>

 Hotărâre număr 360 din 2007-04-11 00:00:00 nr. 360/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzinăGuvernul României
Hotărâre nr. 360 din 11/04/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 02/05/2007

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 29 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Instalaţiile de depozitare a benzinei la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 2. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi depozitare a benzinei la fiecare instalaţie de depozitare la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată."
   2. Alineatele (1) şi (6) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei în/din containere mobile la terminale trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare şi descărcare a containerelor mobile la terminale, sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,005% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată.
    .....................................................................................................................
    (6) Se exceptează de la prevederile alin. (1), (2) şi (5) instalaţiile existente de încărcare a benzinei în containere mobile, la terminale cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mică decât 10.000 tone."
   3. Alineatele (1), (3), (4), (5) şi (6) ale articolului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Echipamentele de încărcare a benzinei în instalaţiile de depozitare la staţiile de benzină trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice de proiectare şi de exploatare prevăzute în anexa nr. 5. Aceste cerinţe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuşi organici volatili, rezultaţi din operaţiunile de încărcare în instalaţiile de depozitare a benzinei la staţiile de benzină, sub valorea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată.
    .....................................................................................................................
    (3) Pentru staţiile de benzină existente, care nu sunt incluse în tabelul nr. 4 din anexa nr. 21, data limită pentru conformare cu prevederile alin. (1) este 31 decembrie 2006.
    (4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) staţiile de benzină cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mică decât 100 m3.
    (5) Pentru staţiile de benzină cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mică decât 500 m3 şi care se află în zone geografice sau pe amplasamente unde emisiile de compuşi organici volatili nu dăunează sănătăţii populaţiei şi mediului, autorităţile competente pentru protecţia mediului pot acorda derogări de la cerinţele alin. (1).
    (6) Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană, în cadrul raportărilor prevăzute la art. 101, despre caracteristicile zonelor unde intenţionează să acorde derogările prevăzute la alin. (5), precum şi, ulterior, orice modificare a caracteristicilor acestor zone."
   4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Constituie contravenţii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3), (4) şi (5), art. 5 alin. (2), (3) şi (31), art. 6 alin. (2) şi (3), art. 82 alin. (1), precum şi art. 84 alin. (1) şi (2) şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu.
    (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
   5. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
    "Art. 101. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene stadiul implementării prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Raportările prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite în cuprinsul art. 5 din Directiva nr. 91/692/CEE din 23 decembrie 1991 de standardizare şi raţionalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L.377 din 31 decembrie 1991."
   6. După alineatul (1) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 101 se aplică după data aderării la Uniunea Europeană."
   7. La anexa nr. 1, punctul 6 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "6. Staţie de benzină - orice instalaţie în care benzina este distribuită din rezervoare fixe de depozitare în rezervoarele pentru carburant ale autovehiculelor."
   8. La anexa nr. 21, titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins: "Termenele de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi (2), art. 5 alin. (1) şi ale art. 6 alin. (1), pentru instalaţiile existente, evidenţiate în funcţie de categoria instalaţiei, de titularul activităţii şi de cantitatea totală anuală tranzitată", iar pentru denumirea coloanei nr. 4 din tabelele nr. 1-4, sintagma "Cantitate de benzină tranzitată" se înlocuieşte cu sintagma "Cantitate totală anuală tranzitată".
   9. La anexa nr. 21 tabelul nr. 4, poziţiile de la numerele curente 253 şi 254 se vor înscrie după poziţia de la numărul curent 282, având ca numere curente 282^a şi, respectiv, 282^b, urmând ca toate poziţiile să fie renumerotate.
   10. La anexa nr. 3, ultimul paragraf al punctului 1 şi primul paragraf al punctului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "La terminalele care realizează o cantitate totală anuală tranzitată mai mică decât 25.000 tone recuperarea imediată a vaporilor la terminal poate fi înlocuită cu stocarea intermediară a acestora.
    2. Concentraţia medie orară a vaporilor evacuaţi de la unitatea de recuperare a vaporilor - cu aplicarea corecţiei necesare pentru diluţia produsă în timpul procesului - nu trebuie să depăşească 35g/Nm3 pentru fiecare oră."
   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 29 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.


    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile, Lucia Ana Varga, secretar de stat Ministrul transporturilor, Ludovic Orban Departamentul pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocănea, secretar de stat
    Bucureşti, 11 aprilie 2007.
    Nr. 360.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.