>

 Hotărâre număr 743 din 2002-07-11 00:00:00 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosfereiGuvernul României
Hotărâre nr. 743 din 11/07/2002
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 22/08/2002

privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei


    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 7 lit. f), art. 10 lit. f), art. 11 lit. c) şi ale art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Prezenta hotărâre se aplică motoarelor cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip în scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la aceste motoare.
   Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:
   a) maşină mobilă nerutieră - orice maşină mobilă, echipament industrial mobil sau orice vehicul prevăzut sau nu cu caroserie, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de mărfuri, pe care este instalat un motor cu combustie internă;
   b) aprobare de tip - procedura prin care autoritatea aprobă că un tip de motor sau familie de motoare cu combustie internă satisface cerinţele tehnice prevăzute în prezenta hotărâre, cu referire la nivelul de emisii de gaze şi particule poluante produse de motor;
   c) tip de motor - categoria de motoare identice prin caracteristicile esenţiale cu cele ale motorului descris în anexa nr. 2 subanexa nr. 1;
   d) familie de motoare - grupare de motoare stabilită de producător, care prin concepţia şi proiectarea lor au caracteristici similare în privinţa emisiilor poluante;
   e) motor reprezentativ - motorul ales dintr-o familie de motoare care satisface cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 7;
   f) puterea motorului - puterea netă aşa cum este prevăzută în anexa nr. 1 pct. 2.4;
   g) data de fabricaţie a motorului - data la care motorul a trecut de controlul final şi a părăsit linia de fabricaţie. În acest stadiu motorul este pregătit pentru a fi livrat sau depozitat;
   h) introducerea pe piaţă - acţiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat prin prezenta hotărâre, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;
   i) producător - persoana fizică sau juridică responsabilă, în faţa autorităţii care emite aprobarea de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip şi pentru asigurarea conformităţii producţiei. Această persoană poate să nu fie implicată direct în toate etapele de fabricaţie a motorului;
   j) autoritate - autoritatea publică centrală responsabilă pentru toate aspectele legate de aprobarea de tip pentru un motor sau o familie de motoare, care acordă sau retrage certificatele de aprobare de tip şi verifică măsurile luate de producător în vederea asigurării conformităţii producţiei cu tipul aprobat, având ca scop protecţia atmosferei;
   k) serviciul tehnic - laborator de încercări sau organism de inspecţie desemnat de autoritate pentru a efectua încercări, respectiv inspecţii. Această funcţie poate fi asigurată şi de autoritate, după caz;
   l) fişa de informaţii - documentul prevăzut în anexa nr. 2, care conţine informaţiile ce trebuie furnizate de solicitant;
   m) dosarul tehnic cu informaţii - ansamblul complet de date tehnice, desene, fotografii furnizate de solicitant serviciului tehnic sau autorităţii, conform prevederilor fişei de informaţii;
   n) dosarul de aprobare de tip - dosarul tehnic cu informaţii însoţit de rapoartele de încercări sau de alte documente pe care serviciul tehnic sau autoritatea le-a adăugat în cursul exercitării funcţiei sale;
   o) index al dosarului de aprobare de tip - documentul ce prezintă conţinutul dosarului de aprobare de tip, corespunzător numerotat sau notat în alt mod, pentru identificarea fiecărei pagini.
   Art. 3. - (1) Pentru obţinerea aprobării de tip pentru un motor sau o familie de motoare producătorul înaintează autorităţii o cerere, însoţită de dosarul tehnic al cărui conţinut este prezentat în fişa de informaţii prevăzută în anexa nr. 2. Un motor reprezentativ care corespunde caracteristicilor motorului tip, prevăzute în anexa nr. 2 subanexa nr. 1, trebuie pus la dispoziţie serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor pentru aprobarea de tip.
   (2) Dacă motorul reprezentativ al unei familii de motoare ales pentru aprobarea de tip nu reprezintă caracteristicile familiei de motoare prevăzute în anexa nr. 2 subanexa nr. 2, atunci se va prezenta un alt motor reprezentativ pentru a fi supus aprobării de tip, conform alin. (1).
   (3) Pentru fiecare motor sau familie de motoare ce trebuie aprobate se va face o singură cerere distinctă pentru aprobarea de tip.
   Art. 4. - (1) Autoritatea acordă aprobarea de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare numai dacă acestea sunt în conformitate cu datele conţinute în dosarul tehnic cu informaţii şi dacă satisfac cerinţele prezentei hotărâri.
   (2) Metodele de încercări efectuate pentru aprobarea de tip sunt prevăzute în anexa nr. 3. Pentru efectuarea acestor încercări se utilizează tipurile de carburant prevăzute în anexa nr. 4. Modul de prelevare a eşantioanelor de gaze şi particule poluante este prevăzut în anexa nr. 5.
   (3) Autoritatea trebuie să completeze toate rubricile corespunzătoare din certificatul de aprobare de tip pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare aprobate şi trebuie să elaboreze sau să verifice conţinutul indexului dosarului de aprobare de tip. Modelul certificatului de aprobare de tip este prevăzut în anexa nr. 6.
   (4) Certificatele de aprobare de tip trebuie să fie numerotate în conformitate cu prevederile anexei nr. 7. Certificatul de aprobare de tip completat şi anexele sau completările la acesta trebuie să fie trimise solicitantului.
   (5) În cazul în care motorul ce urmează să fie încercat în vederea aprobării de tip nu îşi îndeplineşte funcţia sau prezintă anumite caracteristici specifice numai atunci când este conectat cu alte elemente ale maşinii mobile nerutiere, iar conformitatea cu una sau mai multe cerinţe ale prezentei hotărâri nu poate fi verificată decât atunci când motorul este montat pe maşina mobilă nerutieră, în regim real sau simulat, domeniul încercărilor care stau la baza emiterii certificatului de aprobare de tip se limitează corespunzător. În astfel de cazuri certificatul de aprobare de tip al motorului sau familiei de motoare trebuie să indice restricţiile de utilizare şi eventualele condiţii specifice de instalare a motorului pe maşina mobilă nerutieră.
   (6) Modelele listei aprobărilor de tip ale motorului/familiei de motoare, listei motoarelor produse şi fişei tehnice a motoarelor certificate sunt prezentate în anexele nr. 8, 9 şi 10.
   (7) Autoritatea menţine şi actualizează un exemplar din fişa prevăzută în anexa nr. 10 cuprinzând motoarele aprobate.
   Art. 5. - (1) Autoritatea care a acordat aprobarea de tip ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că va fi informată asupra oricărei modificări intervenite în dosarul de aprobare de tip.
   (2) În situaţia în care au fost operate modificări în pachetul de informaţii din dosarul de aprobare de tip, producătorul trebuie să înainteze autorităţii care a acordat aprobarea de tip iniţială o cerere de modificare sau de extindere a aprobării de tip.
   (3) Dacă informaţiile din dosarul de aprobare de tip au fost modificate, autoritatea:
   a) reeditează, dacă este necesar, pagina/paginile revizuită/revizuite ale dosarului de aprobare de tip, indicând în mod clar pe fiecare pagină revizuită natura modificării şi data ultimei reeditări. De asemenea, acolo unde sunt reeditate pagini revizuite, trebuie modificat şi indexul dosarului de aprobare de tip, care este anexat la certificatul de aprobare de tip, astfel încât să iasă în evidenţă datele celor mai recente modificări;
   b) emite un certificat de aprobare de tip revizuit, însoţit de un număr de extindere, în cazul în care una dintre informaţiile conţinute de acesta s-a schimbat, exclusiv cele din documentele anexate. Certificatul revizuit trebuie să menţioneze clar motivul şi data revizuirii.
   (4) Dacă autoritatea consideră că o modificare a unui dosar de aprobare de tip necesită noi încercări sau noi verificări, atunci îl informează despre acestea pe producător şi numai în urma unui nou set de încercări sau verificări cu rezultate satisfăcătoare emite documentele prevăzute la alin. (3).
   Art. 6. - (1) Producătorul trebuie să aplice pe fiecare motor marcajul conform prevederilor anexei nr. 1 pct. 3, inclusiv numărul certificatului de aprobare de tip.
   (2) În cazul în care certificatul de aprobare de tip, conform art. 4 alin. (4), include restricţii asupra utilizării, producătorul trebuie să întocmească un document cu informaţii detaliate asupra acestor restricţii pentru fiecare exemplar fabricat şi să indice condiţiile specifice pentru instalarea acestuia.
   (3) Dacă o serie de motoare de acelaşi tip este livrată unui singur producător de maşini mobile nerutiere, este suficient ca acesta din urmă să primească, cel mai târziu la data livrării primului motor, un singur document cu informaţiile prevăzute la alin. (2), însoţit de o listă cu numerele de identificare ale tuturor motoarelor care vor fi livrate.
   (4) La cererea autorităţii care acordă certificatul de aprobare de tip producătorul trebuie să transmită o listă cuprinzând seria numerelor de identificare pentru fiecare tip de motor produs, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Lista trebuie transmisă într-un interval de 45 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic sau imediat după intrarea în vigoare a unei noi reglementări care modifică cerinţele prezentei hotărâri. Lista trebuie să specifice legătura dintre numerele de identificare ale tipului sau familiei de motoare corespunzătoare şi numerele certificatelor de aprobare de tip. De asemenea, lista trebuie să conţină informaţii specifice pentru cazul în care producătorul încetează fabricarea unui tip de motor sau familii de motoare aprobate.
   (5) Producătorul păstrează aceste documente timp de minimum 20 de ani.
   (6) Producătorul trimite autorităţii care a acordat aprobarea de tip o declaraţie, precizând tipurile şi familiile de motoare, precum şi codurile necesare identificării motorului, pentru acele motoare pe care el intenţionează să le producă cu începere de la acea dată. Declaraţia trebuie transmisă într-un interval de 45 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic şi de la fiecare dată prevăzută la art. 9 alin. (2).
   Art. 7. - (1) Pentru motoarele destinate instalării pe maşini mobile nerutiere, pentru care au fost emise certificate de aprobare de tip de către autorităţi din state membre ale Uniunii Europene, nu se vor efectua procedurile pentru aprobarea de tip prevăzute în prezenta hotărâre.
   (2) Pentru motoarele prevăzute la alin. (1) persoanele responsabile cu introducerea pe piaţă a acestora trebuie să pună la dispoziţie autorităţii un exemplar al certificatului de aprobare de tip şi documentaţia pentru aprobarea de tip.
   (3) Pentru motoarele provenite din ţări, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, se aplică prevederile prezentei hotărâri.
   (4) Pentru motoarele destinate instalării pe maşini mobile nerutiere, pentru care s-a emis aprobare de tip sau omologare de tip, conform prevederilor din reglementările pentru motoarele destinate instalării pe maşini rutiere, nu este necesară efectuarea procedurilor pentru aprobarea de tip prevăzute de prezenta hotărâre.
   Art. 8. - (1) Introducerea pe piaţă şi înregistrarea motoarelor noi sunt permise numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri, referitoare la:
   a) aprobarea de tip conform art. 4 alin. (1);
   b) marcaj, conform prevederilor art. 6 alin. (1).
   (2) Autoritatea care acordă aprobarea de tip ia toate măsurile necesare în cadrul acestei aprobări pentru înregistrarea şi verificarea numerelor de identificare ale motoarelor fabricate, conform cerinţelor prezentei hotărâri.
   (3) În timpul controlului conformităţii producţiei, efectuat conform prevederilor art. 11, suplimentar se poate efectua o verificare a numerelor de identificare.
   (4) Pentru verificarea numerelor de identificare producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să comunice, la cererea autorităţii, toate informaţiile necesare referitoare la clienţii săi şi numerele de identificare ale motoarelor declarate fabricate, conform prevederilor art. 6 alin. (4).
   (5) Dacă, la cererea autorităţii, producătorul nu respectă prevederile alin. (4) corelat cu art. 6, aprobarea de tip a motorului sau a familiei de motoare în cauză se retrage.
   Art. 9. - (1) Autoritatea nu poate refuza acordarea aprobării de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi emiterea certificatului de aprobare de tip şi nici să impună alte cerinţe pentru aprobarea de tip, din punct de vedere al emisiilor poluante, pentru vehicule mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, dacă motorul respectă prevederile prezentei hotărâri privind emisiile de gaze şi particule poluante.
   (2) Autoritatea nu acordă aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi nu emite certificatul de aprobare de tip şi refuză emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru maşini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere încadrată în categoriile indicate, dacă respectivul motor nu satisface cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze şi de particule poluante nu se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.2.1, după cum urmează:
   a) începând cu data de 1 ianuarie 2003 pentru motoarele din categoria: 18 kW <= P < 37 kW;
   b) începând cu data de 1 ianuarie 2003 pentru motoarele din categoria: 37 kW <= P < 75 kW;
   c) începând cu data de 1 ianuarie 2005 pentru motoarele din categoria: 75 kW <= P < 130 kW;
   d) începând cu data de 1 ianuarie 2005 pentru motoarele din categoria: 130 kW <= P <= 560 kW.
   (3) Introducerea pe piaţă şi înregistrarea motoarelor noi sunt permise numai dacă acestea respectă cerinţele prezentei hotărâri şi dacă sunt aprobate în conformitate cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (2), indiferent dacă sunt sau nu sunt instalate pe maşini mobile nerutiere.
   Art. 10. - (1) Se exceptează de la prevederile art. 9 motoarele de la sfârşitul unei serii care se mai află în stoc sau motoarele maşinilor mobile nerutiere aflate în stoc la termenul/termenele limită pentru introducerea pe piaţă, în următoarele condiţii:
   a) anterior datei intrării în vigoare a termenelor limită prevăzute la art. 9 alin. (2) producătorul trebuie să înainteze o cerere către autoritatea care a aprobat tipul/tipurile sau familia/familiile de motoare corespunzătoare;
   b) cererea producătorului trebuie să fie însoţită de lista prevăzută la art. 6 alin. (4), care să cuprindă seriile motoarelor noi care nu sunt introduse pe piaţă până la termenul limită. În cazul în care motoarele sunt cuprinse pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, producătorul trebuie să înainteze cererea de exceptare către autoritate, cu indicarea locului de depozitare a motoarelor şi cu precizarea motivelor tehnice şi/sau economice pe care se bazează;
   c) motoarele trebuie să fie conforme cu un tip sau o familie de motoare a căror aprobare de tip nu mai este valabilă sau pentru care aprobarea de tip nu a fost necesară anterior, dar care au fost produse înainte de termenul limită;
   d) motoarele trebuie să fi fost depozitate fizic pe teritoriul ţării înainte de termenul/termenele limită.
   (2) Numărul maxim de motoare noi aparţinând unuia sau mai multor tipuri care se introduc pe piaţă, prin derogare conform prevederilor alin. (1), nu trebuie să depăşească 10% din numărul tuturor tipurilor de motoare noi care au fost introduse pe piaţă în timpul anului precedent.
   (3) Autoritatea care a acordat derogările conform prevederilor alin. (1) se va asigura că producătorul respectă toate obligaţiile stabilite pentru acordarea derogării.
   (4) Autoritatea emite pentru fiecare motor în cauză un certificat de aprobare de tip cu un număr special de înregistrare.
   (5) Prevederile art. 8 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (2) nu se aplică motoarelor destinate echipării tehnicii militare şi motoarelor care beneficiază de derogările prevăzute la alin. (1).
   (6) Derogările prevăzute la alin. (1) sunt limitate la o perioadă de 12 luni, începând cu data aplicării termenelor prevăzute la art. 9 alin. (2), de la care motoarele se introduc pentru prima dată pe piaţă.
   Art. 11. - (1) Înainte de acordarea aprobării de tip autoritatea verifică, potrivit cerinţelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 5, faptul că au fost luate măsurile necesare pentru a asigura un control eficient al conformităţii producţiei cu documentaţia depusă pentru acordarea aprobării de tip.
   (2) Pentru motorul sau familia de motoare aprobate autoritatea verifică faptul că măsurile prevăzute la alin. (1) sunt în continuare adecvate şi că fiecare motor produs care a primit un număr al aprobării de tip este conform descrierii prezentate în certificatul de aprobare de tip şi în anexele la acesta.
   Art. 12. - (1) Se consideră ca fiind neconforme cu tipul sau cu familia de motoare aprobate cazurile de abateri de la datele cuprinse în certificatul de aprobare de tip şi/sau în documentaţia pentru aprobarea de tip ori cazurile de modificări aduse aprobărilor de tip existente care nu au fost aprobate conform prevederilor art. 5 alin. (3).
   (2) Dacă autoritatea care a acordat aprobarea de tip constată că motoarele însoţite de certificate de aprobare de tip sau care poartă marcajul nu sunt conforme tipului sau familiei pe care a aprobat-o, aceasta solicită producătorului să ia măsurile necesare pentru a aduce motoarele în cauză în stare de conformitate cu tipul de motor aprobat.
   Art. 13. - Autorităţile publice centrale pot reglementa cerinţele specifice de protecţie a sănătăţii, a muncii şi securităţii persoanelor care utilizează maşini mobile nerutiere, în condiţiile respectării prevederilor prezentei hotărâri.
   Art. 14. - Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexele tehnice la prezenta hotărâre se face prin ordin al ministrului industriei şi resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 15. - (1) Ministerul Industriei şi Resurselor este autoritatea care acordă certificatul de aprobare de tip, în baza rapoartelor tehnice emise de serviciul tehnic, conform prevederilor prezentei hotărâri.
   (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei şi Resurselor va desemna prin ordin al ministrului serviciul tehnic care efectuează încercările. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 16. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
   a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei şi retragerea de pe piaţă a motoarelor, după caz;
   b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), cu amendă de la 25 milioane lei la 50 milioane lei, retragerea aprobării de tip şi interzicerea introducerii pe piaţă a motoarelor;
   c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 75 milioane lei la 100 milioane lei şi retragerea de pe piaţă a motoarelor;
   d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), cu amendă de la 75 milioane lei la 100 milioane lei, retragerea aprobării de tip şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a motoarelor;
   e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei şi retragerea de pe piaţă a motoarelor;
   f) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) se sancţionează conform art. 47 pct. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 655/2001.
   (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.
   Art. 17. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-e) se fac de personalul împuternicit de Ministerul Industriei şi Resurselor.
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. f) se fac de personalul împuternicit de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, conform atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001.
   Art. 18. - Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de personalul împuternicit de Ministerul Industriei şi Resurselor sau de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, după caz, din care rezultă limitarea introducerii pe piaţă a motoarelor, va menţiona temeiul legal al actului emis şi va fi adusă de îndată la cunoştinţă persoanelor interesate. Împotriva acestui act se poate face plângere la instanţa competentă de contencios administrativ, în condiţiile legii.
   Art. 19. - Anexele nr. 1-10 *) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 20. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
    ____________
    *) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
   
Contrasemnează:
───────────────
p. Ministrul industriei şi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat
    Bucureşti, 11 iulie 2002.
    Nr. 743.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.