>

 Hotărâre număr 305 din 2007-03-28 00:00:00 nr. 305/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşiGuvernul României
Hotărâre nr. 305 din 28/03/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 03/04/2007

privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


   Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produşilor chimici periculoşi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 063 din 6 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
   Art. 2. - (1) Se desemnează Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ca autoritate naţională pentru aplicarea prevederilor prevăzute în Regulament, conform art. 4 paragraful 1 al acestuia.
   (2) Se desemnează Autoritatea Naţională a Vămilor şi Garda Naţională de Mediu, ca autorităţi de control al exportului şi al importului produşilor chimici înscrişi în anexa I la Regulament, în conformitate cu art. 17 paragraful 1 al acestuia.
   (3) Se desemnează Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ca autoritate competentă pentru colectarea de date şi informaţii specifice raportărilor anuale prevăzute de Regulament pentru exportatori şi importatori şi transmiterea acestora către autoritatea naţională desemnată la alin. (1).
   (4) Modalităţile de realizare a controlului, precum şi modalităţile de colaborare între autorităţile prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului finanţelor publice, al ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi al familiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   (5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 21 alin. 1 din Regulament, autorităţile competente prevăzute la alin. (2) şi (3) au obligaţia de a transmite, la solicitarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, până la data de 31 martie a fiecărui an, informaţiile prevăzute de acesta, în funcţie de specificul activităţii fiecărei autorităţi.
   Art. 3. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea de către exportator a obligaţiei de a notifica autorităţii naţionale desemnate exportul unui produs înscris în partea 1 a anexei I la Regulament, cu 30 de zile înainte de efectuarea primului export şi ulterior, cu 15 zile înainte de efectuarea primului export al aceluiaşi produs pentru fiecare an calendaristic în parte, prevăzută la art. 7 alin. 1 din Regulament.
   (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 30.000 de lei la 50.000 de lei următoarele fapte:
   a) desfăşurarea de activităţi de export cu produşi chimici periculoşi prevăzuţi la art. 6 alin. 1 şi 2 din Regulament, fără derularea procedurilor de notificare prevăzute de acesta;
   b) nerespectarea de către exportator a obligaţiei de raportare anuală prevăzută la art. 9 alin. 1 din Regulament, depăşirea termenului de raportare prevăzut de acesta sau transmiterea de informaţii incomplete, potrivit prevederilor art. 9 alin. 1 din Regulament;
   c) exportul unui produs restricţionat de către un stat terţ, după expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 13 alin. 4 din Regulament;
   d) exportul unui produs cu mai puţin de 6 luni înainte de data expirării valabilităţii acestuia, atunci când acesta există, potrivit prevederilor art. 13 alin. 7 din Regulament;
   e) nerespectarea de către exportator a obligaţiei de a inscripţiona pe etichetă, în cazul exporturilor de pesticide, informaţiile privind condiţiile de depozitare şi stabilitate ale produsului exportat, pentru condiţiile climatice ale zonei geografice ale ţării importatoare, prevăzută la art. 13 alin. 8 din Regulament.
   (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.
   (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1)-(3), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 4. - Orice modificare sau completare a anexelor la Regulament se va aduce la cunoştinţa Autorităţii Naţionale a Vămilor, de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, înainte ca aceasta să fie aplicabilă.
   Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase - procedura PIC, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă, cu excepţia prevederilor art. 15 alin. (2), care se vor abroga la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 2 alin. (4).


    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, Sulfina Barbu Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, Dan Ştefan Motreanu Departamentul pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocănea, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
    Bucureşti, 28 martie 2007.
    Nr. 305.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.