor;
 • combustibilii şi substanţele utilizate;
 • starea de funcţionare a instalaţiilor şi a dispozitivelor de  reducere a emisiilor.

 

Rapoartele întocmite în urma măsurătorilor vor fi prezentate autorităţii care a emis autorizaţia de funcţionare (autoritatea competentă pentru protecţia mediului) imediat, fară să fie necesară solicitarea din partea acesteia.

 

Model de raport pentru măsurătorile de emisii–Structura:

 

 • Titularul activităţii;
 • Amplasament , locaţie;
 • Tip de măsurare ;
 • Data realizării  măsurătorii;
 • Obiective–descriere detaliată  a sarcinilor  de măsurare;.
 • Informaţii generale despre măsurători, parametrii de măsurat;.
 • Numele şi semnaturile persoanelor participante la prelevarea de probe pe amplasament şi numarul de asistenţi;
 • Participarea altor  instituţii implicate;
 • Responsabil  tehnic;
 • Descrierea instalaţiei, tipuri de substanţe manipulate;
 • Caracteristici de proiectare, valori de siguranţă, surse de emisii;
 • Echipamente pentru măsurarea  şi reducerea  emisiilor;
 • Descrierea punctului de prelevare  a probelor;
 • Metode  de măsurare şi analiză, aparate;
 • Emisii ( gazoase, de vapori, particule);
 • Componente  toxice ale pulberilor;
 • Condiţii de operare ale instalaţiei  pe  parcursul realizării măsurătorilor:

                                                                        -instalaţia de producţie;

                                                                  -instalaţia  de epurare a gazelor  reziduale;

 • Prezentarea  rezultatelor  măsurătorilor şi evaluarea acestora ;
 • Analiza erorilor, marja de eroare a măsurătorilor;
 • Conţinut raport : -Pagini

                            -Anexe - plan de măsurare;

                                         - valori măsurate  şi calculate;

                                          - buletine de analize.

 • Concluzii

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.