>

 Ordin număr 135 din 2010-02-10 00:00:00 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private                   ORDIN   Nr. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

EMITENT:      MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

              Nr. 135 din 10 februarie 2010

              MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

              Nr. 76 din 24 martie 2010

              MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

              Nr. 84 din 6 aprilie 2010

              MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

              Nr. 1.284 din 14 aprilie 2010

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 274 din 27 aprilie 2010

 

    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 30 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

    în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

 

    ministrul mediului şi pădurilor, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul dezvoltării regionale şi turismului emit următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului asigură instruirea personalului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, în scopul aplicării prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 30 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 4

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                       Ministrul mediului şi pădurilor,

                       Laszlo Borbely

 

                       p. Ministrul agriculturii

                       şi dezvoltării rurale,

                       Adrian Rădulescu,

                       secretar de stat

 

                       Ministrul administraţiei şi internelor,

                       Vasile Blaga

 

                       Ministrul dezvoltării regionale

                       şi turismului,

                       Elena Gabriela Udrea

 

    ANEXA 1

 

                             METODOLOGIE

de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private

 

    CAPITOLUL I

    Prevederi generale

 

    SECŢIUNEA 1

    Cadrul legal şi domeniul de aplicare

 

    ART. 1

    (1) Obiectul prezentei metodologii îl constituie stabilirea etapelor necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private.

    (2) Metodologia prevăzută la alin. (1) integrează, după caz, şi cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

    (3) Metodologia prevăzută la alin. (1) face parte integrantă din procedura de emitere a aprobării de dezvoltare a oricărui proiect public şi privat.

    (4) Etapele prevăzute la alin. (1) se aplică proiectelor, după parcurgerea evaluării iniţiale a proiectului, astfel cum este prevăzută la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

    (5) Etapele necesare parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului integrează, după caz, şi cerinţele specifice evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, în vederea obţinerii aprobării de dezvoltare pentru orice proiect public şi privat.

    (6) Procedura prevăzută la alin. (1) se derulează cu respectarea prevederilor ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului şi, după caz, ale ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, denumit în continuare ghid metodologic privind evaluarea adecvată.

    ART. 2

    (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi cea de evaluare adecvată sunt conduse de autorităţile competente pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu competenţe stabilite prin prezenta metodologie.

    (2) Evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată stabilesc cadrul unei abordări integrate prin informarea şi consultarea tuturor autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi participarea acestora în cadrul unei comisii de analiză tehnică (CAT) organizate la nivelul judeţului unde se află amplasamentul proiectului sau, după caz, la nivel central pentru proiectele aflate în competenţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    (3) Comisia de analiză tehnică include obligatoriu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi/sau centrale, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, al autorităţii de sănătate publică, Administraţiei Naţionale "Apele Române", inspectoratului teritorial pentru situaţii de urgenţă, comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi, după caz, reprezentanţi ai structurilor responsabile pentru: inspectoratele teritoriale silvice, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, furnizarea de utilităţi şi servicii publice, administrarea parcurilor şi grădinilor publice, a siturilor arheologice şi monumentelor istorice, managementul ariilor naturale protejate, inclusiv reprezentanţi ai consiliilor ştiinţifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate, ai agenţiilor pentru dezvoltare regională etc.

    (4) Pentru proiectele aflate în competenţa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, a agenţiilor regionale pentru protecţia mediului sau a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", comisia de analiză tehnică include obligatoriu şi reprezentanţi ai acestor autorităţi.

    ART. 3

    Definiţiile unor termeni specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în legislaţia naţională specifică.

    ART. 4

    (1) Tarifele pentru derularea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare.

    (2) Tarifele se achită în avans, pe etape de procedură, prin virament sau la sediul autorităţii pentru protecţia mediului care are responsabilităţi în aplicarea procedurii conform competenţelor stabilite prin prezenta metodologie.

    (3) În situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), tarifele se încasează de către autoritatea publică pentru protecţia mediului care derulează etapa de procedură.

    ART. 5

    (1) Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de investiţie au fost demarate sau proiectele au fost realizate.

    (2) Orice proiect care nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte proiecte, este supus evaluării adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ţinând cont de obiectivele de conservare ale acesteia.

    (3) În situaţia în care o investiţie se realizează etapizat sau se amplasează pe terenuri aflate în raza teritorială a mai multor unităţi administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie.

    (4) La punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, conform legislaţiei în vigoare, şi pe care autoritatea competentă pentru protecţia mediului le-a reglementat în faza de proiect conform prezentei metodologii, titularii sunt obligaţi să depună solicitarea şi să obţină această autorizaţie.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Competenţe pentru parcurgerea etapelor evaluării impactului asupra mediului

 

    ART. 6

    (1) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei metodologii şi ale căror amplasamente se situează pe teritoriul judeţului respectiv, cu excepţia proiectelor aflate sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.

    (2) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului sunt responsabile pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele aflate sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării din regiunea de dezvoltare şi pentru toate proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului şi/sau al evaluării adecvate, al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe judeţe din cadrul aceleiaşi regiuni de dezvoltare.

    (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată, pentru toate proiectele care fac obiectul evaluării impactului asupra mediului şi/sau al evaluării adecvate, al căror amplasament se întinde pe două sau mai multe regiuni de dezvoltare.

    (4) Pentru proiectele propuse a se realiza în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", autoritatea responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată este Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

    (5) Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Galaţi este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele al căror amplasament se întinde atât pe teritoriul unui judeţ din afara perimetrului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cât şi în perimetrul acesteia.

    (6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este responsabilă pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru emiterea acordului de mediu, precum şi pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată pentru proiectele prevăzute la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului îndrumă şi coordonează procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele care au potenţial impact semnificativ transfrontalier, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 2001.

    (8) Autorităţile pentru protecţia mediului sunt denumite în continuare, în aplicarea prezentei metodologii şi în funcţie de responsabilităţile stabilite la alin. (1) - (5), autorităţi competente pentru protecţia mediului.

    (9) În cazul în care există tipuri de proiecte care nu se pot încadra în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) - (6), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului stabileşte autorităţile competente.

    (10) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate angaja expertiză externă pentru analiza raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, precum şi a raportului de securitate, după caz, atunci când complexitatea proiectului este deosebită.

    ART. 7

    (1) Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum şi a celei de evaluare adecvată poate fi delegată, în totalitate sau în parte, după cum urmează:

    a) de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, la agenţiile regionale sau judeţene pentru protecţia mediului sau la Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", după caz;

    b) de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la agenţiile regionale sau judeţene pentru protecţia mediului, după caz;

    c) de către agenţiile regionale pentru protecţia mediului la agenţiile judeţene pentru protecţia mediului. (2) Emiterea acordului de mediu nu face obiectul delegării de competenţă.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Depunerea notificării şi evaluarea iniţială a acesteia

 

    ART. 8

    (1) Pentru realizarea etapei de evaluare iniţială, titularul proiectului solicită emiterea acordului de mediu la autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului, prin depunerea unei notificări privind intenţia de realizare a proiectului, însoţită de certificatul de urbanism emis în condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, planurile anexă la acesta şi dovada achitării tarifului aferent acestei etape.

    (2) Conţinutul-cadru al notificării este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 9

    (1) În termen de 10 zile de la primirea notificării, pe baza documentelor prevăzute la art. 8 şi a verificării amplasamentului, dacă este cazul, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului informează titularul, în scris, cu privire la:

    a) clasarea notificării pentru proiectele care nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi transmiterea unui punct de vedere al autorităţii competente cu precizarea "Nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată", conform modelului din anexa nr. 2;

    b) respingerea justificată a solicitării acordului pentru proiectele amplasate în zone cu restricţii de construire stabilite prin legislaţia din domeniul protecţiei mediului, cu precizarea neconformităţilor constatate şi/sau a actelor normative incidente ale căror prevederi nu sunt respectate, conform modelului din anexa nr. 3;

    c) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, conform modelului din anexa nr. 4;

    d) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activităţilor care intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, conform modelului din anexa nr. 4;

    e) decizia privind necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, conform modelului din anexa nr. 4, pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare; dispoziţiile cap. III "Evaluare adecvată" se aplică în mod corespunzător.

    (2) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului informează titularul, în scris, cu privire la autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi a procedurii de evaluare adecvată, după caz.

    (3) Memoriul de prezentare se întocmeşte conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, precum şi coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

    (4) Pentru proiectele care intră sub incidenţa legislaţiei privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, memoriul va fi însoţit de notificarea specifică acestei legislaţii.

    (5) Verificarea amplasamentului se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal, întocmit conform modelului din anexa nr. 6.

    ART. 10

    În termen de 5 zile de la depunerea memoriului de prezentare, pe suport hârtie şi în format electronic, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului transmit autorităţii competente cu parcurgerea procedurii, stabilită conform prevederilor art. 6, întreaga documentaţie.

 

    CAPITOLUL II

    Evaluarea impactului asupra mediului - etape procedurale

 

    SECŢIUNEA 1

    Etapa de încadrare a proiectului

 

    ART. 11

    (1) În termen de 15 zile de la depunerea memoriului de prezentare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează următoarele activităţi:

    a) analizează memoriul de prezentare depus de titular;

    b) stabileşte componenţa CAT;

    c) evaluează potenţialul impact semnificativ transfrontalier pentru proiectele care intră sub incidenţa Legii nr. 22/2001, pe baza criteriilor definite de aceasta, şi transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului memoriul de prezentare, însoţit de procesul-verbal de verificare a amplasamentului, precum şi, după caz, de documentele-suport, pentru acele proiecte pentru care s-a stabilit un potenţial impact semnificativ transfrontalier, sau informează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului despre acele proiecte care intră sub incidenţa Legii nr. 22/2001 şi pentru care s-a stabilit că nu există un potenţial impact semnificativ transfrontalier;

    d) completează lista de control pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, conform ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului, şi solicită, după caz, informaţii suplimentare pentru definitivarea acesteia;

    e) completează, după caz, lista de control pentru etapa de încadrare, conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată, şi solicită, după caz, informaţii suplimentare pentru definitivarea acesteia;

    f) identifică publicul interesat şi anunţă depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectele care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, prin publicarea pe pagina proprie de internet şi la sediul său a anunţului întocmit conform modelului din anexa nr. 7;

    g) transmite titularului modelul de anunţ şi îl informează asupra obligativităţii publicării, în termen de 3 zile, în presa naţională sau locală, precum şi a afişării la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autorităţii sau autorităţilor administraţiei publice locale pe raza căreia este propusă implementarea proiectului, conform modelului din anexa nr. 8;

    h) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică documentele depuse de titular, în format electronic;

    i) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică şi comunică titularului data stabilită pentru prezentarea proiectului în cadrul comisiei de analiză tehnică, în vederea participării titularului la şedinţa acesteia;

    j) prezintă comisiei de analiză tehnică listele de control; autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică exprimă puncte de vedere cu privire la potenţialul impact al proiectului supus analizei asupra mediului, asupra ariei naturale de interes comunitar şi asupra aprobării de dezvoltare;

    k) definitivează listele de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiză tehnică;

    l) ia decizia etapei de încadrare a proiectului, aplicând prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică.

    (2) Proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 se supun încadrării numai din punct de vedere al aspectelor privind evaluarea adecvată.

    ART. 12

    (1) În urma parcurgerii etapei de încadrare în procedurile de evaluare a impactului asupra mediului şi ale evaluării adecvate, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, după caz:

    a) efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi a evaluării adecvate pentru proiectele:

    (i) prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, precum şi pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a luat decizia că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; şi

    (ii) pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;

    b) efectuarea evaluării impactului asupra mediului fără evaluarea adecvată pentru proiectele:

    (i) prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 şi pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a decis că este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; şi

    (ii) pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar;

    c) efectuarea evaluării adecvate pentru proiectele:

    (i) prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; şi

    (ii) pentru care s-a luat decizia că ar putea afecta în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar; dispoziţiile cap. III "Evaluare adecvată" se aplică în mod corespunzător;

    d) continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului pentru:

    (i) proiectele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, pentru care s-a decis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului; şi

    (ii) pentru care s-a luat decizia că nu afectează în mod semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar.

    (2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului motivează decizia etapei de încadrare care conţine şi informaţiile prevăzute la art. 24 şi 25 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

    (3) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului publică pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare şi anunţul întocmit în conformitate cu anexa nr. 10, informează titularul şi îi transmite acestuia anunţul public întocmit conform modelului din anexa nr. 11, în vederea publicării, în presa naţională sau locală.

    (4) Informarea publicului asupra proiectului deciziei etapei de încadrare se face de către titular, în termen de 3 zile de la primirea anunţului, prin publicare în presa naţională sau locală şi prin afişarea acestuia la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, precum şi la sediul autorităţii/autorităţilor administraţiei publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.

    (5) Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului în presă.

    (6) În termen de 10 zile de la primirea comentariilor/observaţiilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului invită membrii comisiei de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei etapei de încadrare.

    (7) În situaţia în care comentariile/observaţiile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispoziţia publicului de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin afişare pe pagina de internet, şi de către titularul proiectului, prin mijloacele prevăzute la alin. (4).

    (8) Pentru proiectele majore cu finanţare din fonduri comunitare (Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune), pentru care, în urma parcurgerii etapei de încadrare, s-a luat una dintre deciziile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau d), autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite declaraţia prevăzută în apendicele I la anexele XXI şi XXII la Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului

 

    ART. 13

    În vederea parcurgerii etapei de definire a domeniului evaluării pentru proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) şi b), titularul proiectului depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului dovada achitării tarifului aferent etapei de definire a domeniului evaluării.

    ART. 14

    (1) În termen de 10 zile de la comunicarea deciziei etapei de încadrare a proiectului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează etapa de definire a domeniului evaluării după cum urmează:

    a) analizează, după caz, documentele depuse de titular;

    b) completează lista de control conform ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului;

    c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică, după caz, documentele depuse de titular, în format electronic;

    d) convoacă titularul şi membrii comisiei de analiză tehnică şi prezintă acestora listele de control, pentru cele două proceduri, după caz;

    e) redactează şi transmite titularului îndrumarul privind problemele de mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului şi în studiul de evaluare adecvată, după caz, ţinând cont de propunerile justificate ale publicului interesat în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului;

    f) pune îndrumarul la dispoziţia publicului prin afişare pe pagina de internet.

    (2) Transmiterea de către autoritatea publică pentru protecţia mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare.

    ART. 15

    (1) Conţinutul îndrumarului trebuie să reflecte aspectele relevante pentru protecţia mediului, identificate în raport cu anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 şi cu ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului, întrebările adresate de membrii comisiei de analiză tehnică, precum şi cerinţele ce decurg din actele normative comunitare aplicabile.

    (2) Pentru proiectele aferente activităţilor care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, îndrumarul stabileşte şi necesitatea aplicării cerinţelor specifice autorizării integrate de mediu, inclusiv cele referitoare la nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, sau, după caz, parametrii ori măsurile tehnice echivalente.

    (3) Pentru proiectele de activităţi care implică substanţe periculoase şi pentru care este stabilită necesitatea elaborării şi prezentării raportului de securitate, în conformitate cu prevederile legale privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, îndrumarul conţine şi această solicitare.

    (4) Pentru proiectele pentru care s-a decis efectuarea evaluării adecvate, îndrumarul conţine necesitatea prezentării studiului de evaluare adecvată întocmit conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată şi a măsurilor de reducere a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, precum şi alte aspecte relevante stabilite de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

    ART. 16

    (1) Pentru proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), titularul proiectului înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului, pe suport hârtie şi în format electronic, studiul de evaluare adecvată, completat conform prevederilor cap. III "Evaluare adecvată".

    (2) Pe baza îndrumarului primit, titularul proiectului depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului raportul privind impactul asupra mediului, pe suport hârtie şi în format electronic.

    (3) În situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3), titularul proiectului înaintează autorităţii competente pentru protecţia mediului raportul de securitate, pe suport hârtie şi în format electronic, împreună cu raportul privind impactul asupra mediului. Conţinutul-cadru al raportului de securitate este cel prevăzut de Procedura de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 142/2004.

    (4) Raportul privind impactul asupra mediului respectă conţinutul-cadru prevăzut în ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului şi dezvoltă concluziile studiului de evaluare adecvată completat după aplicarea prevederilor cap. III "Evaluare adecvată".

    (5) Studiul de evaluare adecvată respectă conţinutul-cadru prevăzut de ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

    (6) Raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată şi raportul de securitate sunt realizate de către persoane fizice sau juridice care au acest drept conform legii.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului

 

    ART. 17

    (1) În termen de 5 zile de la primirea de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului a raportului privind impactul asupra mediului, care integrează măsurile de reducere/soluţia alternativă/măsurile compensatorii acceptate, după caz, rezultate din studiul de evaluare adecvată conform prevederilor art. 16 alin. (1), şi, atunci când e cazul, a raportului de securitate, pe suport hârtie şi în format electronic, precum şi a dovezii achitării tarifului corespunzător etapei de analiză, autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează următoarele activităţi:

    a) stabileşte, de comun acord cu titularul proiectului, oportunităţile de participare a publicului la luarea deciziei legate de proiect, indicând cel puţin data şi locul dezbaterii publice;

    b) întocmeşte şi transmite titularului anunţul public privind dezbaterea publică, întocmit conform modelului din anexa nr. 12;

    c) pune la dispoziţia publicului şi a membrilor comisiei de analiză tehnică, spre consultare, la sediul său şi prin afişare pe pagina de internet raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată şi, după caz, raportul de securitate.

    (2) Anunţul privind oportunităţile de participare a publicului interesat în luarea deciziei privind proiectul respectiv, întocmit conform modelului din anexa nr. 13, este publicat pe paginile proprii de internet ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi autorităţii publice emitente a aprobării de dezvoltare şi afişat la sediile acestora cu cel puţin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru şedinţa de dezbatere publică.

    (3) Titularul este obligat ca, în termen de 3 zile de la primirea anunţului prevăzut la alin. (1) lit. b), să publice în presa naţională sau locală şi să afişeze la sediul său/pe pagina proprie de internet/la sediul autorităţii publice locale şi/sau pe panoul de informare la amplasament anunţul comunicat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, cu cel puţin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru şedinţa de dezbatere publică.

    ART. 18

    (1) Publicul interesat poate transmite autorităţii competente pentru protecţia mediului comentarii/opinii/observaţii la raportul privind impactul asupra mediului şi, după caz, la raportul de securitate, până la data la care are loc dezbaterea publică.

    (2) La înaintarea comentariilor/opiniilor/observaţiilor la raportul privind impactul asupra mediului şi, după caz, la raportul de securitate, membrii publicului interesat sunt obligaţi să îşi declare numele, prenumele şi adresa, pe care autoritatea competentă pentru protecţia mediului le consemnează într-un formular conform celui prezentat în anexa nr. 14.

    ART. 19

    Titularul proiectului organizează dezbaterea publică sub îndrumarea autorităţii competente pentru protecţia mediului, suportând costurile acesteia.

    ART. 20

    (1) Şedinţa de dezbatere publică are loc în prezenţa reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului, în modul cel mai convenabil pentru public.

    (2) Şedinţa de dezbatere publică este moderată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

    (3) Dacă în interval de 60 de minute de la ora anunţată pentru începerea şedinţei nu se prezintă niciun reprezentant al publicului interesat, acest fapt se consemnează într-un proces-verbal, iar şedinţa de dezbatere publică se declară închisă.

    ART. 21

    (1) În timpul şedinţei de dezbatere publică, titularul proiectului prezintă raportul privind impactul asupra mediului şi raportul de securitate, după caz, şi răspunde comentariilor/opiniilor/observaţiilor publicului interesat participant.

    (2) Comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat participant, prezentate în cadrul şedinţei de dezbatere publică, se consemnează într-un proces-verbal/minută de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi ulterior se înscriu în acelaşi formular în care au fost consemnate şi propunerile primite înainte de data şedinţei de dezbatere publică.

    ART. 22

    În termen de 20 de zile de la şedinţa de dezbatere publică, autoritatea competentă pentru protecţia mediului desfăşoară următoarele activităţi:

    a) analizează comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat;

    b) transmite titularului proiectului formularul prevăzut în anexa nr. 15 şi îi solicită completarea acestuia cu soluţii de rezolvare a problemelor semnalate; formularul astfel completat se constituie anexă la raportul privind impactul asupra mediului;

    c) completează lista de control a etapei de analiză a calităţii raportului, luând în considerare prevederile ghidurilor metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului.

    ART. 23

    (1) În termen de 10 zile de la primirea de la titularul proiectului, pe suport hârtie şi în format electronic, a răspunsurilor la comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat, formulate conform modelului din anexa nr. 15, autoritatea competentă pentru protecţia mediului desfăşoară următoarele activităţi:

    a) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică formularul din anexa nr. 15 completat;

    b) convoacă şi prezintă comisiei de analiză tehnică lista de control aferentă etapei de analiză, analizând împreună cu membrii acesteia formularul menţionat la lit. a);

    c) definitivează lista de control aferentă etapei de analiză a raportului privind impactul asupra mediului;

    d) consemnează opiniile comisiei de analiză tehnică privind calitatea raportului privind impactul asupra mediului şi asupra răspunsurilor la problemele formulate de publicul interesat, inclusiv alegerea alternativei pentru realizarea proiectului, şi stabileşte necesitatea unor eventuale completări/modificări ale raportului privind impactul asupra mediului şi/sau ale raportului de securitate, după caz, sau respingerea acestora;

    e) comunică, în scris, titularului proiectului necesitatea completării/modificării raportului privind impactul asupra mediului şi/sau a raportului de securitate, după caz, sau respingerea motivată a acestuia/acestora;

    f) decide emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării acestuia, ţinând cont şi de punctul de vedere al Comisiei Europene, după caz.

    (2) În termen de 15 zile de la luarea deciziei prevăzute la alin. (1) lit. f), autoritatea competentă pentru protecţia mediului:

    a) comunică titularului decizia luată şi transmite acestuia anunţul public întocmit conform modelului din anexa nr. 16;

    b) publică pe pagina de internet anunţul privind emiterea acordului de mediu/decizia de respingere a solicitării acordului de mediu conform modelului din anexa nr. 17 şi respectiv proiectul acordului de mediu.

    (3) În termen de 3 zile de la primirea anunţului prevăzut la alin. (2) lit. a), titularul proiectului informează publicul asupra emiterii acordului de mediu/deciziei de respingere a solicitării acordului de mediu prin publicare în presa naţională sau locală, prin afişare la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, precum şi la sediul autorităţii/autorităţilor administraţiei publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.

    (4) Observaţiile publicului interesat se primesc în termen de 5 zile de la publicarea în presă a anunţului menţionat la alin. (3).

    (5) În toate situaţiile în care observaţiile primite din partea publicului interesat justifică aprofundarea evaluării şi solicitarea de noi informaţii sau investigaţii suplimentare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitării acestor informaţii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzătoare reevaluării.

    (6) Dacă decizia privind realizarea proiectului nu s-a concluzionat în timpul şedinţei comisiei de analiză tehnică întrunită în acest scop, autorităţile participante la şedinţa respectivă transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului punctul de vedere privind etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului în termen de 5 zile de la data şedinţei de analiză.

    (7) Neprimirea în termenul specificat la alin. (6) a punctului de vedere al autorităţilor publice implicate în comisia de analiză tehnică echivalează cu lipsa unor obiecţii legate de realizarea proiectului.

    (8) În cazul în care concluziile autorităţilor implicate în comisia de analiză tehnică privind posibilitatea desfăşurării proiectului sunt discordante, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, înainte de emiterea deciziei finale, invită părţile interesate la o şedinţă de reconsiderare a opiniei lor.

    ART. 24

    În urma aplicării prevederilor art. 23 alin. (1) lit. e), autoritatea competentă pentru protecţia mediului pune la dispoziţia publicului, prin publicare pe pagina de internet, spre informare pentru o perioadă de 15 zile, raportul privind impactul asupra mediului modificat, precum şi, după caz, raportul de securitate.

    ART. 25

    (1) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 23 alin. (4), autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite acordul de mediu sau înştiinţează titularul proiectului despre respingerea solicitării acordului de mediu.

    (2) La emiterea acordului de mediu prevăzut la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare, conform art. 23, rezultatele analizei raportului privind impactul asupra mediului şi a raportului de securitate, după caz, precum şi recomandările membrilor comisiei de analiză tehnică şi comentariile/opiniile/observaţiile justificate ale publicului interesat.

    ART. 26

    (1) Acordul de mediu are conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr. 18.

    (2) Acordul de mediu cuprinde cel puţin:

    a) cerinţe specifice în scopul asigurării protecţiei elementelor de mediu pe perioada realizării proiectului, inclusiv a organizării de şantier, precum şi pe perioada desfăşurării activităţii, demolării/dezafectării, după caz, incluzând toate condiţiile necesar a fi îndeplinite de titularul proiectului;

    b) concluziile analizei raportului de securitate, după caz;

    c) principalele motive şi considerente pe baza cărora a fost emis, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de implicare a publicului şi a modului în care observaţiile publicului interesat au fost luate în considerare;

    d) descrierea principalelor măsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, compensarea efectelor adverse majore asupra mediului în timpul realizării proiectului, inclusiv a organizării de şantier, a desfăşurării activităţii, demolării/dezafectării, cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz.

    (3) Acordul de mediu pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării se emite luându-se în considerare, pe lângă cerinţele prevăzute la alin. (2), următoarele:

    a) nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii sau măsuri tehnice echivalente;

    b) prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontieră, după caz.

    (4) Acordul de mediu pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar include, după caz, pe lângă cerinţele prevăzute la alin. (2), următoarele:

    a) măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora;

    b) măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora;

    c) considerentele privind sănătatea sau siguranţa publică ori consecinţele benefice de importanţă majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar;

    d) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului propus.

    ART. 27

    Pentru proiectele prevăzute la art. 5 alin. (2) care afectează în mod negativ integritatea ariei naturale protejate de interes comunitar şi în lipsa unor soluţii alternative, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are obligaţia:

    a) de a informa Comisia Europeană despre măsurile compensatorii luate pentru a proteja coerenţa globală a reţelei Natura 2000, pentru ariile de protecţie specială avifaunistică şi siturile de importanţă comunitară, când proiectul trebuie realizat din considerente imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu. În acest caz, actul de reglementare se poate elibera înainte de informarea Comisiei Europene;

    b) de a solicita punctul de vedere al Comisiei Europene atât asupra măsurilor compensatorii propuse, cât şi asupra motivelor imperative de interes public major, altele decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau beneficii pentru mediu, când proiectul afectează o specie sau un tip de habitat prioritar. În acest caz, actul de reglementare va fi eliberat după primirea răspunsului Comisiei Europene.

    ART. 28

    Decizia de respingere a solicitării acordului de mediu, al cărei conţinut-cadru este prevăzut în anexa nr. 3, cuprinde:

    a) principalele motive şi considerente pe care se bazează decizia, inclusiv informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de participare a publicului interesat;

    b) informaţii privind procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ prevăzute la art. 23 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

    CAPITOLUL III

    Evaluarea adecvată

 

    ART. 29

    (1) Sunt supuse numai procedurii de evaluare adecvată proiectele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) şi cele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie.

    (2) Pentru proiectele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se aplică corespunzător prevederile art. 11 - 25.

    (3) Prevederile prezentului capitol sunt aplicate de către personalul cu responsabilităţi în domeniul protecţiei naturii din cadrul autorităţilor publice pentru protecţia mediului.

 

    SECŢIUNEA 1

    Etapa de încadrare a proiectului

 

    ART. 30

    În termen de maximum 15 zile de la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 10, autoritatea competentă pentru protecţia mediului parcurge etapa de încadrare cu derularea următoarelor activităţi:

    a) analizează documentaţia depusă de titular;

    b) efectuează vizita de amplasament;

    c) stabileşte componenţa comisiei de analiză tehnică;

    d) completează lista de control pentru etapa de încadrare conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată şi solicită, după caz, informaţii suplimentare pentru definitivarea acesteia;

    e) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică şi comunică titularului data stabilită pentru prezentarea proiectului în comisia de analiză tehnică, în vederea participării titularului la şedinţa acesteia;

    f) prezintă comisiei de analiză tehnică proiectul şi lista de control; autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică exprimă puncte de vedere cu privire la potenţialul impact al proiectului supus analizei asupra ariei naturale protejate de interes comunitar;

    g) definitivează lista de control privind etapa de încadrare a proiectului pe baza punctelor de vedere primite din partea membrilor comisiei de analiză tehnică;

    h) ia decizia etapei de încadrare a proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

    ART. 31

    (1) În urma desfăşurării etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, după caz, că:

    a) proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată, pentru cele care nu au impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar;

    b) proiectul propus necesită efectuarea evaluării adecvate pentru cele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar, prin elaborarea unui studiu care va respecta conţinutul-cadru prevăzut în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

    (2) În termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului:

    a) informează titularul şi îi transmite acestuia anunţul public privind proiectul deciziei etapei de încadrare;

    b) publică pe pagina de internet proiectul deciziei etapei de încadrare şi anunţul privind proiectul deciziei etapei de încadrare.

    (3) Informarea publicului asupra deciziei etapei de încadrare se face de către titular, în termen de 3 zile de la primirea anunţului, prin publicare în presa naţională sau locală, prin afişarea acestuia la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, precum şi la sediul autorităţii/autorităţilor administraţiei publice locale pe raza căreia/cărora este propusă implementarea proiectului.

    (4) Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului în presă.

    (5) În termen de 10 de zile de la primirea comentariilor/observaţiilor justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului invită membrii comisiei de analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei finale a etapei de încadrare.

    (6) În situaţia în care comentariile/observaţiile justificate ale publicului interesat conduc la reconsiderarea deciziei, aceasta se pune la dispoziţia publicului de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului prin afişare pe pagina de internet şi de către titularul proiectului, prin mijloacele prevăzute la alin. (4).

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Etapa studiului de evaluare adecvată

 

    ART. 32

    (1) În termen de 15 zile de la depunerea studiului de evaluare adecvată, pe suport de hârtie şi în format electronic, autoritatea competentă pentru protecţia mediului desfăşoară următoarele activităţi:

    a) analizează studiul de evaluare adecvată depus de titular;

    b) pune la dispoziţia publicului, spre consultare, studiul de evaluare adecvată, prin afişare pe pagina de internet sau la sediul său; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afişării;

    c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică studiul de evaluare adecvată;

    d) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică şi prezintă lista de control pentru etapa de analiză a calităţii studiului de evaluare adecvată, analizând împreună cu membrii acesteia studiul de evaluare adecvată.

    (2) În urma parcurgerii activităţilor menţionate la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, după caz:

    a) trecerea la etapa soluţiilor alternative pentru proiectele pentru care s-a decis că impactul negativ persistă şi informarea, în scris, a titularului proiectului în legătură cu decizia luată;

    b) emiterea avizului Natura 2000, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19, pentru proiectele pentru care, în urma analizei măsurilor de reducere a impactului, s-a decis că impactul semnificativ este eliminat/redus.

 

    SECŢIUNEA a 3-a

    Etapa soluţiilor alternative

 

    ART. 33

    (1) În termen de 15 zile de la completarea studiului de evaluare adecvată cu soluţiile alternative, autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează următoarele activităţi:

    a) analizează soluţiile alternative depuse de titular;

    b) pune la dispoziţia publicului, spre consultare, soluţiile alternative prezentate de titular, prin afişare pe pagina de internet şi, după caz, la sediul său; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afişării;

    c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică soluţiile alternative prezentate de titular;

    d) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică şi prezintă soluţiile alternative propuse şi lista de control pentru analiza calităţii acestei etape.

    (2) În urma parcurgerii activităţilor menţionate la alin. (1), autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide, după caz:

    a) trecerea la etapa măsurilor compensatorii, dacă soluţiile alternative identificate nu reduc semnificativ impactul negativ, dar proiectul trebuie să fie realizat din motive imperative de interes public major referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau la beneficii pentru mediu, inclusiv de natură socială sau economică;

    b) emiterea avizului Natura 2000 pentru soluţia alternativă care elimină/reduce impactul negativ;

    c) respingerea solicitării în cazul în care soluţiile alternative identificate nu elimină/reduc impactul negativ asupra integrităţii ariei naturale protejate de interes comunitar şi în lipsa motivelor de interes public major, conform deciziei de respingere prevăzute în anexa nr. 3.

 

    SECŢIUNEA a 4-a

    Etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluţii alternative şi când impactul negativ persistă

 

    ART. 34

    (1) În termen de 15 zile de la completarea studiului de evaluare adecvată cu măsurile compensatorii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează următoarele activităţi:

    a) analizează măsurile compensatorii depuse de titular;

    b) pune la dispoziţia publicului, spre consultare, măsurile compensatorii, prin afişare pe pagina de internet şi, după caz, la sediul său; comentariile publicului pot fi transmise în termen de 5 zile de la data afişării;

    c) transmite membrilor comisiei de analiză tehnică măsurile compensatorii propuse;

    d) convoacă membrii comisiei de analiză tehnică şi prezintă măsurile compensatorii propuse şi lista de control a analizei calităţii acestei etape;

    e) decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicitării, luând în considerare şi punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică.

    (2) Pentru proiectele de interes public major care afectează o specie sau un habitat prioritar, pentru care se invocă alte motive imperative de interes public major decât cele referitoare la sănătatea umană, securitatea publică sau la beneficii pentru mediu, anterior luării deciziei de emitere a avizului Natura 2000 autoritatea competentă transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, completat cu informaţiile solicitate şi studiul de evaluare adecvată, cu completările ulterioare.

    (3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului solicită punctul de vedere al Comisiei Europene pentru proiectul respectiv şi transmite autorităţii competente răspunsul acesteia în vederea luării deciziei prevăzute la alin. (1) lit. e).

    (4) În urma derulării activităţilor prevăzute la alin. (2) şi (3), autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea solicitării, luând în considerare punctele de vedere ale membrilor comisiei de analiză tehnică şi răspunsul Comisiei Europene.

    (5) Pentru proiectele care nu afectează o specie sau un habitat prioritar şi pentru care s-a luat decizia de emitere a avizului Natura 2000, autoritatea competentă transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului formularul prevăzut în anexa nr. 3 la ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, completat cu informaţiile solicitate, studiul de evaluare adecvată, cu completările ulterioare, precum şi actul de reglementare care a fost emis.

    (6) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (5) autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii luate pentru a proteja coerenţa globală a reţelei Natura 2000.

    ART. 35

    Avizul Natura 2000 include, după caz, următoarele:

    a) măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora;

    b) măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora;

    c) considerentele privind sănătatea sau siguranţa publică ori consecinţele benefice de importanţă majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar;

    d) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului propus.

 

    CAPITOLUL IV

    Confidenţialitatea informaţiilor depuse de titularul proiectului

 

    ART. 36

    În parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, titularul proiectului poate solicita autorităţii competente pentru protecţia mediului exceptarea de la punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor care fac obiectul confidenţialităţii comerciale şi industriale, inclusiv al proprietăţii intelectuale.

    ART. 37

    (1) Cererea de exceptare prevăzută la art. 36 se depune la autoritatea competentă pentru protecţia mediului odată cu depunerea documentelor ce conţin şi informaţiile care fac obiectul confidenţialităţii comerciale şi industriale, inclusiv al proprietăţii intelectuale. Cererea de exceptare se motivează în fapt şi în drept.

    (2) În cazul motivării insuficiente a solicitării de confidenţialitate şi existenţei unui dubiu privind caracterul de confidenţialitate al informaţiilor, autoritatea competentă pentru protecţia mediului poate respinge solicitarea pe baza principiului satisfacerii interesului public.

    (3) Soluţionarea cererii prevăzute la alin. (1) se concretizează prin decizie a conducătorului autorităţii competente pentru protecţia mediului.

    (4) Decizia prevăzută la alin. (3) se emite şi se comunică titularului în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de exceptare.

    (5) Perioada exceptării, în cazul acordării acesteia, este de maximum 4 ani, în situaţia în care legislaţia specifică nu prevede altfel.

    ART. 38

    (1) Decizia prevăzută la art. 37 alin. (3) se afişează pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 3 zile de la luarea ei.

    (2) Decizia prevăzută la art. 37 alin. (3) poate fi atacată de titularul proiectului sau de membrii publicului interesat la instanţa competentă de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

   

 

    CAPITOLUL V

    Modificări sau extinderi ale proiectelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 445/2009

 

    SECŢIUNEA 1

    Notificarea modificării sau extinderii unui proiect anterior emiterii aprobării de dezvoltare

 

    ART. 39

    (1) Titularul unui proiect are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

    (3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la prezenta metodologie.

    (4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), autoritatea publică pentru protecţia mediului aplică în mod corespunzător prevederile art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

 

    SECŢIUNEA a 2-a

    Notificarea modificării sau extinderii unui proiect ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

 

    ART. 40

    Titularul unui proiect are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

 

    CAPITOLUL VI

    Exceptări de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului

 

    ART. 41

    (1) Titularul unui proiect prevăzut în anexa nr. 1 sau 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 poate solicita autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului exceptarea acestuia, în totalitate sau în parte, de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

    (2) Cererea de exceptare, care însoţeşte solicitarea emiterii acordului de mediu, se motivează în fapt şi în drept şi cuprinde, după caz, inclusiv informaţii privind posibilitatea realizării unei alte forme de evaluare corespunzătoare. Cererea se depune conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

    (3) Cererea de exceptare se transmite de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului la care s-a depus solicitarea la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului în termen de 5 zile de la primirea ei.

    ART. 42

    (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului analizează cererea de exceptare şi stabileşte, după caz:

    a) necesitatea unei alte forme de evaluare;

    b) realizarea evaluării impactului asupra mediului doar pentru anumite etape ale proiectului;

    c) realizarea evaluării impactului asupra mediului pentru întregul proiect, în cazul în care se respinge cererea de exceptare.

    (2) Informaţiile obţinute prin forma de evaluare stabilită conform alin. (1) sunt puse la dispoziţia publicului ca şi în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

    ART. 43

    (1) Decizia de exceptare sau decizia de respingere a solicitării de exceptare se motivează în fapt şi în drept şi cuprinde cerinţele necesare a fi îndeplinite de titularul proiectului conform prevederilor art. 42.

    (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite decizia de exceptare sau decizia de respingere a exceptării, o publică pe pagina de internet şi o afişează la sediul său în termen de 15 zile de la primirea cererii de exceptare. Decizia se comunică titularului în termen de 3 zile de la emiterea ei.

    (3) Decizia de exceptare se emite cu respectarea prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.

    ART. 44

    (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite decizia de exceptare sau de respingere a solicitării de exceptare autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 3 zile de la data emiterii ei.

    (2) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului duce la îndeplinire prevederile deciziei.

    (3) După îndeplinirea cerinţelor din decizia de exceptare şi anterior emiterii acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului rezultatele evaluării stabilite conform art. 42 alin. (2).

    (4) În termen de 5 zile de la primirea informaţiilor prevăzute la alin. (3), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene decizia de exceptare şi informaţiile puse la dispoziţia propriului public.

    (5) În termen de 3 zile de la informarea Comisiei Europene, autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de emitere/respingere a acordului de mediu, prevederile art. 23 - 25 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 45

    În cazul în care s-a decis, printr-o analiză caz cu caz, exceptarea de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectelor destinate apărării naţionale la care se referă prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009, autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite titularului o notificare cu menţiunea "Face obiectul deciziei de exceptare nr. ....... de la procedura de evaluare a impactului asupra mediului", în termen de 5 zile de la primirea deciziei de exceptare de la autoritatea publică centrală.

 

    CAPITOLUL VII

    Revizuirea şi actualizarea acordului de mediu

 

    ART. 46

    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului revizuieşte şi actualizează, după caz, decizia etapei de încadrare, acordul de mediu, avizul Natura 2000 la solicitarea titularului după achitarea de către acesta a tarifului corespunzător.

    (2) Se consideră revizuire şi actualizare a deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu orice înscriere de menţiuni într-o anexă şi/sau modificare a conţinutului iniţial al actului.

    (3) Revizuirea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000, după caz, este obligatorie în toate situaţiile în care:

    a) apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lui;

    b) prevederile unor noi reglementări legale o impun;

    c) în situaţiile prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, pentru proiectele care se supun acestei legislaţii;

    d) s-a luat decizia respectivă, în urma analizării notificării depuse de titular, conform prevederilor cap. V.

    ART. 47

    (1) Revizuirea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000, după caz, se realizează de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de revizuire, prin parcurgerea următoarelor etape procedurale:

    a) înscrierea de menţiuni şi/sau modificarea conţinutului iniţial al actului emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului sau respingerea solicitării, după caz;

    b) întocmirea anunţului public, conform modelului prevăzut în anexa nr. 21;

    c) publicarea anunţului pe pagina proprie de internet şi afişarea la sediul său;

    d) transmiterea către titularul proiectului a anunţului public întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 22, în vederea publicării, în termen de 3 zile, în presa naţională sau locală, la sediul său şi pe pagina proprie de internet, precum şi pe panoul de identificare a investiţiei montat pe amplasament.

    (2) Publicul interesat poate transmite autorităţii competente pentru protecţia mediului comentarii/opinii/observaţii privind decizia autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la publicarea acesteia.

    (3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), autoritatea competentă pentru protecţia mediului derulează următoarele activităţi:

    a) analizează comentariile/opiniile/observaţiile justificate ale publicului interesat;

    b) transmite titularului proiectului decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/avizul Natura 2000 revizuit sau decizia de respingere a solicitării, după caz.

    ART. 48

    (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului este obligată să întocmească şi să deţină un dosar de obiectiv pentru toate proiectele care fac obiectul prezentei proceduri. Acesta cuprinde toate informaţiile relevante privind parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv informaţiile care se pun la dispoziţia publicului, conform prezentei proceduri.

    (2) Dosarul de obiectiv cuprinde cel puţin:

    a) documentaţia care a stat la baza luării deciziilor autorităţii competente pentru protecţia mediului;

    b) listele de control completate pe parcursul parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv procesul-verbal de verificare a amplasamentului, întocmite conform prevederilor prezentei proceduri;

    c) îndrumarul elaborat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului referitor la conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, după caz;

    d) completări/modificări ale documentaţiei;

    e) raportul privind impactul asupra mediului, după caz;

    f) notificările transmise de către titularul proiectului în cazul modificării datelor/informaţiilor care au stat la baza luării deciziilor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

    g) toate deciziile luate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului;

    h) alte documente relevante pentru proiectul respectiv.

    (3) Dosarul de obiectiv va fi păstrat pe toată durata de viaţă a investiţiei, inclusiv pe perioada de refacere a amplasamentului după închidere. Acesta se va arhiva şi pe suport electronic, după caz.

 

    CAPITOLUL VIII

    Dispoziţii finale

 

    ART. 49

    (1) În cazul în care titularul proiectului nu pune la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare emiterii acordului de mediu în termen de maximum 2 ani de la data solicitării acestora, solicitarea se respinge. Emiterea acordului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri.

    (2) Rapoartele privind impactul asupra mediului, realizate conform cerinţelor legislaţiei în vigoare la momentul respectiv, depuse la autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi aflate în proceduri nefinalizate, se actualizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la solicitarea autorităţii competente pentru protecţia mediului.

    (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz.

    (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

    ART. 50

    Anexele nr. 1 - 22 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

    ANEXA 1

    la metodologie

 

                  Conţinutul-cadru al notificării

 

    1. Date generale şi localizarea proiectului/modificării

    1.1. Denumirea proiectului:

    (cu specificarea încadrării conform anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului)

    1.2. Amplasamentul proiectului*, inclusiv vecinătăţile şi adresa obiectivului

------------

    * Se va preciza distanţa faţă de graniţe pentru proiectele menţionate în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001.

 

    1.3. Date de identificare a titularului/beneficiarului proiectului/modificării:

    a) denumirea titularului;

    b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail;

    c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare;

    1.4. Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate şi/sau alte scheme/programe

    1.5. Încadrarea în alte activităţi existente (dacă este cazul)

    1.6. Bilanţul teritorial - suprafaţa totală, suprafaţa construită (clădiri, accese), suprafaţă spaţii verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul)

 

    2. Descrierea sumară a proiectului

    - Se va face o descriere sumară a proiectului şi a lucrărilor necesare pentru realizarea acestuia.

 

    3. Modul de asigurare a utilităţilor

    1. Alimentarea cu apă

    2. Evacuarea apelor uzate

    3. Asigurarea apei tehnologice, dacă este cazul

 

    4. Asigurarea agentului termic

    Anexe - piese desenate

    Certificat de urbanism şi planurile-anexă.

 

                        Semnătura titularului

                        .....................

 

   

    ANEXA 2

    la metodologie

 

    Antetul autorităţii competente pentru protecţia mediului

    Nr. ......./................

 

                       Clasarea notificării

 

    Ca urmare a solicitării depuse de ................................ pentru

                                       (numele şi adresa titularului)

proiectul ................. propus a fi amplasat în .........................,

                                                     (adresa amplasamentului)

înregistrată la ........................................................... cu

                    (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

nr. ....................... din data de .....................................,

    - în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră;

    - având în vedere că:

        - proiectul propus nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

        - proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    autoritatea competentă pentru protecţia mediului ................. decide:

    Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

 

    Conducătorul autorităţii competente pentru protecţia mediului,

    .............................................................

                         (semnătura şi ştampila)

 

    Şef serviciu,

    .............

 

    Întocmit

 

   

 

 

 

 

 

    ANEXA 3

    la metodologie

 

    Antetul autorităţii competente pentru protecţia mediului

 

            Decizia de respingere a solicitării acordului de mediu

                           Nr. ......./................

 

    Ca urmare a solicitării depuse de ................................ pentru

                                       (numele şi adresa titularului)

proiectul ................. propus a fi amplasat în .........................,

                                                     (adresa amplasamentului)

înregistrată la ..............................................................

                      (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

cu nr. ....................... din data de ..................................,

    - în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră;

    - în urma analizei soluţiilor alternative şi/sau a motivelor imperative de interes public major, a măsurilor compensatorii;

    - în urma analizării raportului privind impactul asupra mediului şi a raportului de securitate,

    autoritatea competentă pentru protecţia mediului ................. decide:

    Respingerea solicitării acordului de mediu pentru proiectul ............ .

    Motivele care au stat la baza deciziei sunt următoarele: (Justificarea se va face, de la caz la caz, în funcţie de prevederile legislative pe care proiectul le încalcă, cu luarea în considerare a modului de participare a publicului şi precizând cum au fost luate în considerare observaţiile publicului pe parcursul procedurii, precum şi în funcţie de nerespectarea termenelor stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului conform art. 15 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 256/2006, cu modificările şi completările ulterioare.):

    ..........................................................................

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Conducătorul autorităţii competente pentru protecţia mediului,

    ..............................................................

                         (semnătura şi ştampila)

    Şef serviciu,

    .............

    Întocmit

 

    ANEXA 4

    la metodologie

 

    Antetul autorităţii competente pentru protecţia mediului

 

          Decizia etapei de evaluare iniţială (demararea procedurilor de

        evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate)

                            Nr. ......./................

 

    Ca urmare a solicitării depuse de ................................ pentru

                                       (numele şi adresa titularului)

proiectul ................. propus a fi amplasat în .........................,

                                                     (adresa amplasamentului)

înregistrată la ........................................................... cu

                    (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

nr. .........................../data ........................................,

    - în urma verificării amplasamentului proiectului (după caz), a analizării documentaţiei depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism şi în raport cu poziţia faţă de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit, zona costieră;

    - având în vedere că:

        - proiectul intră/nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. ......, la pct. ........;

        - proiectul propus intră/nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în ........... (În cazul în care intră sub incidenţa art. 28 se va preciza aria naturală protejată de interes comunitar şi poziţia amplasamentului proiectului propus: în interiorul sau în vecinătatea acesteia.),

    autoritatea competentă pentru protecţia mediului ................. decide:

    Necesitatea declanşării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul .................. .

    Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvate este ................ (Se va completa numai în cazul în care APM nu este autoritatea competentă pentru derularea procedurii.)

    Pentru continuarea procedurii titularul va depune:

    a) memoriul de prezentare, completat conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 5 la metodologie şi, după caz, cu informaţiile solicitate conform ghidului metodologic privind evaluarea adecvată, precum şi cu coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

    b) dovada achitării tarifului aferent etapei de încadrare/definire a domeniului evaluării, după caz.

    (În cazul proiectelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 se va derula etapa de încadrare pentru procedura de evaluare adecvată şi se va trece direct la etapa de definire a domeniului fără încasarea tarifului etapei de încadrare; în cazul proiectelor din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 sau a celor în cazul cărora autoritatea competentă pentru protecţia mediului consideră că au un potenţial impact asupra mediului prin natura, dimensiunea şi localizarea lor, se va trece la etapa de încadrare.)

 

    Conducătorul autorităţii competente pentru protecţia mediului,

    ..............................................................

                         (semnătura şi ştampila)

 

    Şef serviciu,

    .............

    Întocmit

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 5

    la metodologie

 

               Conţinutul-cadru al memoriului de prezentare

 

    I. Denumirea proiectului:

    II. Titular

    - numele companiei;

    - adresa poştală;

    - numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet;

    - numele persoanelor de contact:

        - director/manager/administrator;

        - responsabil pentru protecţia mediului.

    III. Descrierea proiectului:

    - un rezumat al proiectului;

    - justificarea necesităţii proiectului;

    - planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

    - formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

    Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

    - profilul şi capacităţile de producţie;

    - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

    - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

    - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

    - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

    - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

    - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

    - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

    - metode folosite în construcţie;

    - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

    - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

    - alte autorizaţii cerute pentru proiect.

    Localizarea proiectului:

    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

        - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

        - politici de zonare şi de folosire a terenului;

        - arealele sensibile;

        - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

    Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

    O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:

    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

    - magnitudinea şi complexitatea impactului;

    - probabilitatea impactului;

    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

    - natura transfrontieră a impactului.

    IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

    1. Protecţia calităţii apelor:

    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

    - staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

    2. Protecţia aerului:

    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

    3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

    - sursele de zgomot şi de vibraţii;

    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

    4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

    - sursele de radiaţii;

    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

    5. Protecţia solului şi a subsolului:

    - sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

    - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

    6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

    7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

    - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

    8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

    - tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

    - modul de gospodărire a deşeurilor.

    9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

    V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

    VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

    VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

    - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

    - localizarea organizării de şantier;

    - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

    - surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

    VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

    - lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

    - aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

    - aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

    - modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

    IX. Anexe - piese desenate

    1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor

    Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

    Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

    2. Schemele-flux pentru:

    - procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

    3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

    X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

    a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

    b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

    c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

    d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

    e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

    f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

 

                                        Semnătura şi ştampila

                                        .....................

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 6

    la metodologie

 

    Antetul autorităţii competente pentru protecţia mediului

 

                              PROCES-VERBAL

                     de verificare a amplasamentului

                     Nr. ...... din ......... (data)

 

    Întocmit la .................... în prezenţa .............................

    I. Date de identificare şi localizare

    1. Titular proiect: ......................................................

    2. Adresa: ...............................................................

    3. Telefon/Fax: ..........................................................

    II. Descrierea amplasamentului şi a vecinătăţilor acestuia:

    1. Amplasament: ..........................................................

    2. Vecinătăţi: ...........................................................

    3. Alte activităţi desfăşurate în zona amplasamentului: ..................

    III. Receptori sensibili, zone cu regim special de protecţie, arii naturale protejate de interes comunitar, restricţii ...................................

    IV. Identificarea publicului-ţintă (potenţial interesat)

    V. Posibilităţi de asigurare a utilităţilor şi descrierea impactului potenţial asupra mediului, după caz, datorat asigurării utilităţilor

    1. Alimentarea cu apă: ...................................................

    2. Evacuarea apelor uzate: ...............................................

    3. Sistemul de încălzire: ................................................

    4. Gospodărirea deşeurilor: ..............................................

    VI. Concluzii

    VII. Persoana de contact/responsabilă pentru protecţia mediului din partea titularului de proiect

    VIII. Semnatari

    Reprezentantul autorităţii competente pentru protecţia mediului

    Numele ...................................................................

    Semnătura ................................................................

    Reprezentantul titularului de proiect

    Numele ...................................................................

    Semnătura ................................................................

 

   

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 7

    la metodologie

 

    Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

 

    ......................................................... anunţă publicul

        (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul .............................................., propus a fi amplasat

                      (denumirea proiectului)

în ................................., titular .............................. .

        (adresa amplasamentului)

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului .............................

                                                             (adresa)

şi la sediul ....................................................... în zilele

                         (denumirea titularului şi adresa)

de .............................., între orele ............................. .

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului .................................................. .

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    ...............................

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 8

    la metodologie

 

    Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului)

 

    .......................................................... anunţă publicul

                      (titularul proiectului)

interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ...................................................................,

                           (denumirea proiectului)

propus a fi amplasat în ......................................................

                                            (adresa amplasamentului)

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului .............................

                                                            (adresa)

şi la sediul ......................................, în zilele de ........,

                (denumirea titularului şi adresa)

între orele ................................... .

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ............. .

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 9

    la metodologie

 

    Antetul autorităţii competente pentru protecţia mediului

 

                        DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE*1)

                          Nr. ........ din .......

 

    *1) Decizia se utilizează pentru toate proiectele indiferent de sursa de finanţare.

 

    Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de

    ..........................................................................

                            (denumirea titularului)

cu sediul în municipiul ..............................., str. ................

                            (oraşul, comuna, satul)

nr. ..., sectorul/judeţul ......................................, înregistrată la ................................................ cu nr. .... din .........,

(autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

    autoritatea competentă pentru protecţia mediului ............... decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei/şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică (după caz) din data de .................................., că proiectul ............................................... propus a fi amplasat

                       (denumirea proiectului)

în ............................... se supune/nu se supune evaluării impactului

      (adresa amplasamentului)

asupra mediului şi se supune/nu se supune evaluării adecvate.

    Justificarea prezentei decizii:

    I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

    a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. ......., pct. .....;

    b) ......................................................................;

    c) ..................................................................... .

    (Se va justifica în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.)

    II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

    a) ......................................................................;

    b) ......................................................................;

    c) ..................................................................... .

    (Se va justifica în conformitate cu prevederile ghidului metodologic privind evaluarea adecvată.)

    Condiţiile de realizare a proiectului (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată):

    a) ......................................................................;

    b) ......................................................................;

    c) ..................................................................... .

    Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Conducătorul autorităţii competente pentru protecţia mediului,

    ..............................................................

                         (semnătura şi ştampila)

 

    Şef serviciu,

    ....................

 

    Întocmit

    ....................

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 10

    la metodologie

 

    Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ................... anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ..............., în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul ................................, propus a fi amplasat în ......................................, titular ............. .

                      (adresa amplasamentului)

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ........ din .................., în zilele de ................, între orele ..........,

        (adresa)

precum şi la următoarea adresă de internet (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului) ...................................... .

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de .............. (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ................., precum şi la următoarea adresă de e-mail ................, până la data de ............ (în termen de 13 zile de la data afişării anunţului).

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    ...............................

 

------------

    *) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    ANEXA 11

    la metodologie

 

    Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

 

    ............................, titular al proiectului ....................,

       (denumirea titularului)

anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către

    ............................................: ..........................,

              (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ............................., propus a fi amplasat în .................................................... .

               (adresa amplasamentului)

    1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ........................... din .............................................,

                                             (adresa)

în zilele de .........., între orele ......., precum şi la următoarea adresă de internet ..................................................................... .

         (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului)

 

------------

    *) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.

 

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de ................................................................. .

    2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ....................., precum şi la următoarea adresă de e-mail ..................................., în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de .............................. .

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 12

    la metodologie

 

    Anunţ public privind dezbaterea publică (titularul proiectului)

 

    ..................................... anunţă publicul interesat asupra

           (titularul proiectului)

depunerii raportului privind impactul asupra mediului*), care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată (după caz), şi a raportului de securitate (după caz) pentru proiectul.......................................,

                                               (denumirea proiectului)

propus a fi amplasat în ......................................................

    Tipul deciziei posibile luate de

    ..........................................................................

                   (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul (Rapoartele) poate (pot) fi consultat(e) la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ....................., .................,

                                                       (adresa)

şi la sediul .............................................,

                   (denumirea titularului şi adresa)

în zilele de ..........................., între orele ...................... .

    Documentul(ele) menţionat(e) este (sunt) disponibil(e) şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet ...................................................... .

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a raportului de securitate (după caz) va avea loc la ......................., în

                                                           (adresa)

data de ......................, începând cu orele .......................... .

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ......., ..........., până la data de ............................. .

               (adresa)                            (data dezbaterii publice)

 

------------

    *) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.

 

   

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 13

    la metodologie

 

    Anunţ public privind dezbaterea publică (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului .......... anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului*), care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată (după caz), şi a raportului de securitate (după caz) pentru proiectul ........................, propus a fi amplasat în ............., titular ............................. .

    Tipul deciziei posibile luate de

    ..........................................................

         (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul (Rapoartele) poate (pot) fi consultat(e) la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ......................................, şi la sediul ...................................................................,

                  (adresa) (denumirea titularului şi adresa)

în zilele de ..........................., între orele ...................... .

    Documentul(ele) menţionat(e) este (sunt) disponibil(e) şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet .............................. .

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a raportului de securitate (după caz) va avea loc la ......................., în

                                                            (adresa)

data de ......................., începând cu orele ......................... .

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului .........., ..........., până la data de .......................... .

               (adresa)                             (data dezbaterii publice)

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    ...............................

 

------------

    *) Se va menţiona dacă se derulează şi procedura privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, pentru proiectul în cauză.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 14

    la metodologie

 

    Formularul privind comentariile/propunerile/observaţiile publicului interesat la raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvată (după caz), raportul de securitate (după caz)

 

    La înaintarea opiniilor/comentariilor/observaţiilor privind rapoartele menţionate membrii publicului interesat sunt obligaţi să îşi declare numele, prenumele, adresa, adresa poştei electronice, după caz. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului consemnează opiniile/comentariile/observaţiile publicului interesat într-un formular conform modelului prezentat mai jos.

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. | Numele şi prenumele |     Adresa     |Data primirii| Conţinutul pe scurt|

|crt .|                                      |Adresa de e-mail|             | al observaţiilor   |

|      |                                       |   (după caz)   |             |                    |

|___|_____________________|________________|_____________|____________________|

|  1.   |                                                                       |                |             |                    |

|____|_____________________|________________|_____________|____________________|

|  2.|                     |                |             |                    |

|____|_____________________|________________|_____________|____________________|

|  n.|                     |                |             |                    |

|____|_____________________|________________|_____________|____________________|

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 15

    la metodologie

 

    Formularul pentru prezentarea soluţiilor de rezolvare a problemelor semnalate de publicul interesat

    Titularul proiectului prezintă soluţii de rezolvare a problemelor semnalate de public, folosind formularul prezentat mai jos.

 

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |  Numele şi    |  Nr. de          |  Opiniile/       |    Soluţia de     |

|crt.|  prenumele    |  identificare    |  Comentariile/   |    rezolvare      |

|    |  membrilor    |  în formularul   |  Observaţiile    |    propusă de     |

|    |  publicului   |  prevăzut în     |  formulate       |    titularul      |

|    |  interesat    |  anexa nr. 14    |                  |    proiectului    |

|____|_______________|__________________|__________________|___________________|

|    |               |                  |                  |                   |

|____|_______________|__________________|__________________|___________________|

|    |               |                  |                  |                   |

|____|_______________|__________________|__________________|___________________|

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 16

    la metodologie

 

    Anunţ public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării acordului de mediu (titularul proiectului)

 

     ............................................... anunţă publicul interesat

                       (titularul)

asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicitării acordului de mediu pentru proiectul .................................. amplasat în ......................................................................... .

    Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ........................., în zilele de ..................,

                           (adresa)

    între orele ..............., precum şi la următoarea adresă de internet (a autorităţii competente pentru protecţia mediului) .......................... .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ........................................,

                                                    (adresa)

până la data de .......... (în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    ...............................

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 17

    la metodologie

 

    Anunţ public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării acordului de mediu (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ................... anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu/respingere a solicitării acordului de mediu pentru proiectul ..................... amplasat în .................................., titular ............................. .

    Proiectul acordului de mediu/decizia de respingere şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ............. în zilele de ........, între orele .........,

                     (adresa)

precum şi la următoarea adresă de internet ................................. .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ..................., în termen de 5 zile

                                          (adresa)

de la data publicării prezentului anunţ, până la data de ................... .

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 18

    la metodologie

 

                       Conţinutul-cadru al acordului de mediu

    Antetul autorităţii competente pentru protecţia mediului

                                    ACORD DE MEDIU

                             Nr. .... din ............

 

    Ca urmare a cererii adresate de ............................, cu sediul în municipiul (oraşul, comuna, satul) ......................., str. ............. nr. ...., sectorul/judeţul ................, înregistrată la ................. (autoritatea competentă pentru protecţia mediului) cu nr. .................... din ................., în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

 

                              ACORD DE MEDIU

pentru proiectul .............................................................

                                  (numele proiectului)

din str. .............................. nr. ...., localitatea (oraşul, comuna, satul) .............., sectorul/judeţul ............. (adresa amplasamentului) în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului

    care prevede:

    I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

    II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului

    (de exemplu:

    - proiectul se regăseşte în planul/programul/strategia ................... adoptat(ă) de către o autoritate publică şi a fost supus unei proceduri de evaluare de mediu conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului 2001/42/CE;

    - motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament;

    - încadrarea în BAT, BREF, după caz;

    - respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;

    - cum răspunde/respectă obiectivele de protecţia mediului din zonă pe aer, apă, sol etc.;

    - compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000, după caz;

    - luarea în considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă etc.).

    III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

    a) măsuri în timpul realizării proiectului (se vor preciza pentru: apă, aer, sol, subsol, biodiversitate/arii naturale, zgomot, vibraţii, radiaţii, deşeuri, risc pentru sănătate, peisaj, patrimoniu cultural şi istoric, resurse naturale etc.) şi efectul implementării acestora;

    b) măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora;

    c) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

    De asemenea, pentru proiectele pentru care s-a luat decizia că pot avea impact semnificativ asupra integrităţii ariilor naturale protejate de interes comunitar, se precizează măsuri corespunzătoare cel puţin uneia dintre următoarele situaţii (în funcţie de stadiul în care s-a finalizat evaluarea adecvată):

    - măsurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora;

    - soluţia alternativă care rezultă din evaluarea adecvată pentru care se emite acordul de mediu şi măsurile de reducere sau eliminare a impactului, aferente acesteia;

    - măsurile compensatorii aprobate/acceptate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, condiţiile şi modul/calendarul de implementare a acestora;

    - considerentele privind sănătatea sau siguranţa publică ori consecinţele benefice de importanţă majoră pentru mediu, care justifică necesitatea realizării proiectului propus, pentru ariile naturale protejate de interes comunitar ce adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie sălbatică prioritară de interes comunitar;

    - alte motivele imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene, care justifică necesitatea realizării proiectului.

    IV. Condiţii care trebuie respectate

    1. În timpul realizării proiectului:

    a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare), după caz (de exemplu, cerinţele tehnice legale de construire a unui depozit de deşeuri);

    b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate, după caz (de exemplu, grosimea geomembranei de impermeabilizare, nefragmentarea habitatului etc.);

    c) condiţiile necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier (de exemplu, interzicerea amplasării organizării de şantier în vecinătatea ariilor naturale protejate etc.).

    d) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

    2. În timpul exploatării:

    a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice;

    b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz;

    c) pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării:

    - nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente;

    - prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontieră, după caz;

    d) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii;

    e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

    3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

    a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare;

    b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

    c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

    V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

    - când şi cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate;

    - când şi cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;

    - cum au fost luate în considerare propunerile/observaţiile justificate ale publicului interesat;

    - dacă s-au solicitat completări/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului şi dacă acestea au fost puse la dispoziţia publicului interesat.

    În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

    Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

    Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

    Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Conducătorul autorităţii competente pentru protecţia mediului,

    ..............................................................

                         (semnătura şi ştampila)

 

    Şef serviciu,

    .............

 

    Întocmit

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 19

    la metodologie

 

                   Conţinutul-cadru al avizului Natura 2000

 

    Antetul autorităţii competente pentru protecţia mediului

 

                              AVIZ NATURA 2000

                           Nr. .... din .........

 

    Ca urmare a Solicitării nr. ..../............. din partea ..............., cu sediul în ......................, str. .......................... nr. ...., sectorul/judeţul ................, în urma analizării documentelor transmise şi în baza prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, se emite

 

                              AVIZ NATURA 2000

 

    pentru proiectul ..................., situat în judeţul/judeţele .........

                     (numele proiectului)

pentru soluţia alternativă acceptată, când este cazul, cu următoarele condiţii:

    ..........................................................................

    Se specifică:

    - măsurile de reducere a impactului sau, după caz, măsurile compensatorii, modalitatea şi calendarul de implementare al acestora;

    - motivele imperative de interes public major care justifică emiterea prezentului aviz, după caz.

    Prezentul aviz este valabil de la data emiterii, pe toată perioada de valabilitate a proiectului, în cazul în care nu intervin modificări ale acestuia.

    Prezentul aviz poate fi contestat în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

    Conducătorul autorităţii competente pentru protecţia mediului,

    ..............................................................

                         (semnătura şi ştampila)

 

    Şef serviciu de specialitate,

    .............................

 

    Întocmit

 

   

    ANEXA 20

    la metodologie

 

    Notificarea modificărilor proiectului conform art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

 

    Antetul titularului

 

    Către

    ..........................................................................

               (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

    .........................................................................,

                                 (titularul)

cu sediul în municipiul (oraşul, comuna, satul) ............................., str. ...................... nr. ...., sectorul/judeţul ......................, titular al proiectului .............................. pentru care a fost emisă decizia etapei de încadrare/acordul de mediu/avizul Natura 2000 nr. .......... din ............ notifică asupra modificărilor care au survenit în datele proiectului care (data) au stat la baza emiterii deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului ..........................................................,

                         (autoritatea pentru protecţia mediului emitentă)

înaintea/după emiterea aprobării de dezvoltare.

    Modificările aduse proiectului sunt următoarele:

    a) .......................................................................

    b) .......................................................................

    c) .......................................................................

 

                           Semnătura reprezentantului titularului şi ştampila

                           ..................................................

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 21

    la metodologie

 

    Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitării de revizuire (autoritatea competentă pentru protecţia mediului)

 

    Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ......................... anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 sau, după caz, a deciziei de respingere a solicitării de revizuire pentru proiectul ....................... amplasat în ............................, titular ............................

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ............... şi la sediul .......................................,

             (adresa)                      (denumirea titularului, adresa)

în zilele de ..................., între orele .................., precum şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet ........................................

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ........................................,

                                                     (adresa)

până la data de ..............................................................

                           (în termen de 13 zile de la afişare)

 

                                    Data afişării anunţului pe site

                                    ...............................

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXA 22

    la metodologie

 

    Anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitării de revizuire (titularul proiectului)

    ..........................................................................

                                 (titularul)

anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu/avizului Natura 2000 sau, după caz, a deciziei de respingere a solicitării de revizuire pentru proiectul ....................... amplasat în ................................................................ .

    Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ................ şi la sediul ......................................,

             (adresa)                      (denumirea titularului, adresa)

în zilele de ................., între orele ...................., precum şi la următoarea(ele) adresă(e) de internet ...................................... .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ........................................,

                                                  (adresa)

în termen de 10 zile de la publicare, până la data de ...................... .

 

                              ---------------

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.