>

 Hotărâre număr 1320 din 2008-10-14 00:00:00 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale ProtejateHOTĂRÂRE   Nr. 1320 din 14 octombrie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 728 din 28 octombrie 2008

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANAP, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    (2) ANAP asigură cadrul pentru realizarea administrării unitare şi eficiente a ariilor naturale protejate la nivel naţional şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural din reţeaua naţională de arii naturale protejate, declarate conform legislaţiei în vigoare, prin structuri cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea sa metodologică.

    (3) ANAP are în subordine sau, după caz, în coordonare metodologică structuri de administrare special constituite, instituţii cu personalitate juridică, denumite în continuare administraţii.

    (4) ANAP are sediul în municipiul Braşov, bd. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, judeţul Braşov.

    ART. 2

    Administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural din reţeaua naţională de arii naturale protejate se face prin:

    a) administraţii cu personalitate juridică, organizate la nivel de direcţii, care funcţionează ca instituţii publice în subordinea ANAP;

    b) administraţii cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi comerciale, autorităţi ale administraţiei publice locale, servicii descentralizate ale administraţiei publice centrale, instituţii ştiinţifice de cercetare şi de învăţământ din sectorul public şi privat, muzee, organizaţii neguvernamentale, constituite potrivit legii şi aflate în coordonarea metodologică a ANAP;

    c) servicii regionale din structura proprie a ANAP, care îşi încep activitatea din anul 2009, pentru rezervaţiile naturale, monumentele naturii şi, după caz, geoparcurile, siturile de importanţă comunitară, ariile speciale de conservare, ariile de protecţie specială avifaunistică şi celelalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protecţie şi care nu au fost preluate în custodie;

    d) persoane fizice şi juridice care au calitatea de custode, aflate în coordonarea metodologică a ANAP.

 

    CAP. 2

    Funcţiile şi atribuţiile

 

    ART. 3

    ANAP, ca autoritate de execuţie şi implementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în domeniul ariilor naturale protejate, are următoarele funcţii:

    a) de coordonare a activităţii administraţiilor ariilor naturale protejate şi custozilor cărora li s-au încredinţat administrarea şi/sau custodia;

    b) de implementare integrată a politicii guvernamentale în domeniile conservării diversităţii biologice, conservării habitatelor şi speciilor de floră şi faună sălbatică şi legislaţiei de mediu în ariile naturale protejate;

    c) de asigurare a suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor şi politicilor privind ariile naturale protejate şi conservarea diversităţii biologice, în concordanţă cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;

    d) de reprezentare în domeniul ariilor naturale protejate în relaţiile interne şi externe, conform mandatului acordat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

    ART. 4

    (1) În realizarea funcţiilor sale, ANAP are următoarele atribuţii principale:

    a) asigură administrarea ariilor naturale protejate din reţeaua naţională şi controlul activităţilor desfăşurate în interiorul acestora, prin administraţii aflate în subordinea şi/sau în coordonarea sa metodologică;

    b) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de contracte de administrare sau convenţii de custodie, după caz, conform legislaţiei în vigoare;

    c) stabileşte conţinutul-cadru al planurilor de management şi al regulamentelor ariilor naturale protejate;

    d) elaborează planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administraţie proprie sau custode;

    e) avizează planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate şi propune aprobarea acestora conform legislaţiei în vigoare;

    f) evaluează anual îndeplinirea obligaţiilor asumate de părţi prin contractele de administrare şi convenţiile de custodie;

    g) avizează documentaţiile în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, elaborate conform prevederilor legale din domeniul ariilor naturale protejate;

    h) înştiinţează deţinătorii şi administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate şi organizează consultări cu toţi factorii interesaţi;

    i) propune şi coordonează programe de cercetare pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale, a diversităţii biologice şi a altor bunuri ale patrimoniului natural, existente pe teritoriul ţării, ce urmează a fi finanţate din bugetul de stat sau alte surse şi analizează şi promovează rezultatele obţinute;

    j) cooperează cu alte autorităţi la nivel central, cu Academia Română, cu instituţii ştiinţifice specializate, cu instituţii de învăţământ, cultură, educaţie şi turism, cu organizaţii economice, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale;

    k) dezvoltă şi actualizează bazele de date privind Reţeaua Naţională de Arii Naturale Protejate, delimitează pe hărţile topografice limitele ariilor naturale protejate din cadrul reţelei naţionale, actualizează lista naţională a ariilor protejate;

    l) sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

    m) implementează şi/sau sprijină implementarea politicilor şi strategiilor privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

    n) iniţiază, realizează şi sprijină instruirea şi pregătirea personalului aparţinând administraţiilor ariilor naturale protejate, pe baza programului anual aprobat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;

    o) stabileşte uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control;

    p) participă la aprobarea studiilor şi analizelor de impact de mediu pentru principalele lucrări de amenajare a teritoriului, de investiţii şi de exploatare a unor categorii de resurse naturale, sub aspectul conservării habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică din ariile naturale protejate;

    (2) ANAP îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute prin lege.

    (3) ANAP furnizează, la cerere, informaţii sau date privind reţeaua naţională de arii naturale protejate, în conformitate cu prevederile legale.

    (4) În scopul instruirii personalului, ANAP poate constitui, în condiţiile legii, centre de perfecţionare în domeniul managementului ariilor naturale protejate.

    ART. 5

    Operatorii economici, autorităţile şi instituţiile publice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ariilor naturale protejate sunt obligate să comunice ANAP informaţiile de mediu solicitate, la termenele stabilite.

    ART. 6

    (1) ANAP elaborează planul de dezvoltare instituţională propriu al agenţiei şi al unităţilor subordonate, cu obiective pe termen scurt şi mediu, privind resursele financiare şi umane şi modificările structurale necesare pentru realizarea atribuţiilor acestora.

    (2) Planul de dezvoltare instituţională se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Planul de dezvoltare instituţională se actualizează anual.

 

    CAP. 3

    Conducerea şi structura organizatorică

 

    ART. 7

    (1) ANAP este condusă de un director general, numit prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    (2) Directorul general conduce întreaga activitate a ANAP, are calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile pe care le gestionează şi exercită atribuţiile legale în această calitate.

    (3) Directorul general reprezintă ANAP în relaţiile cu terţii.

    (4) În exercitarea atribuţiilor, directorul general emite decizii, aprobă instrucţiuni tehnice sau metodologice, norme de lucru şi proceduri pentru personalul ANAP.

    (5) Directorul general al ANAP numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul acesteia.

    ART. 8

    (1) Pe lângă directorul general funcţionează Colegiul ANAP, organism fără personalitate juridică constituit în cadrul ANAP, cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor de către conducerea ANAP.

    (2) Colegiul ANAP are în componenţă un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, 2 reprezentanţi ai ANAP, 2 reprezentanţi ai serviciilor regionale pentru arii protejate, după înfiinţarea acestora, 2 reprezentanţi ai administraţiilor ariilor naturale protejate, desemnaţi prin vot de către acestea, un reprezentant al Academiei Române, un reprezentant al custozilor ariilor protejate, desemnat prin vot de către aceştia.

    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi componenţa Colegiului ANAP se aprobă prin decizie a directorului general al ANAP, pe baza propunerilor instituţiilor prevăzute la alin. (2).

    (4) Colegiul ANAP este condus de directorul general al ANAP.

    (5) Colegiul ANAP se întruneşte trimestrial sau, la cererea directorului general al ANAP, ori de câte ori este nevoie.

    ART. 9

    (1) Structura organizatorică a ANAP este prevăzută în anexa nr. 1.

    (2) Organizarea de servicii, birouri, compartimente şi administraţii de arii naturale protejate în cadrul structurii organizatorice aprobate, statul de funcţii şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    (3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ANAP este de 50.

    (4) Numărul de posturi se asigură prin redistribuirea a 10 posturi din cadrul aparatului propriu al Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi a 40 de posturi de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi de la unităţile din subordine.

    (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ANAP se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 10

    (1) Personalul din cadrul ANAP are calitatea de funcţionar public şi personal contractual.

    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al ANAP.

    (3) Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi personalului ANAP, funcţionari publici şi personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale în vigoare, aplicabile personalului din instituţiile subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale.

 

    CAP. 4

    Organizarea şi funcţionarea instituţiilor din subordinea ANAP

 

    ART. 11

    (1) Administraţiile ariilor naturale protejate din subordinea ANAP se organizează la nivel de direcţie, ca instituţii publice cu personalitate juridică.

    (2) Conducerea administraţiei fiecărei arii naturale protejate este asigurată de un director executiv, numit prin decizie a directorului general al ANAP, cu avizul conform al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    ART. 12

    Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul structurilor de administrare special constituite pentru ariile naturale protejate din subordinea ANAP are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere - reparaţii şi de deservire, care are calitatea de personal contractual.

    ART. 13

    Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului structurilor de administrare special constituite se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, în condiţiile legii.

 

    CAP. 5

    Dispoziţii finale

 

    ART. 14

    (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANAP şi ale unităţilor din subordine se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    (2) ANAP şi structurile din subordine îşi constituie veniturile proprii din tarife potrivit art. 30 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi care sunt utilizate potrivit prevederilor art. 30 alin. (5) din acelaşi act normativ.

    (3) ANAP şi structurile din subordine pot atrage finanţări extrabugetare din granturi, vărsăminte, asistenţă financiară din partea unor organisme naţionale sau internaţionale, precum şi din alte surse.

    (4) ANAP şi structurile din subordine pot contracta servicii şi lucrări necesare realizării activităţilor prevăzute în planurile de management ale ariilor protejate, în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la achiziţiile publice.

    (5) ANAP are obligaţia să susţină, în limita bugetului de stat alocat, realizarea unora dintre activităţile cuprinse în planurile de management, în baza proiectelor aprobate.

    ART. 15

    (1) Spaţiile necesare desfăşurării activităţii ANAP şi structurilor aflate în subordine se preiau, în condiţiile legii, pe bază de protocol de predare-primire de la orice instituţie a administraţiei publice centrale sau locale care le are în proprietate ori în administrare sau se închiriază în condiţiile legii.

    (2) ANAP, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţii şi utilităţi necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale.

    (3) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sprijină, în limita posibilităţilor, structurile ANAP pentru asigurarea, în condiţiile legii, de spaţii pentru sedii sau de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

    (4) Activele fixe, corporale şi necorporale, care se procură şi/sau se realizează din fonduri publice, finanţări şi/sau cofinanţări în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale destinate administrării ariilor naturale protejate, de către instituţiile/structurile de administrare/custodie, intră în patrimoniul public al statului administrat de către structurile de administrare/custozii ariilor naturale protejate, iar în lipsa acestora, de către ANAP. În cazul schimbării administratorilor/custozilor, administrarea acestor active trece în sarcina noilor administratori/custozi.

    (5) Numărul de autoturisme şi normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care aparţin ANAP sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 16

    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 17

    La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2007, cu completările ulterioare, punctul 1 al capitolului IV "Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi de la bugetul de stat" se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "1. Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate".

 

                  PRIM-MINISTRU

             CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

                       Contrasemnează:

                       Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

                       Attila Korodi

 

                       Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

                       Dacian Cioloş

 

                       Ministrul internelor

                       şi reformei administrative,

                       Cristian David

 

                       Ministrul muncii, familiei

                       şi egalităţii de şanse,

                       Mariana Câmpeanu

 

                       Ministrul economiei şi finanţelor,

                       Varujan Vosganian

 

    Bucureşti, 14 octombrie 2008.

    Nr. 1.320.

 

    ANEXA 1

 

    Nr. maxim de posturi: 50

 

                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

           a Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

                           __________________________

                          |     Director general     |

                          |__________________________|

                                        |

      ________________________          |          ________________________

     |   Audit public intern  |_________|_________|     Colegiul ANAP      |

     |________________________|         |         |________________________|

                                        |

      __________________________________|_______________________________

     |                               |                                  |

     |                               |                                  |

 ____v__________________    _________v______________    ________________v______

| Direcţia de           |  |   Direcţia strategii,  |  | Direcţia economică,   |

| administrare arii     |  |   programe, proiecte   |  | juridică, resurse     |

| naturale protejate    |  |                        |  | umane, administrativ  |

|_______________________|  |________________________|  |_______________________|

 

    ANEXA 2

 

                                  NUMĂRUL

de autoturisme şi normele privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care aparţin Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

 

    Număr de autoturisme

 

 __________________________________________________________

| Număr maxim aprobat | Consum de carburanţi maxim aprobat |

|_____________________|____________________________________|

|         10          | 400 litri/lună/autoturism          |

|_____________________|____________________________________|

 

    1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea şi transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

    2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

 

                              ---------------

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.